Doznałeś wypadku podczas drogi do pracy lub w drodze z pracy? Być może nie masz pewności, czy zdarzenie, w którym brałeś udział, kwalifikuje się się do tej kategorii. Jeśli przeczytasz treść tego artykułu, to dowiesz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek, w którym brałeś udział.

Co to jest wypadek podczas drogi do pracy lub w drodze z pracy?

Aby dane zdarzenie kwalifikowało się jako wypadek podczas drogi do lub z pracy, to muszą być spełnione konkretnie określone warunki. Przede wszystkim zdarzenie to musi być wywołane przyczyną zewnętrzną i odbyć się nagle, a na dodatek musi też mieć miejsce w drodze do lub z pracy albo też innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego.

Ważne jest jednak również to, że droga ta nie musi być być drogą najkrótszą, a także może zostać przerwana. Powyższe kryteria są ustalone w ustawie.

Zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną

Nagłość zdarzenia jest raczej bardzo jasnym przekazem i nie wymaga większego wyjaśnienia. Co do przyczyny zewnętrznej, to w dużej mierze chodzi tutaj o to, że do zdarzenia musi dojść bez umyślnego działania pracownika.

Dla przykładu potknięcie się na chodniku jest zdarzeniem wywołanym przez przyczynę zewnętrzną, a rzucenie się na chodnik i doznanie w wyniku takiego czynu obrażeń już takim zdarzeniem nie jest.

Droga najkrótsza i nieprzerwana

Ustawa określa, że droga do pracy lub z pracy musi być najkrótsza, ale dopuszcza też jeden wyjątek, kiedy to droga dłuższa może być dla pracownika drogą bardziej dogodną. Może to być ze względu na kwestie komunikacyjne, czyli przede wszystkim w sytuacji, kiedy droga dłuższa jest mimo wszystko drogą, którą pracownik pokona w czasie najkrótszym.

Zgodnie z ustawą droga nie może też być przerwana, o ile taka przerwa nie jest życiowo uzasadniona i czas trwania tej przerwy nie przekraczał granic potrzeby. Stwierdzenie życiowego uzasadnienia może być dosyć problematyczne do rozszyfrowania, jednakże na ogół sądy przyjmują, że uzasadnione są te przerwy, które wynikają z podstawowych potrzeb życiowych pracownika, czyli np. zakup leków czy pożywienia.

W jakich jeszcze sytuacjach mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy lub w drodze z pracy?

Wbrew temu, co wskazuje nazwa, za wypadek przy pracy uważa się również takie zdarzenie, do którego doszło podczas drogi do miejsca odbywania nauki lub studiowania albo z tego miejsca.

Podobnie jest z drogą do miejsca, w którym regularnie, a najlepiej każdego dnia, spożywa się posiłki.

Kolejną taką sytuacją jest wypadek w drodze z lub do innego miejsca, w którym dana osoba jest zatrudniona lub działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego.

Może zaistnieć jeszcze inna sytuacja, w której ustawowo przewidywana jest kwalifikacja zdarzenia jako wypadku podczas podróży do pracy. Jest to wypadek w trakcie przemieszczania się pomiędzy miejscem, w którym poszkodowany wykonuje funkcje lub zadania zawodowe albo społeczne a miejscem zamieszkania.

wypadek w drodze do pracy

Co zrobić po takim wypadku?

Jeśli brałeś/aś udział w wypadku w drodze do pracy lub z pracy, to konieczne jest jak najszybsze albo nawet natychmiastowe poinformowanie pracodawcy o tym fakcie. Może się zdarzyć, że nie będzie to możliwe, jeśli np. jesteś przewożony do szpitala, dlatego w takiej sytuacji należy po prostu nawiązać kontakt z pracodawcą, gdy tylko będzie to możliwe.

W związku z takim zawiadomieniem pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia karty wypadku w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zawiadomienia. Pracodawca przede wszystkim ustala, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako ustawowo określony wypadek w drodze do pracy lub z pracy, co wymaga od niego skomplementowania oświadczeń stanowiących o okolicznościach danego wypadku. W przypadku odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy pracodawca musi uzasadnić swoje stanowisko i takie uzasadnienie zamieścić w treści karty wypadku.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi po wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy?

Jako sprawcy wypadku:

 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • odszkodowanie z NNW w życiu prywatnym;
 • odszkodowanie z NNW komunikacyjnego.

Jako poszkodowanemu w wypadku:

 • świadczenia rehabilitacyjne;
 • odszkodowanie z NNW w życiu prywatnym;
 • odszkodowanie z NNW komunikacyjnego;
 • odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Pensja po wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy

Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy i zostało to spowodowane wypadkiem w drodze pracy lub z pracy, to pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 dni, jeśli pracownik nie ukończył 50 roku życia lub przez okres 14 dni, jeśli pracownik ma powyżej 50 lat.

Wynagrodzenie chorobowe nie może być wypłacane w 100% przez okres dłuższy niż 182 dni, a pracodawca jest zobowiązany do pokrywania go przez cały ten czas, jeśli jest płatnikiem zasiłków.

