To, ile wynosi odszkodowanie po wypadku samochodowym, zależy głównie od rodzaju i rozmiaru urazu. Ubezpieczyciel w ramach polisy OC może wypłacić nawet ponad 5 mln euro. Tyle wynosi tzw. suma gwarancyjna w przypadku szkód na osobie.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Osoba poszkodowana w wypadku, aby uzyskać rekompensatę musi oczywiście zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej, u którego sprawca miał wykupioną polisę OC. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, choć w przypadku szkody na osobie roszczenie przedawnia się nawet dopiero po 20 latach.

Chodzi tutaj o sytuację, w której szkoda powstała na skutek przestępstwa, a sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem karnym. W pozostałych przypadkach obowiązuje 3-letni okres przedawniania roszczeń.

Zgłaszając szkodę należy dołączyć niezbędną dokumentację. W razie wypadku drogowego ubezpieczyciel będzie wymagał m.in. notatki policyjnej z miejsca zdarzenia.

Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak ten okres wydłużyć z uwagi na brak wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Ma jednak obowiązek poinformować osobę poszkodowaną o tym fakcie. Ponadto wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności - nie później jednak w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody.

Gdy sprawca jest nieznany lub nie posiada ważnej polisy OC, to odszkodowanie komunikacyjne jest wypłacane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

poradnik dla kierowcy

Nie tylko odszkodowanie, czyli co można otrzymać z OC sprawcy?

Z OC sprawcy osoba poszkodowana oprócz odszkodowania może otrzymać: zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w następstwie wypadku oraz rentę.

świadczenia z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. poszkodowanemu należy się zwrot wszystkich kosztów, które poniósł związku z urazem powstałym w skutek wypadku. Są to zatem np. koszty zakupu leków czy sprzętu medycznego, koszty leczenia, rehabilitacji czy dojazdów do placówek medycznych.

Nie jest to jednak zamknięty katalog - każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Przykładowo, osoba poszkodowana potrzebuje pomocy drugiej osoby, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie się poruszać. Wówczas z OC sprawcy można wnioskować także o zwrot kosztów opieki. Odszkodowanie może też przysługiwać ze szkodę częściową lub szkodę całkowitą na pojeździe. Niestety ubezpieczyciele prawie zawsze wypłacają zaniżone odszkodowanie OC.

Renta wyrównawcza z OC sprawcy

Osobie poszkodowanej z polisy OC ubezpieczyciela sprawcy wypadku może przysługiwać także renta. Mówi o tym art. 444 § 2 k.c.

O rentę możesz wnioskować, jeśli w wyniku obrażeń doznanych w wypadku:

 • utraciłeś możliwość osiągania dochodów (brak możliwości podjęcia zatrudnienia),
 • zwiększyły się Twoje potrzeby (konieczność ponoszenia kosztów np. na rehabilitację),
 • zmniejszyły się widoki na przyszłość.

Renta ma na celu zrekompensować przyszłą szkodę, czyli taką która powstanie w niedalekiej przyszłości.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

W myśl art. 445 §1 k.c. osoba poszkodowana, która doznała uszczerbku na zdrowiu bądź rozstroju zdrowia, może od sprawcy wypadku domagać się zadośćuczynienia.

Warto podkreślić, że zadośćuczynienie to świadczenie przyznawane niezależnie od renty czy odszkodowania. Jego zadaniem jest zrekompensowanie szkody, która ma charakter niematerialny. Chodzi tutaj o cierpienia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ich rodzaj, a także natężenie jest określane indywidualnie. Ponadto to świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Wiele osób nie odróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania. Uważa, że są one tożsame, tymczasem są to dwa zupełnie inne świadczenia. Pierwsze ma za zadanie złagodzić doznaną krzywdę, a drugie wyrównać szkodę materialną.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - różnice

ZadośćuczynienieOdszkodowanie
szkoda na osobieszkoda materialna
ma na celu wyrównanie krzywdy rekompensata szkody materialnej
wysokość zadośćuczynienia ustalana na podstawie wielu kryteriówwysokość odszkodowania ustalana na podstawie dokumentów i faktur
suma gwarancyjna z OC: 5 210 000 eurosuma gwarancyjna z OC: 1 050 000 euro
Zadośćuczynienie i odszkodowanie to zupełnie inne świadczenia.

