Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się odszkodowanie. Mamy tu do czynienia z konfliktem interesów pomiędzy poszkodowanym, który chciałby otrzymać możliwie najwyższe odszkodowanie, a ubezpieczycielem, w którego interesie jest wypłacić jak najmniej. Dlatego w zdecydowanej większości wypadków osoby poszkodowane czeka skomplikowany i przygnębiający proces dochodzenia godziwej kwoty odszkodowania.

Odzyskiwanie odszkodowań – jakie są możliwości?

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie przysługujące poszkodowanemu za poniesione szkody materialne lub za uszczerbek na zdrowiu. Do dochodzenia odszkodowania kwalifikują się również bliskie osoby ofiar wypadków śmiertelnych. Do wypłaty odszkodowania zobowiązane jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku opłaca polisę OC. Zdarzają się sytuacje gdy, sprawca wypadku jest nieznany lub nie posiada wykupionej polisy OC - w takim przypadku o odszkodowanie powypadkowe można wnioskować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W zależności od okazałości poniesionych strat i obrażeń, poszkodowany ma możliwość dochodzić odszkodowania w następujących obszarach:

 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu (dodatkowo dochodzenie odszkodowania może obejmować utratę wartości handlowej samochodu, zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego, zwrot kosztów holowania);
 • zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, czyli rekompensata za szkody poniesione na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym;
 • zwrot kosztów leczenia, np. zakupu leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji. Odzyskiwanie odszkodowania w tym przypadku obejmuje również zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych;
 • zwrot utraconego dochodu - dotyczy każdego rodzaju działalności i zatrudnienia poszkodowanego;
 • rekompensata za pogorszoną sytuację materialną;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb - obejmuje wszelkie koszty, jakie poszkodowany ponosi regularnie w związku z leczeniem i opieką po wypadku;
 • renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych, czyli wyrównanie możliwości zarobkowych poszkodowanego;
 • renta z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość, przysługująca osobom poszkodowanym, które wykazywały specjalne zdolności, które mogłyby rozwijać, np. talent muzyczny lub sportowy.

W przypadku śmierci poszkodowanego, należy się ubiegać o następujące świadczenia:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - dotyczy kręgu osób najbliższych, które miały bliską relację z ofiarą;
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej;
 • renta alimentacyjna;
 • zwrot kosztów organizacji pogrzebu;
 • zwrot kosztów leczenia, jeśli takowe miało miejsce przed śmiercią.

Zakłady ubezpieczeń są przedsiębiorstwami działającymi na rynku finansowym, a zatem ich podstawowym celem jest przynoszenie jak największych zysków swoim właścicielom. Dlatego ubezpieczyciele dążą do tego, aby jak najdrożej sprzedawać polisy ubezpieczeniowe i jednocześnie wypłacać jak najniższe odszkodowania, wtedy zysk, jaki zanotują, będzie najwyższy. Praktyka ta powoduje, że odzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy stało się skomplikowanym procesem, nierzadko wymagającym specjalistycznej, prawniczej wiedzy. Bardzo często ofiarami śmiertelnymi są rowerzyści i piesi. Straszna krzywda to w szczególności potrącenie na pasach, czyli w miejscu teoretycznie bezpiecznym dla pieszego.

Dochodzenie odszkodowań może się odbywać na trzy sposoby:

 • samodzielne dochodzenie odszkodowania przez poszkodowanego;
 • dochodzenie odszkodowania przy pomocy prawnika;
 • dochodzenie odszkodowania przez profesjonalnego pełnomocnika z kancelarii odszkodowawczej.
dochodzenie odszkodowań oc

Samodzielne dochodzenie odszkodowań - podstawowe kroki.

Kiedy poszkodowany decyduje się na samodzielne dochodzenie odszkodowań, musi pamiętać przede wszystkim o fakcie, że to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia Towarzystwu Ubezpieczeniowemu zasadności wnioskowanych roszczeń.

