Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy? Tutaj przeczytasz o tym, jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy Ci się należy, a także dowiesz się, w jaki sposób możesz je uzyskać w postaci możliwie najwyższej kwoty.

Czym jest wypadek przy pracy?

wypadek przy pracy

Jest to zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania zwykłych czynności pracowniczych, na skutek wykonywania poleceń przełożonego albo podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet jeśli nie były one przez niego zalecone. Ostatnią sytuacją, w przypadku której mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, jest zdarzenie, podczas którego pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy, a był wtedy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem, w którym miał wykonać obowiązek służbowy.

Czym jest wypadek na równi z wypadkiem przy pracy?

wypadek na równi z wypadkiem przy pracy

Wyjaśnić tutaj należy przede wszystkim to, że nazewnictwo odnosi się konkretnie do uprawnień do uzyskiwania świadczeń z tytułu wypadku. A zatem zdarzenie to musi też być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i musiało wywołać u pracownika uraz lub też doprowadzić do jego śmierci.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wypadek śmiertelny

To taki wypadek, podczas którego doszło do śmierci osoby biorącej w nim udział lub też do śmierci w wyniku tego wypadku doszło w ciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia.

Wypadek ciężki

Poszkodowani w takim wypadku doznają długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (który powoduje upośledzenie czynności organizmu), ciężkich uszkodzeń ciała albo też podstawowe funkcje ich organizmów ulegają naruszeniu. Do tego rodzaju zalicza się też te wypadki, w wyniku których poszkodowanych dotknęły nieuleczalne choroby, trwałe choroby psychiczne, częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo oszpecenie ciała.

Wypadek zbiorowy

Gdy dochodzi do zbiorowego wypadku przy pracy, to oznacza to, że temu wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby, ale ta liczba może być większa.

Wypadek powodujący niezdolność (czasową) do pracy

Jest to wypadek inny niż śmiertelny lub ciężki, którego charakterystyka nie mieści się w ich ramach.

Obowiązki pracownika i pracodawcy w obliczu takiego wypadku

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika w przypadku zaistnienia wypadku to przede wszystkim:

  • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu;
  • powiadomienie o prokuratora i inspektora pracy o wypadku, jeśli był on śmiertelny,, zbiorowy lub ciężki;
  • sporządzenie statystycznej karty wypadku;
  • zapisanie zdarzenia w rejestrze;
  • powołanie zespołu powypadkowego;
  • doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu i inspektorowi pracy (o ile doszło do wypadku zbiorowego, śmiertelnego albo ciężkiego).

Jedynym obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne powiadomienie pracodawcy o wypadku, o ile pracownik jest w stanie zdrowia, który pozwala mu na wykonanie takiej czynności. Warto zaznaczyć, że pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia swoich obowiązków wobec poszkodowanego pracownika, nawet jeśli zostanie poinformowany o zdarzeniu z opóźnieniem.

Badanie wypadku

Kto bada wypadek?

Wypadek jest badany przez dwuosobowy zespół powypadkowy, który musi zostać powołany przez pracodawcę. W idealnej sytuacji w skład tego zespołu wchodzą społeczny inspektor pracy i pracownik służby bezpieczeństwa.

Jeśli u pracodawcy nie ma społecznej inspekcji pracy, to do zespołu należeć będą przedstawiciel kadry pracowniczej, który posiada obowiązujące zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz pracownik służby higieny pracy.

Jeśli u pracodawcy nie ma służby bezpieczeństwa i higieny pracy, to w skład zespołu powypadkowego wchodzić będą społeczny inspektor pracy oraz sam pracodawca lub też pracownik, któremu pracodawca przydzielił obowiązek wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo specjalista, który nie jest zatrudniony w tym zakładzie pracy.

Jeśli pracodawca nie może utworzyć zespołu powypadkowego, w którego skład wchodziłby pracownik, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP ze względu na zbyt małą liczbę pracowników zatrudnionych w jego zakładzie, to w skład zespołu wchodzi pracodawca, któremu towarzyszyć będzie specjalista z zewnątrz.

W jaki sposób przebiega badanie wypadku?