Odszkodowanie powypadkowe (w tym również odszkodowanie za wypadek przy pracy) wyrównuje wszystkie koszty, które poszkodowany musiał ponieść w związku z wypadkiem oraz utracone korzyści (np. wynagrodzenie za pracę). Wnioskując o odszkodowanie po wypadku należy przedstawić rachunki, faktury czy paragony, a także notatkę z miejsca wypadku. To na ich podstawie jest ustalana wysokość tego świadczenia.

Zdecydowanie większe trudności stwarza ustalenie, ile powinno wynosić zadośćuczynienie. Kluczowym kryterium jest tutaj doznana krzywda - jej rozmiar oraz charakter.

Uwzględnia się także jak długo trwa cierpienie i jaka jest jego intensywność. Nie bez znaczenia na wysokość tego świadczenia jest to, czy skutki wypadku są odwracalne czy też nie oraz jaki one wywierają wpływ na życie poszkodowanego. Bierze się pod uwagę inne czynniki, takie jak np. wiek osoby poszkodowanej czy dotychczasowy styl życia.

Czy wiesz, że…

Towarzystwa ubezpieczeniowe już od dawna postulują, aby uregulować kwestię wysokości zadośćuczynienia. Obecnie sądy orzekają różne kwoty, nawet jeśli sprawy o zadośćuczynienie są do siebie bardzo podobne.

Ponadto art. 444 §1 k.c. mówi, że o świadczenie może się ubiegać osoba, która w wyniku wypadku doznała rozstroju zdrowia. To oznacza, że w przypadku podjęcia terapii z uwagi na zły stan psychiczny można wnioskować o zwrot kosztów wizyt u specjalisty oraz leków. Dodatkowo, za negatywne przeżycia psychiczne i wynikają z nich trudności w codziennym funkcjonowaniu także należy się zadośćuczynienie.

Nierzadko osoby, które brały udział w wypadku cierpią na zespół stresu pourazowego. Wówczas niezbędne jest podjęcie leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego. Kwestie związane ze stanami lękowymi są także uwzględniane przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Zwrot kosztów leczenia natomiast można otrzymać w ramach odszkodowania.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

O odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia za m.in. uszczerbek na zdrowiu mogą się ubiegać również pasażerowie. Rekompensata przysługuje także tym osobom, które podróżowały razem ze sprawcą zdarzenia drogowego. Wiele osób mylnie myśli, że odszkodowanie należy się wyłącznie podróżującym z poszkodowanym kierowcą. Świadczeń z OC nie otrzymuje zatem wyłącznie sprawca wypadku samochodowego.

W przypadku przewozów pasażerów należy rozróżnić:

 • przewóz nieodpłatny (grzecznościowy)

Obowiązuje tutaj zasada winy. To oznacza, że jeśli kierowca spowoduje wypadek, a pasażer zostanie w jego wyniku poszkodowany, to będzie zobowiązany do naprawienia szkody - jeśli ta wina zostanie mu udowodniona.

 • przewóz odpłatny

Jeśli kierowca za przewóz pobierze opłatę, to w razie zdarzenia drogowego odpowiada on na zasadzie ryzyka. To oznacza, że pasażer który został poszkodowany w wypadku, aby ubiegać się o rekompensatę, nie jest zobowiązany do udowodnienia winy kierowcy.

Uwaga! Jeśli w momencie wypadku jego sprawca miał wykupioną polisę OC, to właśnie z niej będzie wypłacone odszkodowanie i zadośćuczynienie.

W sprawie dot. poszkodowanych pasażerów wypowiedział się Sąd Najwyższy. W uchwale z dn. 7 lutego 2008 roku czytamy, że pasażerowi który ucierpiał w wypadku przysługuje odszkodowanie po wypadku drogowym niezależnie od tego, czy podróżował z poszkodowanym kierowcą czy ze sprawcą. Świadczenia z OC sprawcy wypadku należą się także w takiej sytuacji, gdy poszkodowany pasażer jest jednocześnie współposiadaczem pojazdu, którym prowadził sprawca.