Krok 1 – Złożenie wniosku o odszkodowanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Pierwszym krokiem samodzielnego dochodzenia odszkodowania jest złożenie pisemnego wniosku z roszczeniem odszkodowawczym, w którym zostaną dokładnie wskazane szkody oraz estymacja ich wartości. Wniosek powinien być złożony do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał opłacone OC. Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać:

 • opis miejsca i przebiegu zdarzenia;
 • opis uszczerbku na zdrowiu i historii leczenia;
 • opis skutków wypadku;
 • wartość roszczenia odszkodowawczego;
 • dokumentację powypadkową.

W związku z powyższym kluczowe jest zbieranie każdego dowodu związanego z wypadkiem, aby uskutecznić dochodzenie odszkodowań. Im obszerniejsza dokumentacja powypadkowa, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia procesu odzyskiwania odszkodowania. Do najważniejszych dokumentów powypadkowych należą:

 • zdjęcia z miejsca wypadku i zdjęcia obrażeń poszkodowanego;
 • notatka policyjna;
 • wypis z SOR;
 • pełna historia choroby;
 • zwolnienia lekarskie;
 • rachunki za wizyty lekarskie;
 • rachunki za leki i rehabilitację;
 • rachunki za dojazdy do placówek medycznych.

Krok 2 – Weryfikacja decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Zgodnie z Art. 817 KC Ubezpieczyciel jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, licząc od daty zawiadomienia o wypadku. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy okoliczności konieczne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, albo wysokości świadczenia były niemożliwe do ustalenia w tym terminie. W takim przypadku świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni, od momentu w którym, przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe przekazuje poszkodowanemu decyzję w formie pisemnej. Należy się spodziewać, że proponowana kwota odszkodowania będzie zaniżona i niewspółmierna doznanym krzywdom, dlatego już naturalną koleją rzeczy staje się odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, czyli podjęcie negocjacji, mających na celu uzyskanie korzystniejszej kwoty i warunków odszkodowania. Warto pamiętać, że pomimo podjęcia działań reklamacyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłacenia tzw. pierwszej kwoty bezspornej. Bardzo często ubezpieczyciele stosują też przyczynienie wobec pieszych, zrzucając część winy na ich nieuwagę. Potrącenie pieszego to jednak czyn, który często wiąże się ze strasznymi skutkami, dlatego piesi powinni walczyć o godne odszkodowania.

Krok 3 – Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela

Poszkodowany może odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń. Termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest tożsamy z terminem przedawnienia roszczeń odszkodowawczych. Reklamację można złożyć w ciągu 3 lat, chyba że szkoda powstała w wyniku przestępstwa, to na złożenie reklamacji poszkodowany ma 20 lat. Warto również pamiętać, że złożenie odwołania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia, w szczególnych przypadkach termin ten może być wydłużony do 60 dni. Jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona w terminie, reklamacja zostaje uznana zgodnie z roszczeniem klienta.

Krok 4 – złożenie wniosku o interwencję do Rzecznika Finansowego

Decyzja odmowna ubezpieczyciela nie musi równać się zakończeniu dochodzenia odszkodowania. Sprawę można skierować do Rzecznika Finansowego, czyli urzędu państwowego, którego zadaniem jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego m.in. zakładów ubezpieczeń.

Wniosek o interwencję należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.rf.gov.pl. Pismo powinno być wysłane na adres: Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Inną opcją jest możliwość wysłania wniosku przez pocztę elektroniczną na adres [email protected] – w tym przypadku pismo powinno być opatrzone podpisem odręcznym lub elektronicznym.

Zgodnie z wytycznymi Rzecznika Finansowego, wniosek o interwencję powinien zawierać:

 • dane klienta / poszkodowanego: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu;
 • nazwę podmiotu rynku finansowego, którego sprawa dotyczy - w tym przypadku nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 • numer polisy / numer szkody;
 • uzasadnienie wniosku, w którym należy wskazać:
 • stan faktyczny sprawy, czyli chronologiczny opis zdarzeń (należy dołączyć do wniosku kopie umów wraz z załącznikami, korespondencję prowadzoną z ubezpieczycielem, inne dokumenty istotne dla sprawy);
 • zastrzeżenia dotyczące decyzji ubezpieczyciela oraz argumenty potwierdzające ich słuszność;
 • informacje dotyczące terminu składanej reklamacji oraz otrzymanej decyzji od ubezpieczyciela (należy dołączyć do wniosku kserokopie tych dokumentów, Rzecznik Finansowy musi otrzymać potwierdzenie zakończenia postępowania reklamacyjnego);
 • jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika to należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, który jest upoważnieniem do reprezentowania poszkodowanego.