Zespół powypadkowy musi jak najszybciej przystąpić do ustalenia przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do wypadku. W trakcie badania zespół powinien wykorzystywać materiały, które zebrały instytucje prowadzące śledztwo czy też dochodzenia, o ile takie materiały zostały im udostępnione. W odpowiedniej kolejności powinni wykonać następujące czynności:

  1. obejrzeć miejsce zdarzenia, a także zbadać stan techniczny wszelakich urządzeń oraz sprawdzić, czy warunki pracy mogły mieć znaczenie w kontekście powstania wypadku;
  2. sporządzić szkic miejsca wypadku lub sfotografować je, o ile jest to konieczne;
  3. przesłuchać poszkodowanego, jeśli ten jest w wystarczająco dobrym zdrowiu, aby móc udzielić im odpowiedzi;
  4. przesłuchać świadków wypadku;
  5. zebrać opinie od lekarza i innych specjalistów w celu ustalenia rodzaju i skutków wypadku;
  6. w razie potrzeby zebrać jeszcze inne dowody, które mogą dotyczyć wypadku;
  7. zakwalifikować wypadek zgodnie z przepisami prawnymi;
  8. ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, na którym doszło do wypadku i wypisać z tego odpowiednie wnioski.

Co to jest protokół powypadkowy?

Protokół ustalenia okoliczności wypadku musi zostać sporządzony przez zespół powypadkowy w ciągu 14 dni od uzyskania przez nich zawiadomienia o danym wypadku. Do sporządzenia protokołu powypadkowego potrzebne jest oczywiście przeprowadzenie czynności badawczych.

Jeśli protokół zostanie sporządzony po terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia, to należy podać przyczyny takiego opóźnienia w treści samego protokołu.

Bywa tak, że protokół trzeba uzupełnić, jeśli sam poszkodowany lub też rodzina zmarłego poszkodowanego zgłoszą swoje zastrzeżenia. Po sporządzeniu protokołu w wersji poprawionej i uzupełnionej zespół powypadkowy dołącza do niego także wersję niezatwierdzoną, która tych poprawek i uzupełnień wymagała.

Protokół musi być zatwierdzony przez pracodawcę w ciągu 5 dni od czasu jego sporządzenia przez zespół powypadkowy, a dodatkowo sam dokument powinien być napisany na wzór tego, który został umieszczony w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 roku, które dotyczyło właśnie wzoru raportu z ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.

Jeśli protokół dotyczy wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego, to pracodawca musi doręczyć go do odpowiedniego inspektora pracy jak najszybciej.

Zdarza się też, że inspektor pracy zwraca protokół i wnioskuje o ponowne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. Po dokonaniu uzupełnień zespół powypadkowy ma 5 dni na sporządzenie nowego protokołu, do którego należy też dołączyć wersję sprzed naniesienia poprawek.

Wypadki przy pracy – dane statystyczne

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2021 roku zgłoszono aż 68777 osób, które zostały poszkodowane w wypadkach przy pracy. Największy wskaźnik wypadkowości odnotowano na Podlasiu (6,53) i na Opolszczyźnie (6,32), a najmniejszy na Mazowszu (3,67) i w Małopolsce (3,91). Aż 60,8% z tych wypadków było spowodowanych niewłaściwym zachowaniem się pracownika, a najrzadziej przyczynę stanowił niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika (3%) i nieużywanie przez niego sprzętu ochronnego (2%).

Ile było wypadków śmiertelnych w poszczególnych zawodach?

Świadczenia, które przysługują poszkodowanemu

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym pracownikowi poszkodowanemu w wyniku wypadku przy pracy należą się świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a konkretnie:

  • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub dla samego ubezpieczonego, który uległ wypadkowi przy pracy;
  • zasiłek chorobowy – w przypadku czasowej utraty zdolności do pracy przez chorobę zawodową lub wypadek przy pracy;
  • zasiłek wyrównawczy – jeśli wynagrodzenie poszkodowanego uległo obniżeniu przez doznany uszczerbek na zdrowiu;
  • renta szkoleniowa – w przypadku, gdy orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego przez poszkodowanego w związku z utratą zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy;
  • renta rodzinna – przysługuje rodzinie zmarłego w sytuacji, w której ów zmarły był uprawniony do renty z tytułu wypadku przy pracy;
  • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej lub pielęgnacyjny;
  • świadczenie rehabilitacyjne – jeśli poszkodowany wyczerpał już zasiłek chorobowy, a mimo to nadal jest niezdolny do pracy, a dalsza rehabilitacja ma szansę przywrócić mu sprawność;
  • pokrycie kosztów leczenia.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

Jego wysokość

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ustalona zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym i wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowania może też zostać powiększone o kwotę, która stanowi 3,5- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Takie powiększenie stosuje się w sytuacji, kiedy została orzeczona całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, która została spowodowana na skutek działania choroby zawodowej lub na skutek doznania obrażeń w wypadku przy pracy albo kiedy wskutek pogorszenia się zdrowia, które to pogorszenie było następstwem choroby zawodowej lub też samego wypadku, orzeknięto całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji rencisty, który ubiega się o jednorazowe odszkodowanie.

