Odszkodowania powypadkowe dzielą się na różne rodzaje. Z tego artykułu dowiesz się, które z nich może Ci przysługiwać w konkretnej sytuacji. Poznasz też sposoby na ubieganie się o takie odszkodowania.

pomoc w odszkodowaniu

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie powypadkowe to po prostu świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej, jeśli doznała ona szkody. W przypadku szkód na osobie mamy do czynienia przede wszystkim z zadośćuczynieniem, które ma zadośćuczynić (naprawić) doznaną krzywdę, której doznała osoba poszkodowana – zarówno tę fizyczną, jak i psychiczną.

O odszkodowanie można się ubiegać z polisy OC sprawcy wypadku, co oznacza, że to właśnie on zostanie obciążony podwyższeniem składki ubezpieczeniowej. Szkody osobowe zostały prawnie opisane w Art. 444 k.c.

Uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia - szkoda na osobie

§ 1.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3.

Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Z powyższych treści wynika, że poszkodowanemu, który doznał szkody na osobie przysługuje w ramach odszkodowania powypadkowe nie tylko zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale w niektórych przypadkach również renta powypadkowa, czyli np. renta wyrównawcza, renta tymczasowa lub też pokrycie kosztów przygotowania do nowego zawodu, a w prawie każdym przypadku należny jest dodatkowo zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i dojazdu do wszelkich placówek medycznych.

Kiedy można się starać o uzyskanie odszkodowania?

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku, to obowiązują Cię Terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń z tym zdarzeniem związanych. Ważne jest w kontekście tego ustalenie, czy do wypadku doszło w wyniku zwykłego wykroczenia drogowego czy też zostało popełnione przestępstwo. Okresy przedawnienia w tych dwóch przypadkach wyglądają następująco:

 • wykroczenie – 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o sprawcy, czyli jeśli sprawca zostanie ustalony dopiero po 4 latach od wypadku, to okres przedawnienia jest liczony dopiero od tej daty;
 • przestępstwo – 20 lat od momentu zdarzenia, ale to, kiedy poszkodowany dowiedział się o sprawcy nie ma wpływu na ten okres.

Dodatkową kwestią, która może wpłynąć na okres przedawnienia, jest to, czy poszkodowany był osobą małoletnią. Wówczas okres ten jest liczony dopiero od dnia, kiedy uzyska on pełnoletniość, czyli w momencie gdy skończy 20 lat.

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

Sprawca może odpowiadać za szkody wyrządzone w wyniku wypadku wedle 3 zasad, z których każda zakłada inny poziom odpowiedzialności, który jest ściśle powiązany z okolicznościami wypadku.

odszkodowanie powypadkowe

Zasada winy

Art. 415 k.c.
Odpowiedzialność na zasadzie winy ex delicto

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zasada ryzyka

Art. 436 k.c.

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu - zasada ryzyka

§ 1.

Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

§ 2.

W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Zasada ryzyka zakłada, że osoba, która posiada urządzenie mechaniczne napędzane siłami przyrody albo też w swoich działaniach posługuje się osobami, a które są jej podległe, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za krzywdy wyrządzone przez te urządzenia lub osoby, pomimo że samemu nie jest winna za powstanie takich szkód.

Zasada słuszności

Art. 428. KC

Odpowiedzialność małoletniego lub niepoczytalnego w braku zobowiązanych do nadzoru

Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Odpowiedzialność na zasadzie słuszności polega na tym, że sprawca wypadku z powodu wieku albo swojego stanu nie jest odpowiedzialny za szkodę, ale mimo tego jest zobowiązany do całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, co jest podyktowane tym, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Oznacza to, że między poszkodowanym a sprawcą występowała duża różnica majątkowa lub po prostu same okoliczności wypadku wymagają od sprawcy odpowiadania wobec poszkodowanego na zasadzie słuszności.

Jak uzyskać odszkodowania powypadkowe?

Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, należy zgłosić swoje roszczenia do firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku w formie pisemnej. W takim roszczeniu trzeba zawrzeć informacje na temat wysokości roszczeń, którą to wysokość trzeba też odpowiednio uzasadnić, czyli po prostu przedstawić wszelkie rachunki związane z wydatkami, które były efektem udziału w danym wypadku. Dodatkowo należy też udokumentować pogorszenie się sytuacji życiowej i bytowej, jeśli nastąpiło takie pogorszenie. Żeby uzyskać odpowiednio wysokie świadczenia, potrzebna jest wiedza, której przeciętna osoba poszkodowana niestety nie posiada. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, która uzyskuje możliwie najwyższe odszkodowania powypadkowe w imieniu osoby poszkodowanej.

odszkodowania

Rodzaje odszkodowań

 • Odszkodowanie powypadkowe po wypadku komunikacyjnym – należy się temu, kto doznał szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego sam nie był sprawcą. Odszkodowanie to jest wypłacane z OC sprawcy tego wypadku.
 • Odszkodowania powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu – aby móc się ubiegać o to odszkodowanie po wypadku samochodowym, poszkodowany musi doznać uszkodzenia ciała, a wysokość wypłaconych świadczeń zależy tutaj głównie od % uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany w wyniku doznanych obrażeń.
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy – w tym przypadku można otrzymać odszkodowanie za doznane szkody zarówno z ZUS-u, jak i od pracodawcy.
 • Odszkodowanie powypadkowe za wypadek w rolnictwie – odszkodowanie z OC rolnika należy się każdej ubezpieczonej osobie, która została poszkodowana w wyniku wypadku w rolnictwie.
 • Odszkodowanie powypadkowe z NNW – świadczenia z tego tytułu przysługują tym, którzy mają wykupione ubezpieczenie NNW i doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Konkretne świadczenia, o które można się ubiegać w związku z takim wypadkiem, są zależne od zapisów w konkretnej umowie ubezpieczeniowej.
 • Odszkodowanie powypadkowe za błędy medyczne – jeśli lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny zawini poszkodowanemu swoim postępowaniem, to ten poszkodowany może się ubiegać o dodatkowe świadczenia tytułem odszkodowania za błędy medyczne.

Dochodzenie odszkodowania w świetle prawa

Przepisy stanowią, że osobie poszkodowanej w wyniku wypadku przysługuje dochodzenie odszkodowań w celu otrzymania odszkodowania powypadkowego, które jest związane z danym wypadkiem. Każde z tych jest opisane w konkretnym artykule Kodeksu cywilnego:

 • art. 361 – zwrot utraty dochodów;
 • art. 444 – renta z tytułu niezdolności do pracy;
 • art. 445 – zadośćuczynienie;
 • art. 446 – zadośćuczynienie po śmierci bliskiego, renta alimentacyjna i zwrot kosztów pochówku.

Jakie kroki należy podjąć, żeby uzyskać świadczenia w przypadku szkód osobowych?

Jeśli chcesz uzyskać świadczenia za doznane przez Ciebie szkody osobowe, to powinieneś postępować według następujących kroków:

 1. Zbierz dokumentację, która poświadczy o rozmiarze doznanych przez Ciebie szkód, czyli wszelką dokumentację medyczną, koszty zakupu lekarstw i sprzętu, a także pisma, które potwierdzą, że twoja sytuacja życiowa pogorszyła się w związku z następstwami wypadku.
 2. Na podstawie zebranych materiałów wskaż i uzasadnij kwotę, którą chcesz uzyskać od zakładu ubezpieczeniowego.
 3. Wykonaj zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku.
 4. Poczekaj na decyzję ubezpieczyciela i zapoznaj się z nią.
 5. Jeśli masz wątpliwości co tego, czy przyznane Ci świadczenia są odpowiednio wysokie, to skontaktuj się z kancelarią ubezpieczeniową, która przeanalizuje twoją sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Ci możliwie najwyższe świadczenia.

Dlaczego skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej to najlepszy sposób na uzyskanie odszkodowania?

Samodzielne dochodzenie roszczeń z OC sprawcy wypadku czy też dochodzenie jednorazowego odszkodowania z ZUS lub KRUS może być bardzo trudne i czasochłonne, a zazwyczaj również niemożliwe, jeśli osoba poszkodowana nie posiada odpowiedniej wiedzy, która jest niezbędna do walki z zakładami ubezpieczeniowymi.