Rzecznik finansowy ma kompetencje, aby wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z prośbą o wyjaśnienie danej sytuacji spornej i przedstawienie określonych dokumentów. Po dokonanej analizie, eksperci z biura Rzecznika finansowego przygotowują profesjonalną opinię dotyczącą danej sprawy. Bardzo często, jeśli argumenty przeważają na korzyść poszkodowanego, Towarzystwa Ubezpieczeniowe zmieniają swoje zdanie i wypłacają wnioskowane kwoty odszkodowania, co umożliwia poszkodowanym skuteczne dochodzenie odszkodowań. Niemniej warto pamiętać, że ubezpieczyciele nie mają obowiązku postępowania zgodnie z opinią Rzecznika Finansowego. W takiej sytuacji pozostaje skierować sprawę na drogę sądową, a opinię ekspercką wykorzystać jako poparcie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi, aby ułatwić dochodzenie roszczeń.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowań z adwokatem lub radcą prawnym?

Adwokaci oraz radcowie prawni to osoby, które udzielają porad prawnych oraz reprezentują swoich klientów podczas rozpraw sądowych, umożliwiając im odzyskiwanie odszkodowań. Długoletnie wykształcenie oraz praktyka zawodowa pozwalają im na swobodne podjęcie się spraw odszkodowawczych. Dodatkowo doświadczeni adwokaci oraz radcowie prawni dysponują znajomością istotnych dla problemu wyroków i orzeczeń sądów. Jak powszechnie wiadomo, tego rodzaju usługi nie mogą być reklamowane, w związku z czym istnieje ryzyko, że poszkodowany skieruje się do prawnika, który nie będzie wyspecjalizowany w prawie odszkodowawczym, ale zapewne będzie chciał podjąć się odzyskiwania odszkodowania w oparciu o swoją wiedzę ogólną.

Dochodzenie odszkodowań z prawnikiem może zostać rozpoczęte na dowolnym etapie postępowania odszkodowawczego. Niemniej, najczęściej poszkodowani decydują się na skorzystanie z tego typu usług dopiero na etapie postępowania sądowego, czyli w momencie, w którym konieczny jest dobór i poparcie odpowiednich argumentów oraz prawidłowe oszacowanie konsekwencji danej sytuacji prawnej.

Stacjonarna specyfika działalności prawników powoduje, że preferują klientów z określonego obszaru zamieszkania, co daje im możliwość regularnych spotkań, a także przewagę jeśli chodzi o znajomość gremium sądowego.

Pułapką tego sposobu odzyskiwania należnego odszkodowania może okazać się sposób wynagrodzenia prawnika, co bardzo często powoduje “nadmierne zaangażowanie” w sprawę. Najpopularniejszym modelem wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych jest gratyfikacja godzinowa. Dana kancelaria ustala odgórną cenę za tzw. roboczogodzinę, co za tym idzie, każda chwila poświęcona sprawie poszkodowanego jest wyceniana i odnotowywana w zestawieniu rozliczeniowym. Określenie prawidłowości takiego zestawienia jest wręcz niemożliwe dla osób spoza branży prawniczej. Często praktykowane jest również szacowanie ilości roboczogodzin, które będą potrzebne na działania w danej sprawie i pobieranie wynagrodzenia z góry. Każda roboczogodzina, wykraczająca ponad wykupiony wcześniej pakiet, jest opłacana dodatkowo. W związku z powyższym, nieświadomi zawyżonej ceny poszkodowani, często przepłacają za skorzystanie z porad lub usług ekspertów prawa.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowań z kancelarią odszkodowawczą?

Branżę odszkodowań można podzielić na wiele gałęzi. Każda z nich zajmuje się nieco innymi przypadkami, a także wprowadza inne procedury. Proceder zaniżania oraz odmawiania wypłaty odszkodowań z OC sprawcy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe spowodował wysyp kancelarii odszkodowawczych specjalizujących się w tej wąskiej dziedzinie rynku.

