Odszkodowania powypadkowe są związane z różnymi wypadkami i urazami. Możesz je otrzymać nie tylko za cierpienie fizyczne, ale także za uraz psychiczny. Nie tylko po wypadku komunikacyjnym, ale również po wypadku związanym z rolnictwem, a także za śmierć bliskiej Ci osoby w wypadku, nawet jeśli wypadek odbył się bez Twojego uczestnictwa. Z tego artykułu dowiesz się, jak uzyskać odszkodowanie.

Czym jest odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy?

Odszkodowanie powypadkowe to po świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej za doznaną krzywdę i szkodę. W przypadku urazów jest to przede wszystkim zadośćuczynienie, które ma zrekompensować (zadośćuczynić) doznaną krzywdę, której doznała osoba poszkodowana – zarówno tę fizyczną, jak i psychiczną.

O odszkodowanie można się ubiegać z polisy OC sprawcy wypadku, co oznacza, że to właśnie sprawca zostanie obciążony podwyższeniem składki ubezpieczeniowej. Szkody osobowe zostały opisane w art. 444 Kodeksu cywilnego. Niestety ubezpieczyciele prawie zawsze wypłacają zaniżone odszkodowanie z OC.

Art. 444 Szkoda na osobie

§ 1.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3.

Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU196401640093Lj.pdf

Z przytoczonego artykułu ewidentnie wynika, że osoba poszkodowana może się ubiegać nie tylko o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale w niektórych przypadkach również o rentę powypadkową. Może to być np. renta wyrównawcza.

Dodatkowo może Ci też przysługiwać zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i dojazdu do wszelkich placówek medycznych.

Jak widzisz, szereg świadczeń, które mogą Ci przysługiwać, jest bardzo szeroki. Nie oznacza to jednak, że uzyskasz wszystkie należne Ci świadczenia samemu. Nie jest to oczywiście wykluczone, ale niestety bardzo trudne i przede wszystkim czasochłonne. Bardzo często zdarza się też tak, że odszkodowania po wypadku są drastycznie zaniżone. Potrzebna Ci będzie pomoc specjalistów, żeby odzyskać swoje pieniądze w takiej sytuacji.

Rodzaje odszkodowań powypadkowych

 • Odszkodowanie powypadkowe po wypadku komunikacyjnym – może Ci się należeć po wypadku komunikacyjnym, który nie został przez Ciebie spowodowany. Odszkodowanie po wypadku samochodowym jest wypłacane z OC sprawcy tego wypadku.
poradnik dla kierowcy
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy – aby móc się ubiegać o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, poszkodowany musi doznać uszczerbku na zdrowiu, a wysokość wypłaconych świadczeń zależy tutaj głównie od % uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany w wyniku doznanych obrażeń. Kwota przysługująca za uszczerbek na zdrowiu jest w tym przypadku stała za każdy procent wartości uszczerbku.
 • Odszkodowanie powypadkowe za wypadek w rolnictwie – odszkodowanie z OC rolnika należy się każdej ubezpieczonej osobie, która została poszkodowana w wyniku wypadku w rolnictwie.
 • Odszkodowanie powypadkowe z NNW – świadczenia z tego tytułu przysługują tym, którzy mają wykupione ubezpieczenie NNW i doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Konkretne świadczenia, o które można się ubiegać w związku z takim wypadkiem, są zależne od zapisów w konkretnej umowie ubezpieczeniowej.
odszkodowania powypadkowe

Jak jest ustalana wysokość odszkodowania?

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wysokość odszkodowania, jest rozmiar szkody doznanej przez osobę poszkodowaną. Niestety wartość danej krzywdy nie jest taka prosta do określenia – nawet pomimo istniejących wartości procentowych stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku konkretnych uszkodzeń ciała. Wartości te są pewną wskazówką dla ubezpieczycieli, ale same w sobie nie mają przypisanych konkretnych kwot, które odpowiadają danemu procentowi uszczerbku na zdrowiu. Z tego powodu ubezpieczyciele i sądy korzystają z dokumentacji spraw, które miały miejsce w przeszłości i dotyczyły podobnych szkód i obrażeń. Warto też zauważyć, że istnieją maksymalne kwoty odszkodowania, które stanowią równowartość wysokości sumy tego odszkodowania.

Jaką kwotę odszkodowania możesz dostać?

Kwota odszkodowania, jaką możesz dostać, jest uzależniona od tego, jak poważny jest doznany przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy – zadośćuczynienie możesz dostać za krzywdę fizyczną lub psychiczną. Poniżej przedstawiamy dwie sprawy sądowe – jedną związaną z krzywdą psychiczną, moralną po stracie bliskiej osoby w wypadku i druga związana z uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym.

