Dochodzenie odszkodowań to jedna z najważniejszych kwestii, którymi musisz się zająć po wypadku. Gdy już wyleczysz odniesione urazy, z pewnością pojawią się wątpliwości – czy ubezpieczyciel wypłacił wystarczającą kwotę? Czy można uzyskać więcej? W artykule wyjaśniamy, jak możesz powalczyć o należną Ci kwotę odszkodowania.

Odzyskiwanie odszkodowań – jakie są możliwości?

Odszkodowanie może Ci przysługiwać za poniesione szkody materialne lub za uszczerbek na zdrowiu. Możesz się też o nie starać, jeśli bliska Ci osoba zginęła w wypadku. Odszkodowanie wypłaci Ci Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku opłaca polisę OC. Za szkody majątkowe możesz dostać odszkodowanie powypadkowe, a za szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie, przysługuje Ci zadośćuczynienie.

Jakie świadczenia możesz uzyskać dochodzeniem roszczeń?

 • Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu;
 • zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu (na zdrowiu fizycznym lub psychicznym);
 • zwrot kosztów leczenia (np. zakupu leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji i dojazdu do placówek medycznych);
 • zwrot utraconego dochodu – dotyczy każdego rodzaju działalności i zatrudnienia poszkodowanego;
 • rekompensata za pogorszoną sytuację materialną;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosisz regularnie w związku z leczeniem i opieką po wypadku;
 • renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych – wyrównanie Twoich możliwości zarobkowych;
 • renta z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość – przysługuje osobom poszkodowanym, które wykazywały specjalne zdolności, które mogłyby rozwijać.

Możesz też dostać odszkodowanie z OC sprawcy za uszkodzony pojazd, jeśli wybierzesz kosztorysową metodę naprawy pojazdu. Niestety najprawdopodobniej będzie to zaniżone odszkodowanie.

Jakie świadczenia należą Ci się po wypadku, w zginęła bliska Ci osoba?

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej;
 • rentę alimentacyjna;
 • zwrot kosztów organizacji pogrzebu;
 • zwrot kosztów leczenia, jeśli miało miejsce przed śmiercią.

Zazwyczaj odzyskiwanie ubezpieczenia wymaga specjalistycznej, prawniczej wiedzy. Bardzo często ofiarami śmiertelnymi są rowerzyści i piesi. Do jednych z najczęstszych wypadków należy potrącenie na pasach, które może dotyczyć zarówno pieszych, jak i rowerzystów.

Dochodzenie odszkodowań może się odbywać na trzy sposoby:

 • samodzielne dochodzenie odszkodowania;
 • dochodzenie odszkodowania przy pomocy prawnika;
 • dochodzenie roszczeń przez profesjonalnego pełnomocnika z kancelarii odszkodowawczej.
dochodzenie odszkodowań

Samodzielne dochodzenie odszkodowań – podstawowe kroki

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne dochodzenie odszkodowań, musisz pamiętać o tym, że to na Tobie spoczywa obowiązek udowodnienia ubezpieczycielowi zasadności wnioskowanych roszczeń.

Krok 1 – Złóż wniosek o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego

Najpierw musisz złożyć pisemny wniosek z roszczeniem odszkodowawczym, w którym zostaną dokładnie wskazane szkody oraz estymacja ich wartości. Wniosek powinien być złożony do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał opłacone OC. Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać:

 • opis miejsca i przebiegu zdarzenia;
 • opis uszczerbku na zdrowiu i historii leczenia;
 • opis skutków wypadku;
 • wartość roszczenia odszkodowawczego;
 • dokumentację powypadkową.

W związku z powyższym kluczowe jest zbieranie każdego dowodu związanego z wypadkiem, aby uskutecznić dochodzenie odszkodowań. Im obszerniejsza dokumentacja powypadkowa, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia procesu odzyskiwania odszkodowania. Do najważniejszych dokumentów powypadkowych należą:

 • zdjęcia z miejsca wypadku i zdjęcia obrażeń poszkodowanego;
 • notatka policyjna;
 • wypis z SOR;
 • pełna historia choroby;
 • zwolnienia lekarskie;
 • rachunki za wizyty lekarskie;
 • rachunki za leki i rehabilitację;
 • rachunki za dojazdy do placówek medycznych.