Kogo dotyczy?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje przede wszystkim osobie, która doznała długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy lub też choroby zawodowej.

Dodatkowo jednorazowe odszkodowanie może uzyskać uprawniony członek rodziny osoby zmarłej, który spełnia odpowiednie warunki, czyli jest:

  • małżonkiem;
  • dzieckiem (własnym, drugiego małżonka albo też przysposobionym);
  • przyjętym na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukiem, rodzeństwem i innych dzieckiem, które zostało przyjęte w ramach rodziny zastępczej;
  • lub rodzicem.

Kto jeszcze może uzyskać odszkodowanie z ZUS-u w związku z wypadkiem przy pracy?

Okazuje się, że nie tylko pracownicy czy też osoby zatrudnione na umowie zlecenie lub stażyści mogą uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy. Zgodnie z Art. 3 Dz.U.2019.1205 t.j. takie odszkodowanie mogą też uzyskać osoby, które:

  • doznały urazu podczas treningu lub podczas zawodów, a pobierały wtedy stypendium sportowe;
  • wykonywały odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywały karę pozbawienia wolności albo były tymczasowo aresztowane i doznały wtedy urazu;
  • pełniły mandat posła lub senatora, pobierając uposażenie i doznały wtedy urazu;
  • wykonywały pracę na rzecz spółdzielni rolniczych, będąc członkami tychże spółdzielni i doznały wtedy urazu;
  • wykonywały pracę na podstawie umowy uaktywniającej i doznały wtedy urazu;
  • wykonywały zwykłe czynności związane z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej i doznały wtedy urazu;
  • jako osoby duchowne wykonywały czynności religijne i doznały wtedy urazu;
  • odbywały służbę zastępczą i doznały wtedy urazu;
  • pobierały nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego jako słuchacze pobierający stypendium i doznały wtedy urazu;
  • kształciły się w szkole doktorskiej jako doktoranci otrzymujący stypendium i doznały wtedy urazu.

Postępowanie w celu uzyskania jednorazowego odszkodowania

Skompletowanie wymaganych przez ZUS dokumentów

Jeśli chcesz uzyskać jednorazowe odszkodowanie, to musisz mieć:

  • wniosek o odszkodowanie jednorazowe;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9;
  • prawomocny wyrok sądu pracy;
  • decyzja państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej;
  • protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.

Jeśli jesteś bliskim zmarłego w wyniku wypadku przy pracy i chcesz uzyskać prawa do jednorazowego odszkodowania, to musisz dostarczyć:

  • dokument, który potwierdzi datę urodzenia i zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie;
  • jeżeli dziecko ukończyło 16 lat, to potrzebne będzie zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym;
  • jeśli jesteś wdową lub wdowcem, to potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa;
  • jeżeli przyznanie odszkodowania jest uzależnione od ustalenia niezdolności do pracy, to potrzebne będzie wystawione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Złożenie dokumentów

Dokumenty należy złożyć dopiero po zakończeniu leczenia, o ile zgłoszenie dotyczy np. długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy śmierci w pracy wskutek wypadku i jest zgłaszane przez bliskich zmarłego, to wniosek może być złożony w dowolnym terminie.

Wniosek musi być złożony za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli osoba składająca wniosek prowadzi działalność pozarolniczą, pracuje na podstawie umowy uaktywniającej lub też w przypadku likwidacji zakładu pracy, to wniosek trzeba złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS albo za pośrednictwem poczty.

Decyzja musi zostać wydana w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która była niezbędna do wydania decyzji lub też od uprawomocnienia się orzeczenia lekarskiego.

