Regulamin świadczenia usług w serwisie

§ 1. Definicje

W Regulaminie użyliśmy pojęć z następującym znaczeniem:
 1. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Polityka Prywatności - dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej Serwisu.
 3. Ciasteczka lub „cookies” - krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 4. Rozporządzenie - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
 5. Usługi - usługi polegające na udostępnieniu zestawienia podmiotów z danej branży, których dane rejestrowe można pozyskać za pośrednictwem sieci Internet, według liczby komentarzy i ocen użytkowników, pojawiających się w publicznej sieci Internet.
 6. Właściciel Serwisu - Helpfind sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., 63-400, przy ul. Pułaskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, Regon: 301735830, NIP: 6222763569, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, wpłacony w całości, będący jednocześnie operatorem serwisu.

§ II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa i zawiera informacje o prawach i obowiązkach wynikające z korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin określa również funkcjonowanie Serwisu, a także rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług.
 3. Serwis jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem: https://ranking-odszkodowania.pl.
 4. Możesz korzystać z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej.
 5. Celem działania Serwisu jest gromadzenie informacji o ilości opinii i komentarzy podmiotów z danej branży oraz przedstawienie rankingu tych podmiotów, w oparciu o sprecyzowane w Serwisie kryteria.
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może uzyskać wiedzę na temat komentarzy i ocen innych użytkowników, korzystających z usług podmiotów znajdujących się w zestawieniu.
 7. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik, jest uprawniony do pozostawienia danych kontaktowych w formularzu, w celu otrzymania oferty handlowej.
 8. W celu otrzymania oferty handlowej Użytkownik obowiązany jest pozostawić swoje dane kontaktowe, wskazane w formularzu.
 9. Wszystkie usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne.

§ III. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym czasie do zaprzestania korzystania z Serwisu,
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

§ IV. Porozumiewanie się Właściciela serwisu z Użytkownikiem

 1. Przekazanie informacji od Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług następuje poprzez umieszczanie w Serwisie komunikatów kierowanych do Użytkowników Serwisu;

§ V. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu wyłącznie na użytek własny.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Właściciela serwisu.
 3. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne, jednakże dostęp do serwisu wymaga dostępu do sieci Internet, zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę tej usługi.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu Serwisu, spowodowane przez czynniki zewnętrzne, spoczywające po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Internetu.
 5. Z uwagi na konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym działaniem Serwisu, Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 7. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ VI. Zakres usług Serwisu

 1. Przy wykorzystaniu Serwisu, Właściciel serwisu świadczy usługę polegającą na zapewnieniu swoim Użytkownikom możliwości uzyskania zestawienia podmiotów z branży odszkodowawczej, a także pozostawienia danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty marketingowej.
 2. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby prezentowane zestawienia były reprezentatywne i odzwierciedlały rzeczywistą ilość komentarzy pozostawionych przez klientów podmiotów wskazanych w zestawieniu.
 3. Serwis może służyć także do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

§ VII. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych usług jest przez Właściciela Serwisu zawinione.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Właściciela Serwisu niezależnych: siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności),
  3. niedozwolonego korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub inną osobę,
  4. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu,
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkowników formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 4. W przypadku poniesienia przez Właściciela Serwisu szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Właściciel Serwisu będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ VIII. Wymagania techniczne Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do Internetu, jak również posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript,
  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768,
  4. dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2,
  5. do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez umieszczenie komunikatu i nowej wersji Regulaminu w indywidualnym koncie Użytkownika, jak również przesłania jego treści w wiadomości mailowej na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.