Jeśli zgłaszasz szkodę na pojeździe, to możesz skorzystać z BLS, czyli bezpośredniej likwidacji szkody.

poradnik dla kierowcy

Krok 2 – Weryfikacja decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Ubezpieczyciel musi udzielić Ci odpowiedzi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wypadku lub w terminie 14 dni od dnia, kiedy możliwe było wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku.

Zakłady ubezpieczeń przekazują decyzję w formie pisemnej, ale kwota na pewno będzie zaniżona. Bardzo często ubezpieczyciele stosują też przyczynienie wobec pieszych, zrzucając część winy na ich nieuwagę. Potrącenie pieszego to jednak czyn, który często wiąże się ze strasznymi skutkami, dlatego piesi powinni walczyć o godne odszkodowania.

Krok 3 – Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela

Możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Reklamację można złożyć w ciągu 3 lat, chyba że szkoda powstała w wyniku przestępstwa. Wtedy na złożenie reklamacji masz 20 lat. Pamiętaj, że złożenie odwołania do towarzystwa ubezpieczeniowego nie powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może być wydłużony do 60 dni.

Krok 4 – Złóż wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego

Decyzja odmowna ubezpieczyciela nie musi równać się zakończeniu dochodzenia odszkodowania. Sprawę można skierować do Rzecznika Finansowego, czyli urzędu państwowego, którego zadaniem jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego m.in. zakładów ubezpieczeń.

Zgodnie z wytycznymi Rzecznika Finansowego, wniosek o interwencję powinien zawierać:

 • dane osoby poszkodowanej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu;
 • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • numer polisy lub numer szkody;
 • uzasadnienie wniosku, w którym należy wskazać stan faktyczny sprawy i zastrzeżenia dotyczące decyzji
 • opis stanu faktyczny sprawy;
 • informacje dotyczące terminu składanej reklamacji oraz otrzymanej decyzji od ubezpieczyciela (należy dołączyć do wniosku kserokopie tych dokumentów, Rzecznik Finansowy musi otrzymać potwierdzenie zakończenia postępowania reklamacyjnego);
 • zastrzeżenia dotyczące decyzji ubezpieczyciela oraz argumenty potwierdzające ich słuszność;
 • jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika to należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, który jest upoważnieniem do reprezentowania poszkodowanego.

Musisz wiedzieć, że ubezpieczyciele nie mają obowiązku postępowania zgodnie z opinią Rzecznika Finansowego. W takiej sytuacji pozostaje skierować sprawę na drogę sądową, a opinię ekspercką wykorzystać jako poparcie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi, aby ułatwić dochodzenie roszczeń.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowań z adwokatem lub radcą prawnym?

Adwokaci oraz radcowie prawni to osoby, które udzielają porad prawnych oraz reprezentują swoich klientów podczas rozpraw sądowych, umożliwiając im odzyskiwanie odszkodowań. Długoletnie wykształcenie oraz praktyka zawodowa pozwalają im na swobodne podjęcie się spraw odszkodowawczych. Dodatkowo doświadczeni adwokaci oraz radcowie prawni dysponują znajomością istotnych dla problemu wyroków i orzeczeń sądów.

Pułapką tego sposobu odzyskiwania należnego odszkodowania może okazać się sposób wynagrodzenia prawnika, co bardzo często powoduje “nadmierne zaangażowanie” w sprawę.

Najpopularniejszym modelem wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych jest gratyfikacja godzinowa. Dana kancelaria ustala odgórną cenę za tzw. roboczogodzinę, co za tym idzie, każda chwila poświęcona sprawie poszkodowanego jest wyceniana i odnotowywana w zestawieniu rozliczeniowym. Określenie prawidłowości takiego zestawienia jest wręcz niemożliwe dla osób spoza branży prawniczej.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowań z kancelarią odszkodowawczą?

Branżę odszkodowań można podzielić na wiele gałęzi. Każda z nich zajmuje się nieco innymi przypadkami, a także wprowadza inne procedury.