Kancelarie odszkodowawcze mają w swoich szeregach specjalistów, którzy poprowadzą twoją sprawę od samego jej początku aż do końca, kiedy zostaną uzyskane najwyższe możliwe świadczenia. Sam początek sprawy może być różny, ale im wcześniej zgłosisz się do firmy odszkodowawczej, tym większe świadczenia możesz uzyskać.

Istnieją też takie kancelarie, które oferują wypłaty odszkodowania na konto klienta już po przeanalizowaniu kosztorysu, co sprawia, że osoba poszkodowana nie musi czekać na otrzymanie funduszy, które być może są jej potrzebne jak najszybciej, bo przecież leczenie i inne koszty z nim związane, a zatem dojazdy do placówek medycznych, zakup leków i sprzętu medycznego, a także rehabilitacja i hospitalizacja nie należą do tanich rzeczy.

Należy pamiętać, że analiza danej sprawy zawsze jest bezpłatna, a ewentualne koszty klient kancelarii ponosi dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy.

Co bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości odszkodowania?

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wysokość odszkodowania, jest rozmiar szkody doznanej przez poszkodowanego. Ważne jest to, że odszkodowanie uzyskane przez osobę poszkodowaną nie może być wyższe od wartości doznanej przez niego krzywdy. Niestety wartość danej krzywdy nie jest taka prosta do określenia – nawet pomimo istniejących wartości procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadku konkretnych uszkodzeń ciała. Wartości te są pewną wskazówką dla ubezpieczycieli, ale same w sobie nie mają przypisanych konkretnych kwot, które odpowiadają danemu procentowi uszczerbku na zdrowiu. Z tego powodu ubezpieczyciele i sądy korzystają z dokumentacji spraw, które miały miejsce w przeszłości i dotyczyły podobnych szkód i obrażeń. Warto też zauważyć, że istnieją maksymalne kwoty odszkodowania, które stanowią równowartość wysokości sumy tego odszkodowania.

Odszkodowanie powypadkowe – ile czasu wynoszą okresy przedawnienia? Zapisy prawne

W przypadku okresu przedawnienia roszczeń interesujące są w szczególności dwa artykuły z Kodeksu cywilnego.

Pierwszy z nich dotyczy głównie czynów niedozwolonych, w przypadku których okres przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i jej sprawcy, ale okres ten nie może przekroczyć 10 lat od momentu zdarzenia.

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że jeśli poszkodowany doznał szkody na osobie, to okres przedawnienia absolutnie nie może być krótszy niż 3 lata od momentu posiąścia wiedzy na temat sprawcy i szkody.

Paragraf 4 artykułu 442 precyzuje też kwestie przedawnienia w przypadku doznania szkody przez osoby małoletnie. Takie osoby muszą wystosować swoje roszczenia w terminie 2 lat od osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Najdłuższy okres przedawnienia przysługuje poszkodowanym w przypadku, gdy do zdarzenia doszło na skutek popełnienia przestępstwa i wynosi on aż 20 lat. Należy jednak zauważyć, że ten okres jest liczony od momentu zdarzenia, a nie od chwili, w której poszkodowany dowie się o sprawcy i szkodzie.

Art. 442(1).

Przedawnienie roszczeń

§ 1.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4.

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Treść artykułu 819 stanowi przede wszystkim o tym, że bieg okresu przedawnienia zatrzymuje się w momencie, gdy poszkodowany wnosi o rozpatrzenie jego roszczeń, a jego bieg zaczyna się na nowo, gdy zostanie wydana decyzja o przyznaniu świadczeń – pozytywna lub negatywna.

Art. 819.

Przedawnienie roszczeń

§ 1.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2.

(...)

§ 3.

W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 4.

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Przyczynienie się do powstania szkody

W Kodeksie cywilnym można znaleźć informacje na temat tzw. przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Art. 362. KC

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Z powyższego zapisu wynika, że obowiązek naprawienia szkody, którym obarczony jest sprawca wypadku, może ulec zmniejszeniu o odpowiednią kwotę wyrażoną zazwyczaj w procentach. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od okoliczności zdarzenia i stopnia przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia powstałej szkody.

Wypadki komunikacyjne

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego jest opisana w Kodeksie karnym.

Art. 177. k.k.

Spowodowanie wypadku w komunikacji

§ 1.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3.

Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Sprawca podlega odpowiedzialności karnej, ale także zwiększeniu się jego składki ubezpieczeniowej, co jest spowodowane tym, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia świadczeń poszkodowanemu.

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie?

Żeby nazwać jakieś zdarzenie wypadkiem komunikacyjnym, a zatem żeby móc ubiegać się o świadczenia w przypadku bycia poszkodowanym, to muszą być spełnione 3 warunki:

 1. do zdarzenia doszło na lądzie, na morzu albo w powietrzu;
 2. w zdarzeniu brał udział minimum jeden pojazd (samochód, rower, motocykl, hulajnoga, samolot, okręt, żaglówka itd.)
 3. minimum jeden uczestnik zdarzenia doznał rozstroju zdrowia lub poniósł śmierć w wyniku tego zdarzenia.

Biorąc pod uwagę, że wypadek komunikacyjny musi skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, to poszkodowanemu należeć się będzie cały szereg świadczeń, które zostały wymienione i opisane w art. 444–447 Kodeksu cywilnego.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie po wypadku?

O odszkodowanie w przypadku zdarzenia, które zostało uznane za wypadek komunikacyjny, może się ubiegać ten, kto jest poszkodowanym i doznał uszczerbku na zdrowiu lub bliscy osoby, która w wyniku takiego zdarzenia poniosła śmierć. Co ważne, może to również być odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy.

Dane statystyczne

Źródło: Raport roczny z Głównej Komendy Policji

Przykładowa sytuacja

Pan Piotr przechodził przez pasy na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Gdy zaświeciło się zielone światło, pieszy rozejrzał się w lewo i prawo, po czym wkroczył na jezdnię, chcąc dostać się na chodnik po drugiej stronie ulicy. Dosłownie sekundę po tym jak Piotr uczynił pierwsze kroki w kierunku swojego celu, ze skrzyżowania wyjechał samochód marki Mazda, którego kierowca przejechał na zielonej strzałce w prawo i uderzył swoim pojazdem w pieszego na pasach.

Zielona strzałka uprawnia kierowcę do przejazdu warunkowego, co oznacza, że musi on ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego, czyli w tym przypadku Panu Piotrowi, który miał zielone światło. Zielone światło pozwalało Piotrowi przejść przez pasy z pierwszeństwem nad samochodem, który skręcał na zielonej strzałce warunkowego przejazdu.

W wyniku zdarzenia Piotr doznał złamania nasady dalszej kości promieniowej, w którą uderzył go samochód oraz prawego obojczyka, na który upadł. Co mu się należało w tej sytuacji?

 • odszkodowanie (w tym zadośćuczynienie za doznane krzywdy);
 • zwrot kosztów hospitalizacji i rehabilitacji;
 • renta tymczasowa w związku z tymczasowym utraceniem zdolności do pracy (Piotr jest płytkarzem z zawodu);
 • zwrot kosztów utraconych dochodów;
 • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych i zakupu leków.

Co zostało zaproponowane przez ubezpieczyciela kierowcy Mazdy? Jedynie ugoda, której suma opiewała na śmieszną kwotę w wysokości 8 000 zł. Piotr był załamany takim obrotem spraw i wstrzymywał się z decyzją, aż w końcu jego znajomy polecił mu sprawdzoną kancelarię odszkodowawczą. Piotr nie czekał i od razu po otrzymaniu tej informacji zgłosił się do nich telefonicznie, korzystając z ich strony internetowej. Eksperci z kancelarii zajęli się całą sprawą w imieniu poszkodowanego i doprowadzili ją do szczęśliwego końca, dzięki czemu Pan Piotr otrzymał 5 600 zł w ramach odszkodowania, 4 897 zł w ramach zwrotu wszelkich poniesionych w związku z następstwami wypadku kosztów i 890 zł renty wyrównawczej z oc sprawcy na okres 10 miesięcy. W niektórych sytuacjach, podobnych do tej, korzystna będzie też kapitalizacja renty.

Wypadki przy pracy

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie?

Należy w tym miejscu wyjaśnić, czym w ogóle jest wypadek przy pracy. Aby zdarzenie mogło być uznane za wypadek przy pracy, to musi spełniać jeden z warunków:

 • doszło do niego podczas wykonywania obowiązków pracowniczych za poleceniem przełożonego;
 • doszło do niego podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet jeśli nie były przez niego zlecone;
 • doszło do niego, gdy pracownik pozostawał do dyspozycji pracodawcy, a jednocześnie był w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem, w którym miał wykonywać działania służbowe.