Decyzja ZUS i ewentualne odwołanie się od niej

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda nieprzychylną dla poszkodowanego decyzję odnośnie przyznania Ci jednorazowego odszkodowania, to od tej decyzji przysługuje odwołanie. Takie odwołanie należy złożyć pisemnie lub ustnie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji do protokołu za pomocą tej jednostki ZUS, która tę decyzję wydała. Taki protokół trafia do sądu okręgowego, czyli sądu ubezpieczeń społecznych i pracy. Na stronie ZUS można uzyskać informacje w sprawie szczegółowych zasad orzekania.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Zapisy prawne w kontekście wypadku przy pracy rolniczej

Zapisy z powyższej ustawy wyjaśniają, że za wypadek przy pracy rolniczej uznawany jest taki wypadek, który został wywołany przez przyczynę zewnętrzną podczas wykonywania pracy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Komu przysługuje?

Przyznanie jednorazowego odszkodowania powypadkowego za wypadek przy pracy rolnej należy się nie tylko rolnikowi, ale też jego pomocnikowi lub też domownikowi, jeśli to oni doznali wypadku i o ile byli ubezpieczeni.

Jak je uzyskać?

Jednorazowe odszkodowanie można uzyskać po zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby zrobić to prawidłowo, należy podjąć następujące kroki:

  1. zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przedmioty z nim powiązane;
  2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty, które mogą mieć związek z wypadkiem;
  3. przedstawić świadków wypadku;
  4. dostarczyć dokumentację medyczną po zakończeniu leczenia;
  5. pomóc pracownikowi KRUS, który został upoważniony przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego, poprzez udzielenie mu wszelakich potrzebnych mu informacji na temat tego wypadku.

Przykładowa sytuacja

Pan Jan zajmował się naprawianiem dachu, a na aktualnym etapie tej naprawy musiał tego dokonywać, stojąc na drabinie. Niestety szczebel drabiny, na którym stał Jan, uległ uszkodzeniu, co przyczyniło się do upadku rolnika.

Jan upadł na rękę, co doprowadziło do złamania kości prawego nadgarstka, które uniemożliwiało ruchomość w bardzo dużym stopniu. W związku z tym lekarz orzecznik ustalił, że stały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego wyniósł 18%.

Jan uzyskał jednorazowe odszkodowanie z KRUS bez większych problemów, ale dodatkowo należały mu się:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • zasiłek chorobowy;
  • zwrot kosztów hospitalizacji;
  • zwrot kosztów rehabilitacji;
  • zwrot kosztów dojazdy do placówek medycznych.

Poszkodowany nie wiedział o tym, że przysługują mu powyższe świadczenia, ale jego znajomy polecił mu, aby zgłosił się w tej sprawie do kancelarii odszkodowawczej. Dzięki specjalistom z kancelarii, którzy działali w jego imieniu, Jan uzyskał przysługujące mu świadczenia, których suma wyniosła aż 14 532,00 zł.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z OC pracodawcy

Często dochodzi do sytuacji, w których przyczyną wypadku przy pracy jest naruszenie przez pracodawcę zasad BHP albo brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika czy też udostępnianie pracownikom uszkodzonego sprzętu i brak właściwego zabezpieczenia stanowiska pracy.

W takich sytuacjach (odpowiedzialność na zasadzie winy) albo w przypadku, gdy poszkodowany wykonywał pracę w zawodzie podwyższonego ryzyka (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka: górnictwo, energetyka, budownictwo itd.), ubezpieczyciel pracodawcy jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania z OC osobie poszkodowanej.

Warto zaznaczyć, że ubiegać się o odszkodowanie z OC pracodawcy można dopiero po zakończeniu sprawy z ZUS-em (jednorazowe odszkodowanie z ZUS). Oznacza to, że leczenie będzie już wtedy zakończone. Bardzo istotne są w tym przypadku informacje, które zostały zawarte w protokole powypadkowym, bo osoba poszkodowana nie ma szans na otrzymanie odszkodowania z OC pracodawcy, jeśli wedle protokołu ponosi wyłączną winę za zaistnienie wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy bezpośrednio od pracodawcy?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku? Istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy bezpośrednio od pracodawcy na podstawie ustawy wypadkowej. Aby uzyskać od pracodawcy odszkodowanie należy po prostu zgłosić mu szkodę poprzez wezwanie do zapłaty, do którego trzeba dołączyć stosowne uzasadnienie oraz odpowiednie dowody. Ostatecznie i tak to właśnie ubezpieczyciel będzie prowadzić postępowanie w związku z takim zgłoszeniem.

Odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy

Co nazywamy wypadkiem w drodze do pracy lub w drodze z pracy?

Przede wszystkim jest to zdarzenie, do którego doszło za sprawą czynników zewnętrznych w czasie pokonywania przez pracownika drogi z miejsca pracy do miejsca zamieszkania lub odwrotnie, czyli z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub też innego miejsca, w którym poszkodowany dokonywał działalności objętej ubezpieczeniem rentowym.

Warto też zwrócić uwagę na sytuację, kiedy droga ta została przerwana. Jeśli jej czas w wyniku tego nie przekraczał granic potrzeby, to nadal sytuację uznaje się za wypadek w drodze z pracy lub też wypadek w drodze do pracy. Jeśli poszkodowany podróżował drogą, która nie jest najkrótsza, ale była dla niego bardziej dogodna ze względów komunikacyjnych, to taką sytuację też uznaje się za wypadek w drodze z/do pracy. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy jest bardzo podobne do odszkodowania za zwykły wypadek komunikacyjny, ale w takim przypadku łatwiej będzie Ci uzyskać zasiłek z ZUS.

Kiedy jeszcze mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy lub z wypadkiem w drodze z pracy?

  • Gdy osoba, które jest na etapie nauki lub studiów doznała wypadku w drodze do miejsca, w którym się uczy/studiuje lub też w drodze z tego miejsca do domu;
  • gdy osoba poszkodowana podróżowała do miejsca, w którym spożywa posiłki lub też była w drodze z tego miejsca do domu;
  • gdy osoba poszkodowana przemieszczała się pomiędzy miejscem innego zatrudnienia lub działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego a swoim domem;
  • gdy osoba poszkodowana była w drodze z miejsca zwykłego wykonywania funkcji czy też zadań społecznych/zawodowych.

Co powinna zrobić osoba, która uległa takiemu wypadkowi?

Po pierwsze, należy jak najszybciej (o ile jest to możliwe), ale jednocześnie dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne, poinformować pracodawcę o wypadku. Gdy takie zdarzenie zostanie już zgłoszone, to uznaje się go za wypadek w drodze do/z pracy na podstawie:

  • ustaleń osoby, która sporządziła kartę wypadku;
  • dowodów, które zostały zebrane przez podmioty udzielające pierwszej pomocy rannemu albo takie, które ustalały okoliczności danego zdarzenia;
  • oświadczenia samego poszkodowanego lub świadków odnośnie okoliczności zdarzenia.

Wypadek w czasie pracy zdalnej

W przypadku, kiedy pracownik wykonywał swoje obowiązki służbowe zdalnie, czyli np. ze swojego miejsca zamieszkania, pracodawca nadal powinien powołać specjalny zespół powypadkowy na normalnych zasadach i przeprowadzić klasyczne badanie miejsca zdarzenia, na podstawie którego zostanie sporządzony odpowiedni protokół.

Zgodnie z zapisami prawnymi nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło w siedzibie pracodawcy czy też w domu pracownika lub gdziekolwiek indziej, o ile osoba poszkodowana w momencie zdarzenia wykonywała polecenia służbowe od swojego pracodawcy.

Podsumowanie

  • Odszkodowanie należy się nie tylko za wypadek przy pracy, ale także za wypadek na równi z wypadkiem przy pracy.
  • Odszkodowanie po wypadku samochodowym jest wypłacane z OC sprawcy, a wypadek przy pracy
  • Poszkodowany w wypadku ma prawo do zasiłku chorobowego, a po wyczerpaniu zasiłku chorobowego mogą mu przysługiwać świadczenia rehabilitacyjne.
  • Gdy stwierdzono niemożność kontynuowania pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy i orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, to poszkodowany pracownik może się ubiegać o rentę szkoleniową.
  • Jeśli poszkodowany całkowicie utracił zdolność do pracy, to należy mu się renta z tytułu niezdolności do pracy, która jest zapewniana przez ubezpieczenie wypadkowe.
  • Zespół powypadkowy zostaje powołany, gdy dojdzie do wypadku przy pracy.
  • Poszkodowanym przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.
  • Poszkodowanym w wyniku prac rolniczych należy się jednorazowe odszkodowanie z KRUS.
  • Innym świadczeniem, o które można się ubiegać, jest odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze z/do pracy.

Źródła

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.