Kancelaria odszkodowawcza, podobnie jak adwokaci i radcy prawni, to firma, której usługę stanowi dochodzenie odszkodowań w imieniu osoby, która została poszkodowana w wypadku. Kancelaria odszkodowawcza zajmująca się dochodzeniem odszkodowań może zgłosić roszczenia, przeprowadzić negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym,a także zgłosić reklamację.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz zdecydować się na sprawę sądową – skierowanie sprawy do sądu jest możliwe dzięki temu, że będzie Cię reprezentować profesjonalny pełnomocnik, który rozpocznie postępowanie i zadba o odpowiednią dokumentację podczas procesu ubiegania się o odszkodowanie.

Podstawą działalności niektórych kancelarii odszkodowawczych jest dotarcie do osób poszkodowanych w wypadkach lub rodziny osoby, która zginęła w wypadku. Ich przedstawiciele mają w jak najkrótszym czasie do osoby poszkodowanej i podpisać z nią umowę. Przed podpisaniem umowy warto jednak skrupulatnie zapoznać się z jej warunkami oraz zasięgnąć opinii o danej kancelarii.

W ostatnim czasie obserwuje się również działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku online. Niektóre firmy postanowiły prowadzić swoje działania internetowo, bez angażowania zbędnych przedstawicieli handlowych. To Ty decydujesz, czy chcesz zaufać danej firmie.

Kancelaria odszkodowawcza online oznacza dochodzenie odszkodowań bez konieczności tracenia czasu na dojazdy. Weryfikacja dokumentacji odbywa się na podstawie przesłanych skanów. Do prowadzenia sprawy przydzielany jest dedykowany prawnik, który samodzielnie kontaktuje się z poszkodowanym telefonicznie lub poprzez e-mail. Powszechnym rozwiązaniem stały się również spotkania online. To bardzo korzystne, bo nie musisz nawet wychodzić z domu.

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej jest zazwyczaj pobierane w formie prowizji i przyznawanej dopiero w momencie uzyskania odszkodowania. Wynagrodzenie prowizyjne prawdopodobnie będzie dla Ciebie korzystne, bo jest uzależnione od osiągniętej kwoty odszkodowania. Każdej ze stron zależy na osiągnięciu maksymalnej wysokości świadczenia. Kancelarie działające wyłącznie online nie zatrudniają sprzedawców stacjonarnych, dlatego też ich usługi są tańsze.

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych - który sposób jest najskuteczniejszy?

Dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy jest poważnym wyzwaniem dla osoby poszkodowanej lub rodziny osoby, która zginęła w wypadku. Trudność uzyskania należnej kwoty odszkodowania wzrasta wraz z powagą skutków wypadku.

Samodzielne odzyskiwanie odszkodowańOdzyskiwanie odszkodowania z adwokatem lub radcą prawnymOdzyskiwanie odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą
Znikome obrażenia po wypadku, np. otarcia, stłuczenia, nadwyrężenie mieśni szyiTAKNIETAK/NIE
Niewielkie obrażenia po wypadku, np. uraz kręgosłupa szyjnego, uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu, niewielkie rany wymagające szyciaTAKNIETAK/NIE
Poważne obrażenia, np. złamania, zwichnięcia, obrażenia wewnętrzneNIENIETAK
Bardzo poważne następstwa wypadku, np. śpiączka, amputacje, trwała niepełnosprawnośćNIETAKTAK
Śmierć w wypadkuNIETAKTAK

Samodzielne dochodzenie odszkodowań ma sens w przypadku minimalnych obrażeń, które nie powodowały konieczności hospitalizacji, zakończyły się wizytą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i udzieleniem doraźnej pomocy Potrącenie rowerzysty jest praktycznie tak samo poważne jak potrącenie pieszego, ale jednocześnie rowerzysta może samemu sobie zaszkodzić poprzez niezastosowanie się do zasad ruchu drogowego.

Niektóre kancelarie odszkodowawcze mogą Ci pomóc także w odzyskiwaniu odszkodowań za minimalne obrażenia. Najczęściej polega to na wsparciu merytorycznym w przygotowaniu wniosku lub reklamacji do ubezpieczyciela. Loteryjność decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe skłania do skorzystania z takiej oferty. Odszkodowania powypadkowe w takich sytuacjach nie są duże, ale zawsze warto starać się o należne nam świadczenia.