O odszkodowanie za taki wypadek mogą się ubiegać te osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w jego wyniku, a jednocześnie nie były sprawcami danego wypadku.

Co przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi?

 • Jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego lub dla poszkodowanego;
 • zasiłek chorobowy – gdy nastąpiła czasowa niezdolność do pracy przez dany wypadek lub chorobę zawodową;
 • zasiłek wyrównawczy – jeśli uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego spowodował obniżenie jego zarobków;
 • renta szkoleniowa – gdy została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego poszkodowanego;
 • renta rodzinna – dla rodziny zmarłego, jeśli zmarły był uprawniony do pobierania renty;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej lub pielęgnacyjny;
 • świadczenie rehabilitacyjne – w przypadku wyczerpania zasiłku chorobowego i dalszej niezdolności do pracy, ale gdy dalsza rehabilitacja rokuje na przywrócenie sprawności w przyszłości;
 • pokrycie kosztów leczenia.

Dane statystyczne

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Przykładowa sytuacja

Na wyrębie doszło do zdarzenia, w wyniku którego trzech pracowników tartaku doznało obrażeń ciała. Obrażenia te były na tyle poważne, że dwóch z nich – Grzegorz i Damian – musiało się poddać operacji chirurgicznej, a konkretnie amputacji kolejno ręki w przypadku Grzegorza i obu nóg w przypadku Damiana, a trzeci pracownik, czyli Gracjan, stracił dwa palce lewej ręki i doznał złamania kostki bocznej..

Na szczęście od razu po wypadku została wezwana pomoc, dzięki czemu poszkodowani zostali niezwłocznie opatrzeni i poddani leczeniu po przewiezieniu do szpitala. Na miejscu został powołany zespół powypadkowy, w którego skład wchodzili społeczny inspektor pracy i pracownik służby bezpieczeństwa.

Zespół ustalił, że do wypadku doszło na skutek wysokich temperatur, które panowały w tym okresie w kraju, ponieważ do zdarzenia doszło w lipcu. Na skutek działania wysokiej temperatury operator chwytaka hydraulicznego stracił przytomność przez co pień drzewa, który znajdował się na chwytaku, spadł na stojących niedaleko tego miejsca pracowników, na szczęście omijając ich punkty witalne.

Poszkodowani otrzymali wycenę świadczeń, które im przysługiwały za doznane krzywdy, ale ta kwota była zaniżona kolejno: Dla Grzegorza o 60%, dla Damiana o 54%, a dla Gracjana o 49% w stosunku do tego, co udało im się uzyskać z pomocą kancelarii odszkodowawczej, do której zgłosili się pracownicy tartaku. Ostatecznie Grzegorz otrzymał łącznie kwotę, która miała pokryć koszty operacji, dojazdów do placówek medycznych, hospitalizacji i zakupu niezbędnego sprzętu medycznego oraz leków. W ramach pokrycia takich samych kosztów Damian otrzymał zł, a Gracjanowi ubezpieczyciel wypłacił zł na pokrycie tych kosztów. Jeśli chodzi o odszkodowanie po wypadku (w tym zadośćuczynienie), to Grzegorz uzyskał 65 000 zł, Damian 97 450 zł, a Gracjan 15 867 zł jako odszkodowanie za złamanie kostki bocznej i utratę dwóch palców lewej ręki.

Wypadki w drodze z/do pracy

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie?

O odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze z/do pracy możemy się ubiegać, gdy doznamy szkody w zdarzeniu, które miało miejsce w czasie powrotu do miejsca zamieszkania z siedziby naszego pracodawcy lub w trakcie dojazdu do siedziby pracodawcy z naszego miejsca zamieszkania. Konieczne jest też, aby ten wypadek był spowodowany przez czynniki zewnętrzne, jeśli chcemy, aby nasza sprawa zakończyła się uzyskaniem odszkodowania powypadkowego z oc sprawcy.