Przed tą uchwałą Sądu Najwyższego ubezpieczyciele czy sądy stali na różnych stanowiskach w tego rodzaju sprawach. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej wypłacali odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy, tylko w takich sytuacjach w których, gdy poszkodowany pasażer nie był w żadnym stopniu spokrewniony ze sprawcą.

SN jasno wskazał, że współposiadacz pojazdu ma prawo do odszkodowania. Jak ocenił wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Celem tej ustawy jest przecież zapewnienie osobom poszkodowanym ochrony ubezpieczeniowej.

Poszkodowany pasażer może się ubiegać o:

 • odszkodowanie np. za utracone zarobki, zwrot kosztów leczenia,
 • zadośćuczynienie za krzywdę,
 • rentę wyrównawczą.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może w niektórych przypadkach obniżyć wysokość odszkodowania - jeśli pasażer przyczyni się do powstania wypadku. Przykładem takiego zachowania jest niezapięcie pasów bezpieczeństwa. Wyjątkiem są oczywiście te sytuacje, w których dana osoba była zwolniona z tego obowiązku. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli to zachowanie poszkodowanego pasażera było główną przyczyną wypadku.

Przykładowa sytuacja

Igor jechał ze swoją mamą do kina jako pasażer. W wyniku znacznego przekroczenia prędkości jego mama musiała bardzo gwałtownie zahamować przed przejściem dla pieszych, co spowodowało nagłe i niebezpieczne zatrzymanie się ich samochodu.

Na szczęście pieszy, który znajdował się na przejściu nie został uderzony przez samochód mamy Igora, ale obrażeń w wyniku wypadku doznał właśnie chłopiec. Doznany przez chłopca rozstrój zdrowia, czyli uraz w odcinku szyjnym kręgosłupa, był dosyć poważny i wymagał leczenia oraz rehabilitacji.

W celu uzyskania odszkodowania rodzina zgłosiła się do kancelarii odszkodowawczej. Dzięki ich pomocy poszkodowany uzyskał odszkodowanie powypadkowe, czyli odszkodowanie zdrowotne, które miało pokryć poniesione w związku z urazem koszty. Uzyskanie odszkodowania o takiej wartości po wypadku drogowym nie byłoby możliwe bez pomocy kancelarii odszkodowawczej, bo samodzielne dochodzenie odszkodowania to żmudny i skomplikowany proces. Pracownicy kancelarii mają wieloletnie doświadczenie, które umożliwia im skuteczne działanie na korzyść poszkodowanego.

Warto zauważyć, że zakłady ubezpieczeń dosyć często stosują takie praktyki, ale kancelaria odszkodowawcza jest właśnie po to, aby udzielić poszkodowanemu pomocy w uzyskaniu odszkodowania.

Podsumowanie:

 • Poszkodowany z OC sprawcy po wypadku komunikacyjnym może otrzymać odszkodowanie (odszkodowanie zdrowotne), zadośćuczynienie i rentę.
 • Odszkodowania powypadkowe mają na celu wyrównanie szkód materialnych.
 • Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie szkód o charakterze niematerialnym.
 • O świadczenia z OC sprawcy wypadku może się ubiegać również poszkodowany pasażer (także podróżujący ze sprawcą wypadku).
 • Największą wypłatę odszkodowania uzyskasz dzięki skorzystaniu z usług kancelarii odszkodowawczej.

FAQ

Co jeśli, sprawca nie posiadał polisy OC? Czy otrzymam odszkodowanie?

Jeśli w momencie zdarzenia drogowego sprawca nie posiadał polisy, to osoba poszkodowana może otrzymać odszkodowanie. Jego wypłatą zajmuje się wówczas UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy najbliższym należy się odszkodowanie, jeśli poszkodowany na skutek wypadku zmarł?

Tak. Najbliższym zmarłego może przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie, oraz renta alimentacyjna.

Czy za ból kręgosłupa po wypadku dostanę odszkodowanie?

Za uraz kręgosłupa po wypadkach samochodowych można otrzymać należne odszkodowanie za wypadek. Najczęściej dochodzi to urazy odcinka szyjnego kręgosłupa, zwanego także smagnięcie biczem (whiplash) czy urazem biczowym.

Źródła

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.