Kancelaria odszkodowawcza, podobnie jak adwokaci i radcy prawni, to firma, której usługę stanowi dochodzenie odszkodowań w imieniu osoby, która została poszkodowana w wypadku. Kancelaria odszkodowawcza może zgłosić roszczenia, przeprowadzić negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, czy zgłosić reklamację. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kancelaria reprezentuje poszkodowanego w sądzie - wszczyna postępowanie i dokumentuje cały proces ubiegania się o odszkodowanie. Instytucje te pomagają w przypadku dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień czy rent.

Podstawą działalności kancelarii odszkodowawczej jest dotarcie do osób poszkodowanych w wypadkach lub rodziny osoby, która w takim wypadku zginęła. Konkurencja na rynku sprawiła, że kancelarie odszkodowawcze stworzyły sieci przedstawicieli, którzy mają za zadanie dotrzeć, w jak najkrótszym czasie do poszkodowanego i podpisać z nim umowę. Niestety przedstawiciele handlowi nie są ekspertami, którzy docelowo prowadzą sprawę poszkodowanego, są to typowi sprzedawcy, wynagradzani za osiągnięcie konkretnego celu, jakim jest podpisanie umowy z poszkodowanym. Przed podpisaniem umowy, warto jednak skrupulatnie zapoznać się z jej warunkami oraz zasięgnąć opinii o danej kancelarii.

W ostatnim czasie obserwuje się również działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku online. Cyfryzacja społeczeństwa, czas pandemii oraz możliwość zawierania umów przez Internet spowodowały, że kancelaria odszkodowawcza online oznacza dochodzenie odszkodowań bez konieczności odwiedzania poszkodowanego. Weryfikacja dokumentacji odbywa się na podstawie przesłanych skanów. Do prowadzenia sprawy przydzielany jest dedykowany prawnik, który samodzielnie kontaktuje się z poszkodowanym telefonicznie lub poprzez e-mail. Powszechnym rozwiązaniem stały się również spotkania online.

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej jest zazwyczaj pobierane w formie prowizji i przyznawanej dopiero w momencie uzyskania odszkodowania. Wynagrodzenie prowizyjne jest korzystne dla poszkodowanego, ponieważ jest ściśle powiązane z osiągniętą kwotą odszkodowania, w ten sposób każdej ze stron zależy na osiągnięciu maksymalnej wysokości świadczenia. Kancelarie działające wyłącznie online nie zatrudniają sprzedawców stacjonarnych, dlatego też ich usługi, do których należy odzyskiwanie odszkodowań, są tańsze.

Odzyskiwanie odszkodowań - który sposób jest najskuteczniejszy?

Dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy jest poważnym wyzwaniem dla poszkodowanego lub rodziny osoby, która zginęła w wypadku. Trudność uzyskania należnej kwoty odszkodowania, wzrasta wraz z powagą skutków wypadku dla poszkodowanego.

Samodzielne odzyskiwanie odszkodowańOdzyskiwanie odszkodowania z adwokatem lub radcą prawnymOdzyskiwanie odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą
Znikome obrażenia po wypadku, np. otarcia, stłuczenia, nadwyrężenie mieśni szyiTAKNIETAK/NIE
Niewielkie obrażenia po wypadku, np. uraz kręgosłupa szyjnego, uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu, niewielkie rany wymagające szyciaTAKNIETAK/NIE
Poważne obrażenia, np. złamania, zwichnięcia, obrażenia wewnętrzneNIENIETAK
Bardzo poważne następstwa wypadku, np. śpiączka, amputacje, trwała niepełnosprawnośćNIETAKTAK
Śmierć w wypadkuNIETAKTAK

Samodzielne dochodzenie odszkodowań ma sens w przypadku minimalnych obrażeń, które nie powodowały konieczności hospitalizacji, zakończyły się wizytą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i udzieleniem doraźnej pomocy. W takich okolicznościach odszkodowanie z OC sprawcy nie będzie dużą kwotą, dlatego opłacalne jest złożenie wniosku samodzielnie oraz podjęcie późniejszych negocjacji z ubezpieczycielem na własną rękę. Jeśli jednak jechałeś rowerem, to wypadek na pewno był dla Ciebie poważny w skutkach. Potrącenie rowerzysty jest praktycznie tak samo poważne jak potrącenie pieszego, ale jednocześnie rowerzysta może samemu sobie zaszkodzić poprzez niezastosowanie się do zasad ruchu drogowego.