Odszkodowanie po wypadku przysługuje również w sytuacji, kiedy ubezpieczony pracownik przerwie drogę, ale przerwa ta nie będzie przekraczała granic potrzeby, to nadal dane zdarzenie zostanie uznane za wypadek w drodze z/do pracy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy ubezpieczony pracownik nie wybierze najkrótszej możliwej drogi, a będzie to podyktowane tym, że dłuższa droga jest dla niego korzystniejsza/bardziej odpowiednia ze względów komunikacyjnych.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie?

Poza pracownikami, którzy doświadczyli szkody w wyniku wypadku podczas podróżowania między miejscem pracy a miejscem zamieszkania, odszkodowanie to przysługuje również szeregowi innych osób, do których należą:

 • studenci/uczniowie, którzy brali udział w wypadku w drodze z miejsca zamieszkania na uczelnię lub odwrotnie;
 • osoby, które spożywają posiłki w stałym miejscu i brały udział w wypadku w trakcie drogi z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub odwrotnie;
 • osoby, które brały udział w wypadku w drodze z miejsca, w którym wykonują funkcje zawodowe lub społeczne do miejsca zamieszkania lub odwrotnie;
 • osoby, które brały udział w wypadku w drodze z miejsca innego zatrudnienia lub działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego do swojego miejsca zamieszkania i odwrotnie.

Przykładowa sytuacja 1

Grzegorz pracuje w sieci supermarketów jako przedstawiciel handlowy. Po zakończeniu dnia pracy udał się na parking i wsiadł do swojego samochodu marki BMW, po czym wyruszył w drogę do domu, poruszając się trasą, która nie jest najkrótsza, ale w godzinach szczytu nie ma tam aż takiego ruchu jak na najkrótszej dla Grzegorza trasie.

Gdy kierowca BMW poruszał się drogą z pierwszeństwem przejazdu, to z drogi podporządkowanej wyjechał z ogromną prędkością samochód marki Hyundai i uderzył w prawy bok samochodu Grzegorza.

W wyniku tego uderzenia kierowca BMW doznał złamania obwodowej nasady kości ramiennej lewej ręki z dużym zniekształceniem, co stanowi od 10 do 25% uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo Grzegorz doznał też złamania nadgarstka, które ograniczało ruchomość w niewielkim stopniu, co stanowi od 3 do 8% uszczerbku na zdrowiu. Łączny uszczerbek na zdrowiu Grzegorza wynosił zatem od 13 do 33%.

Lekarz orzecznik ustalił, że uszczerbek na zdrowiu Grzegorza, poniesiony na skutek wypadku, wynosił dokładnie 20%, co sprawia, że należne odszkodowanie powinno być wysokie, ale jednocześnie mogłoby być wyższe, bo procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego kierowcy został ustalony dosyć daleko od górnej granicy w przypadku takich obrażeń. Na szczęście skorzystał on z usług kancelarii odszkodowawczej, której specjaliści poprosili niezależnego lekarza o opinię i wywalczyli ustalenie wartości uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego na aż 29%, czyli aż o 9% więcej niż w pierwotnym orzeczeniu.

Dzięki temu, że sprawa została poprowadzona aż do samego końca przez kancelarię, to Pan Grzegorz uzyskał odszkodowanie w wysokości 12 852 zł w ramach zadośćuczynienia za doznane krzywdy, a dodatkowo wypłacono mu też zwrot kosztów, które poniósł w związku ze skutkami wypadku, co zapewniło mu dodatkowe 8 236 zł.

Przykładowa sytuacja 2

Marcel jest studentem biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i podróżował rowerem z budynku uczelni do mieszkania, które wynajmował w tamtym czasie. W momencie, gdy student przemieszczał się drogą rowerową, uderzył w niego samochód marki Renault, którego kierowca był pod wpływem alkoholu.

Marcel miał na tyle duże szczęście, że samochód uderzył jedynie w jego rower, a nie jego ciało. Siła uderzenia sprawiła, że student poleciał prosto na drzewo, które rosło obok ścieżki rowerowej, a to uderzenie doprowadziło do złamania kości udowej poszkodowanego z nieznacznymi zmianami i skróceniem kości o 4 cm, dodatkowo Marcelowi doskwierała też po wypadku złamana kość śródstopia.