W przypadku poważnych obrażeń samodzielne dochodzenie roszczeń na pewno nie będzie opłacalne. W ten sposób zamkniesz drogę profesjonalistom, jeśli sprawa nie pójdzie po Twojej myśli.

Skuteczność adwokata lub radcy prawnego i kancelarii odszkodowawczej są na zbliżonym poziomie. Najlepiej będzie, jeśli decyzję podejmiesz na podstawie ceny usługi.

Odzyskiwanie odszkodowań – ile kosztuje i jaka forma płatności?

Ile kosztuje?Forma płatności
Samodzielne dochodzenie odszkodowania0 zł
Odzyskiwanie odszkodowania z adwokatem lub radcą prawnym150–400 zł/hPrzelew lub gotówka
Odzyskiwanie odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą15–30% wartości uzyskanego odszkodowaniaKancelaria sama odlicza kwotę od uzyskanej kwoty odszkodowania

Samodzielne dochodzenie odszkodowań jest darmowe, ale również wysoce nieskuteczne.

Odzyskiwanie odszkodowania z adwokatem lub radcą prawnym przynosi oczekiwane rezultaty, ale wysokie koszty usługi, której cena jest przedstawiana w roboczogodzinach, ostatecznie powoduje nieopłacalność całego przedsięwzięcia. Ponadto niepewność ostatecznej ceny może generować dodatkowy stres.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej i rozliczenie za osiągnięty sukces. Dochodzenie odszkodowań z pomocą pełnomocnika zwalnia Cię z samodzielnego płacenia za usługę. Kancelaria odszkodowawcza samodzielnie odlicza swoją prowizję od wywalczonej kwoty odszkodowania.

7 rzeczy, którymi warto kierować się przy wyborze firmy odszkodowawczej

Wybierając kancelarię odszkodowawczą, która ma Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania, zwróć uwagę na 7 kluczowych aspektów:

 • Opinie innych klientów (im więcej, tym większe doświadczenie kancelarii),
 • Doświadczenie pracowników,
 • Sposób działalności (kancelaria online ma tańsze i wygodniejsze usługi),
 • Cena (uczciwa prowizja wynosi od 15% do 30%, bez opłat wstępnych),
 • Zasady wynagrodzenia (najkorzystniejsza forma to prowizja tylko za wygraną sprawę),
 • Warunki i przejrzystość umowy,
 • Odzyskiwanie odszkodowań – zakres pomocy (dowiedz się, czy kancelaria poprowadzi sprawę od początku do końca, nie tylko na etapie polubownym, ale również na sądowym etapie postępowania, jeśli będzie to konieczne).

Podsumowanie

 • Najbezpieczniejszą metodą dochodzenia odszkodowania jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej i rozliczenie za osiągnięty sukces. Odzyskiwanie odszkodowań w ten sposób często wiąże się też z najwyższą możliwą kwotą, która trafia do poszkodowanego.
 • Wybierając kancelarię odszkodowawczą, aby rozpocząć dochodzenie odszkodowań, należy zwrócić uwagę na 7 najważniejszych aspektów: opinie innych klientów, doświadczenie pracowników, sposób działalności, cena, zasady wynagrodzenia, warunki i przejrzystość umowy, zakres pomocy.
 • Poszkodowanemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń, co przydaje się, gdy ta decyzja jest niekorzystna, czyli np. kiedy proponowana przez zakład ubezpieczeń kwota nie pokrywa się z wysokością zgłaszanych roszczeń. Warto wtedy zwrócić się do Kancelarii odszkodowawczej, aby uzyskać pomoc w dochodzeniu odszkodowań.
 • Próby polubownego rozwiązania sporu i dochodzenie roszczeń np. poprzez Rzecznika Finansowego mogą być nieskuteczne. Spory z zakładami ubezpieczeniowymi są trudne i wymagają specjalistycznej wiedzy.

Źródła

Kodeks cywilny

Rzecznik Finansowy

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.