20 000 zł za złamanie trzonu mostka i przepuklinę pachwinową

Poszkodowany kierował samochodem osobowym i doznał poważnego urazu mostka po zderzeniu z drugim samochodem, którego kierowca wyjechał z drogi podporządkowanej u nie ustąpił pierwszeństwa poszkodowanemu. Przed wypadkiem mężczyzna był zdrowy, chodził na siłownię, uprawiał sport. Był emerytem wojskowym, ale podejmował się pracy jako operator kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

W wyniku doznanego urazu musiał przejść operację, która wiązała się również z powikłaniami w postaci krwiaka. Łączny uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany, wynosi 8%. Uszczerbek jest długotrwały, bo utrzymywał się przez 6 miesięcy i dosyć mocno ograniczał funkcjonowanie powoda. Co więcej, mężczyzna nie chciał podróżować samochodem ze względu na lęk. Przez 4 miesiące zażywał leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.

Ze względu na powagę urazu, a także długotrwałość jego skutków, sąd przyznał poszkodowanemu 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 632,78 zł tytułem zwrotu kosztów opieki. Łącznie odszkodowanie powypadkowe wyniosło zatem 20 632,78 zł (Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 14 kwietnia 2023 roku I C 535/20).

48 500 zł zadośćuczynienia za śmierć siostry

Pozew wnieśli dwaj powodowie, którzy stracili w wypadku komunikacyjnym kolejno siostrę i ciocię. Kobieta była dla powodów (ojca i córki) bardzo ważna. Od wielu lat była wdową i większość swojego czasu spędzała z bratem i jego rodziną. Pomogła mu nawet kupić mieszkanie, żeby mogli mieszkać bliżej siebie. Gdy była chora, jej brat i jego żona opiekowali się nią. Dodatkowo powodowie zostali wyznaczeni przez zmarłą na jej jedynych spadkobierców.

Sąd zauważył jednak, że kobieta przyczyniła się do powstania wypadku w taki sposób, że weszła na przejście dla pieszych prosto przed nadjeżdżający pojazd. Kierowca samochodu też nie zachował szczególnej ostrożności i nie przeprowadził manewru obronnego, dlatego skutki wypadku były tak tragiczne. Kwota, której żądał brat zmarłej, to 97 000 zł, dlatego ostatecznie sąd przyznał mu 48 500 zł, uwzględniając przyczynienie w wysokości 50% (Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2023 roku XXV C 1104/22).

Odszkodowanie powypadkowe – ile masz czasu, żeby je uzyskać?

Niestety Twoje roszczenia o odszkodowanie po wypadku mogą się przedawnić, bo są to roszczenia majątkowe. Na ogół są 3 możliwe terminy przedawnienia:

 1. 3 lata od dnia, w którym dowiesz się o szkodzie lub od dnia, kiedy dowiedzenie się o szkodzie było możliwe – taki termin obowiązuje dla wypadków, które były spowodowane wykroczeniem, czyli przeciwko sprawcy nie było prowadzone postępowanie karne. Najczęściej ten okres przedawnienia dotyczy mniej poważnych urazów.
 2. 20 lat od dnia zdarzenia – jeśli wypadek został spowodowany wskutek popełnienia przestępstwa. Będzie to np. potrącenie pieszego czy wypadek, w którym ktoś zginął lub doznał bardzo poważnych obrażeń.

Przyczynienie się do powstania szkody

W Kodeksie cywilnym można znaleźć informacje na temat tzw. przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Art. 362. k.c.

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Z powyższego zapisu wynika, że obowiązek naprawienia szkody, którym obarczony jest sprawca wypadku, może ulec zmniejszeniu o odpowiednią kwotę wyrażoną zazwyczaj w procentach. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od okoliczności zdarzenia i stopnia przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia powstałej szkody.

Kiedy można się starać o uzyskanie odszkodowania?

Okresy przedawnienia w tych dwóch przypadkach wyglądają następująco:

 • wykroczenie – 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o sprawcy, czyli jeśli sprawca zostanie ustalony dopiero po 4 latach od wypadku, to okres przedawnienia jest liczony dopiero od tej daty;
 • przestępstwo – 20 lat od momentu zdarzenia, ale to, kiedy poszkodowany dowiedział się o sprawcy nie ma wpływu na ten okres.

Dodatkową kwestią, która może wpłynąć na okres przedawnienia, jest to, czy poszkodowany był osobą małoletnią. Wówczas okres ten jest liczony dopiero od dnia, kiedy uzyska on pełnoletniość, czyli w momencie gdy skończy 20 lat.