Pomimo tego, że obrażenia Marcela były poważne, a w przypadku takiego urazu procent uszczerbku na zdrowiu wynosi od 5 do 15%, to orzeknięto, że doznany przez niego uszczerbek na zdrowiu wyniósł jedynie 8%. Dlaczego to zbyt mało, skoro ta liczba mieści się w przedziale odpowiednim dla kategorii urazu, którego doznał student? Dlatego, że górną granicą skrócenia kości w tej kategorii są właśnie 4 cm, co wskazywałoby raczej na uszczerbek na zdrowiu w wysokości 15%.

Marcel postanowił, że poszuka pomocy w tej sprawie i właśnie wtedy natrafił na ogłoszenie jednej z czołowych kancelarii odszkodowawczych z naszego rankingu. Dzięki ich pomocy student uzyskał zadośćuczynienie w wysokości 7 379 zł i uzyskał też 4 591 zł na pokrycie wszelkich kosztów, którymi został obciążony w związku z dojazdem do placówek medycznych i samą hospitalizacją, po której musiał też odbyć rehabilitację.

Wypadki rolnicze

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie?

Wypadek przy pracy rolniczej został opisany w Dzienniku ustaw w obwieszczeniu z dnia 22 stycznia 2021 r.

Dz.U.2021.266 t.j.

Art. 11. [Wypadek przy pracy rolniczej]

1.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

1)

na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

2)

w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub

3)

podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

4)

w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Zgodnie z powyższym za wypadek przy pracy rolniczej można uznać takie zdarzenie, które:

 • wydarzyło się podczas wykonywania pracy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
 • zostało wywołane przez czynniki zewnętrzne.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie?

Mogłoby się wydawać, że takie odszkodowanie powinno przysługiwać tylko rolnikowi, ale prawda wygląda tak, że odszkodowanie należy się też ubezpieczonemu domownikowi gospodarstwa rolnego i ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika.

Dane statystyczne

Źródło: Komunikat KRUS o wypadkach i chorobach w 2020 r.

Przykładowa sytuacja

Pan Andrzej wykonywał swoje codzienne obowiązki w gospodarstwie rolnym, a jego żona Marta prowadziła konia z polany do stajni. Andrzej odpalił bardzo głośną maszynę w stodole, przez co koń nagle odwrócił się w stosunku do Marty w taki sposób, że chwilę później kopnął ją z wielką siłą w korpus.

Siła uderzenia sprawiła, że kobieta doznała złamania 3 żeber ze zniekształceniem klatki piersiowej i zmniejszeniem pojemności życiowej płuc. Ból, którego doznała, był tak ogromny, że nastąpiła utrata przytomności. Nieprzytomną Martę w porę znalazła jej córka, dzięki czemu można było poddać ranną hospitalizacji.

Lekarz orzekł, że procent uszczerbku na zdrowiu Marty wyniósł tylko 16%, co jest uszczerbkiem jedynie o 1% wyższym niż minimalny w tej kategorii urazu. W związku z tym, że Marta doznała złamania aż 3 żeber, to uszczerbek na zdrowiu powinien wynosić około 20% i właśnie taką wartość udało się wywalczyć specjalistom z kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu, której zaufała Pani Marta. Dzięki temu ostateczna kwota, którą otrzymała Marta w ramach zadośćuczynienia i zwrotów kosztów medycznych, wyniosła aż 16 263 zł.

Wypadki śmiertelne a przysługujące świadczenia

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku jego najbliższym przysługują odpowiednie świadczenia. Uzasadnieniem jest Art. 446. k.c., którego treść brzmi następująco:

Odpowiedzialność za szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego

§ 1.

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3.

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4.

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W związku z powyższymi zapisami prawnymi każdemu członkowi najbliższej rodziny zmarłego przysługuje szereg świadczeń. Nie wszystkie z tych świadczeń są należne każdemu z uprawnionych członków, szczególnie renta alimentacyjna, której zasady przyznawania są dosyć ściśle określone i wymagają spełnienia konkretnych warunków (jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny).