Pieniądze z ZUS-u za taki wypadek

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po upływie 182 dni pracownik wciąż jest niezdolny do wykonywania pracy, to może wtedy ubiegać się o przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego. Zostanie ono przyznane tylko wtedy, gdy rehabilitacja ma realne szanse na przywrócenie poszkodowanego do sprawności, która pozwoli mu na powrót do pracy.

Jednorazowe odszkodowanie za zdarzenie w drodze do miejsca wykonywania zatrudnienia

O ile w przypadku doznania urazu w wyniku wypadku przy pracy poszkodowanemu należy się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS-u, to tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Przykładowa sytuacja

Kamil pracuje w firmie meblarskiej, której siedziba znajduje się w centrum miasta, a on sam mieszka na obrzeżach tego miasta. Codzienną rutyną Kamila jest spożywanie posiłków w restauracji, która znajduje się niedaleko jego miejsca pracy.

Mężczyzna podróżował swoim samochodem marki Audi z przepisową prędkością i znajdował się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, kiedy kierowca samochodu marki Dodge wyjechał z drogi podporządkowanej i uderzył w lewy bok samochodu Kamila.

W wyniku uderzenia kierowca Audi doznał złamania lewej ręki, które było na tyle poważne, że uniemożliwiło mu wykonywanie obowiązków pracowniczych przez okres 14 miesięcy.

Kamil przez cały ten czas przebywał w domu, utrzymując się ze świadczenia chorobowego, a następnie ze świadczenia rehabilitacyjnego, które ostatecznie umożliwiło mu powrót do pracy. Poszkodowany nie miał większych problemów z uzyskaniem tych świadczeń od swojego pracodawcy, a później z ZUS-u, ale ubezpieczyciel sprawcy wypadku nie był skory do wypłacenia poszkodowanemu odpowiedniego odszkodowania.

Kamil zgłosił się do kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu i dzięki pomocy jej pracowników mógł uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy w odpowiedniej kwocie, która była dla niego więcej niż zadowalająca. Dodatkowo ubezpieczyciel musiał też pokryć udokumentowane koszty leczenia Kamila (w tym koszty dojazdów do placówek medycznych), a także zapłacić za leki i specjalistyczny sprzęt medyczny, którego poszkodowany potrzebował.

Jakie kroki należy wykonać, aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

Wyżej została już opisana procedura, której należy się podjąć w celu uzyskania specjalnych świadczeń, które dotyczą wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Poza tymi świadczeniami poszkodowanemu przysługuje też odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy i odszkodowanie z NNW, jeśli poszkodowany miał opłaconą polisę z tego nieobowiązkowego ubezpieczenia.

Aby uzyskać takie świadczenia, należy podjąć odpowiednie kroki.

 1. Zgromadzenie wszelkich dostępnych i niezbędnych dokumentów.
 2. Zgłoszenie swoich roszczeń wraz ze zgromadzoną dokumentacją do ubezpieczyciela sprawcy.
 3. Oczekiwanie na pomyślną decyzję.

W razie decyzji odmownej mamy kilka opcji:

 • złożenie reklamacji;
 • skorzystanie z pomocy Rzecznika w razie niepowodzenia złożonej reklamacji;
 • wstąpienie na drogę sądową.

Jak widać, powyższe rozwiązania mogą być dla poszkodowanego bardzo trudne, a z całą pewnością będą bardzo czasochłonne. Co zrobić, aby tego uniknąć? Wystarczy skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która może wywalczyć dla Ciebie odpowiednio wysokie świadczenia.

Wysokość świadczeń rehabilitacyjnych

Wysokość zasiłku chorobowego jest równowartością całej pensji pracownika. Ta sprawa jest zatem prosta, ale nieco bardziej skomplikowaną kwestią jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku leczenia lub rehabilitacji, które objęta jest takim świadczeniem wypłacana jest kwota, której wartość określa % wynagrodzenia poszkodowanego.

 • Przez pierwsze 3 miesiące wypłacane jest 90% należnego wynagrodzenia;
 • Przez kolejne 9 miesięcy wypłacane jest już tylko 75% należnego wynagrodzenia;
 • Świadczenie pobierane w czasie ciąży wynosi 100% należnego wynagrodzenia.

Podsumowanie

 • Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest uważany także wypadek, który miał miejsce podczas podróży do miejsca zwykłego spożywania posiłków, zwykłego wykonywania funkcji społecznych albo zadań zawodowych związanych z inną działalnością.
 • W czasie drogi do pracy lub z pracy można w świetle prawa wybrać drogę dłuższą, jeśli jest ona bardziej korzystna ze względów komunikacyjnych.
 • Zdarzają się też odmowy uznania wypadku za zdarzenie w drodze do pracy przez pracodawców.
 • Świadczenie chorobowe za wypadek w drodze do pracy lub z pracy przysługuje z tytułu niezdolności do pracy na okres 14 lub 33 dni. Po upływie 182 dni od wypadku można się starać w uzasadnionych przypadkach o świadczenie rehabilitacyjne.

Źródła

Kodeks cywilny

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.