Jak uzyskać odszkodowania powypadkowe?

Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, należy zgłosić swoje roszczenia do firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku w formie pisemnej. W takim roszczeniu trzeba zawrzeć informacje na temat wysokości roszczeń, którą to wysokość trzeba też odpowiednio uzasadnić, czyli po prostu przedstawić wszelkie rachunki związane z wydatkami, które były efektem udziału w danym wypadku. Dodatkowo należy też udokumentować pogorszenie się sytuacji życiowej i bytowej, jeśli nastąpiło takie pogorszenie.

Żeby uzyskać odpowiednio wysokie świadczenia, potrzebna jest wiedza, której przeciętna osoba poszkodowana niestety nie posiada. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, która uzyskuje możliwie najwyższe odszkodowania powypadkowe w imieniu osoby poszkodowanej.

Dlaczego skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej to najlepszy sposób na uzyskanie odszkodowania?

Samodzielne dochodzenie roszczeń z OC sprawcy wypadku czy też dochodzenie jednorazowego odszkodowania z ZUS lub KRUS może być bardzo trudne i czasochłonne, a zazwyczaj również niemożliwe, jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy, która jest niezbędna do walki z zakładami ubezpieczeniowymi.

Dzięki współpracy z kancelarią nie musisz się tym przejmować, bo eksperci z kancelarii znają się na swojej pracy – uzyskają dla Ciebie odpowiednie świadczenia. Poprowadzą twoją sprawę od samego jej początku aż do końca. Sam początek sprawy może być różny, ale im wcześniej zgłosisz się do firmy odszkodowawczej, tym większą kwotę świadczenia możesz uzyskać. Może dojść do sprawy sądowej, ale czasami wystarczy po prostu przygotowane przez profesjonalistów odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Istnieją też takie kancelarie oferujące pomoc w uzyskaniu odszkodowania , które oferują wypłaty odszkodowania na konto klienta już po przeanalizowaniu kosztorysu, co sprawia, że osoba poszkodowana nie musi czekać na otrzymanie funduszy, które być może są jej potrzebne jak najszybciej, bo przecież leczenie i inne koszty z nim związane, a zatem dojazdy do placówek medycznych, zakup leków i sprzętu medycznego, a także rehabilitacja i hospitalizacja nie należą do tanich rzeczy.

Pamiętaj, że analiza danej sprawy zawsze jest bezpłatna, a ewentualne koszty klient kancelarii ponosi dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy. Skontaktuj się z nami – wybierzemy odpowiednią kancelarię, która uzyska dla Ciebie odszkodowanie po wypadku.

Podsumowanie

 • Odszkodowania powypadkowe można otrzymać nie tylko w związku z wypadkiem komunikacyjnym, ale także z wypadkiem przy pracy, w drodze z/do pracy albo z wypadkiem w rolnictwie.
 • Gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji i nie da się go naprawić lub byłoby to nieopłacalne, to będzie to szkoda całkowita.
 • Odszkodowanie nie jest jedynym świadczeniem, które może przysługiwać po wypadkach komunikacyjnych oraz po innych wypadkach, w których została doznana szkoda na osobie.
 • W ramach odszkodowania powypadkowego najwyższą kwotę zapewnia zazwyczaj zadośćuczynienie, choć kapitalizacja renty może Ci zapewnić jeszcze większą kwotę.
 • Kancelaria odszkodowawcza będzie działać w twoim imieniu na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, dzięki czemu uzyskasz możliwie najwyższe świadczenia i zaoszczędzisz swój cenny czas.
 • W przypadku wypadków przy pracy i wypadków w rolnictwie należy Ci się też jednorazowe świadczenie z ZUS lub z KRUS.
 • Po stłuczce musisz uzyskać oświadczenie sprawcy kolizji, jeśli chcesz dostać odszkodowanie.
 • Walka o należne Ci świadczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu i pieniędzy, podczas gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają prowizję dopiero po uzyskaniu dla Ciebie świadczeń.
 • Takie kancelarie zazwyczaj działają na terenie całego kraju, bo cały proces współpracy przebiega zdalnie.
 • Przyczynienie się do zaistnienia wypadku może doprowadzić do wypłaty odszkodowania, które nie będzie zadowalające dla poszkodowanego, który doprowadził do tego przyczynienia.
 • Jeśli sprawca nie jest znany lub zbiegł z miejsca wypadku, to odszkodowanie powypadkowe zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródła

Kodeks cywilny

Komunikat KRUS odnośnie wypadków w rolnictwie

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wypadki przy pracy w 2020 r.

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.