Do grona najbliższych członków rodziny zmarłego, jeśli chodzi o dochodzenie odszkodowania powypadkowego z oc sprawcy, zalicza się:

 • małżonka lub małżonkę osoby zmarłej;
 • rodziców osoby zmarłej (również macochę ojczyma);
 • dzieci osoby zmarłej (biologiczne, adoptowane i te, które pozostawały pod opieką zmarłego);
 • niepełnoletnie rodzeństwo osoby zmarłej (niekoniecznie biologiczne);
 • dziadka i babcię oraz wnuki osoby zmarłej;
 • ewentualnie konkubinę lub konkubenta osoby zmarłej.

Na wysokość świadczeń, które można otrzymać w przypadku takiego wypadku wpływa kilka czynników, z których najważniejsze to:

 • więź emocjonalna pomiędzy osobą poszkodowaną a zmarłym;
 • rozmiar uszczerbku na zdrowiu (psychicznym) osoby poszkodowanej;
 • stopień pokrewieństwa;
 • stopień tego, w jakim stopniu śmierć bliskiego wpłynęła na życie osoby poszkodowanej.

Więcej o odszkodowaniach za wypadki śmiertelne przeczytasz w artykule świadczenia pośmiertne dla członków rodziny zmarłego.

Niekorzystna decyzja ubezpieczyciela – odwołanie się

To, że od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać, wie prawie każdy. Problemem jest tutaj jednak samo dokonanie tego, a co dopiero dokonanie tego przy jednoczesnym osiągnięciu zamierzonego celu, czyli uzyskania większej kwoty z należnych nam świadczeń, czyli wypłaty odszkodowania z oc sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Kiedy można się odwołać?

 • Jeśli do wypadku doszło w związku z wykroczeniem, to na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania uszczerbek na zdrowiu mamy 3 lata od momentu zdarzenia.
 • Jeśli szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego, to na odwołanie się mamy również 3 lata, ale wtedy okres ten jest liczony od dnia, w którym okazało się, kto jest sprawcą danego wypadku.
 • Jeśli do wypadku doprowadziło popełnienie przez sprawcę przestępstwa, to odwołać się można w ciągu 20 lat od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

W jaki sposób należy zgłosić swoje odwołanie?

Istnieją trzy możliwości, z których może skorzystać osoba poszkodowana, aby wnieść odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeniowego:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie;
 • drogą elektroniczną.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie powinno zawierać dokumenty świadczące o wydatkach, których nie da się pokryć przy użyciu pierwotnie zaproponowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwoty. Mogą to być koszty:

 • hospitalizacji;
 • rehabilitacji;
 • zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego;
 • dojazdów do placówek medycznych.

Jeśli uznasz, że uzyskane przez Ciebie odszkodowanie po wypadku jest zbyt niskie, to również należy to zaznaczyć w odwołaniu.

Podsumowanie

 • W przypadku odszkodowania powypadkowego można mieć do czynienia nie tylko z wypadkiem komunikacyjnym, ale także z wypadkiem przy pracy, w drodze z/do pracy albo z wypadkiem w rolnictwie.
 • Odszkodowanie nie jest jedynym świadczeniem, które może przysługiwać po wypadkach komunikacyjnych oraz po innych wypadkach, w których została doznana szkoda na osobie.
 • W ramach odszkodowania powypadkowego najwyższą kwotę zapewnia zazwyczaj zadośćuczynienie.
 • kancelaria odszkodowawcza będzie działać w twoim imieniu na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, dzięki czemu uzyskasz możliwie najwyższe świadczenia i zaoszczędzisz swój cenny czas.
 • W przypadku wypadków przy pracy i wypadków w rolnictwie należy Ci się też jednorazowe świadczenie z ZUS lub z KRUS.
 • Walka o należne Ci świadczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu i pieniędzy, podczas gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają prowizję dopiero po uzyskaniu dla Ciebie świadczeń.
 • Takie kancelarie zazwyczaj działają na terenie całego kraju, bo cały proces współpracy przebiega zdalnie.
 • Przyczynienie się do zaistnienia wypadku może doprowadzić do wypłaty odszkodowania, które nie będzie zadowalające dla poszkodowanego, który doprowadził do tego przyczynienia.
 • Jeśli sprawca nie jest znany lub zbiegł z miejsca wypadku, to odszkodowanie powypadkowe zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródła

Kodeks cywilny

Komunikat KRUS odnośnie wypadków w rolnictwie

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wypadki przy pracy w 2020 r.

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.