Niektóre kancelarie odszkodowawcze, a w szczególności te prowadzące działalność online, mają w swojej ofercie usługę, która ma na celu pomoc poszkodowanemu, który doznał minimalnych obrażeń w odzyskiwaniu odszkodowań. Najczęściej polega ona na wsparciu merytorycznym w przygotowaniu wniosku lub reklamacji do ubezpieczyciela. Loteryjność decyzji wydanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe skłania do skorzystania z takiej oferty. Odszkodowania powypadkowe w takich sytuacjach nie są duże, ale zawsze warto starać się o należne nam świadczenia.

W przypadku obrażeń, których następstwem jest tymczasowe wyłączenie poszkodowanego z możliwości wykonywania codziennych czynności, samodzielne dochodzenie odszkodowania na pewno nie będzie już skuteczne, natomiast korzystanie z oferty adwokata lub prawnika zapewne okaże się nieopłacalne. Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi kancelarii odszkodowawczej, która profesjonalnie poprowadzi sprawę, a jej wynagrodzenie będzie się opierało na prowizji od uzyskanej kwoty.

Tragiczne skutki wypadku takie jak amputacja, śpiączka czy też trwała niepełnosprawność implikują skomplikowany proces odzyskiwania odszkodowania. W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty, które są niezwykle trudne do oszacowania oraz wyegzekwowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji konieczne jest wyznaczenie pełnomocnika prowadzącego sprawę, należy tylko zdecydować, czy będzie to indywidualny prawnik, czy też wyspecjalizowana kancelaria odszkodowawcza. Skuteczność tych dwóch rozwiązań (a zatem również kwota, na którą opiewają odszkodowania powypadkowe za ich pomocą odzyskane), jeśli chodzi o dochodzenie odszkodowań, jest porównywalna, w związku z czym warto podjąć swoją decyzję na podstawie ceny.

Odzyskiwanie odszkodowań - ile kosztuje i forma płatności?

Ile kosztuje?Forma płatności
Samodzielne dochodzenie odszkodowania0 zł-
Odzyskiwanie odszkodowania z adwokatem lub radcą prawnym150–400 zł/hPrzelew lub gotówka
Odzyskiwanie odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą15–30% wartości uzyskanego odszkodowaniaKancelaria sama odlicza kwotę od uzyskanej kwoty odszkodowania

Poszkodowani bardzo często kierują się myślą o oszczędnościach i nie chcą nikomu powierzać swojej sprawy. Samodzielne dochodzenie odszkodowań jest darmowe, ale również wysoce nieskuteczne.

Odzyskiwanie odszkodowania z adwokatem lub radcą prawnym przynosi oczekiwane rezultaty, niemniej wysokie koszty usługi, której cena jest przedstawiana w roboczogodzinach, ostatecznie powoduje nieopłacalność całego przedsięwzięcia. Ponadto niepewność ostatecznej ceny może generować dodatkowy stres.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej i rozliczenie za osiągnięty sukces. Dochodzenie odszkodowań z pomocą pełnomocnika zwalnia poszkodowanego z samodzielnego uiszczania płatności. Kancelaria odszkodowawcza samodzielnie odlicza swoją prowizję od wywalczonej kwoty odszkodowania.

7 rzeczy, którymi warto kierować się przy wyborze firmy odszkodowawczej.

Proceder zaniżania oraz odmowy wypłat odszkodowań z OC sprawcy spowodował rozpoczęcie wielu kancelarii specjalizujących się w tym problemie. Kancelarie odszkodowawcze konkurują ze sobą i starają się przekonać poszkodowanego do swojej oferty. Na co dzień nie mamy do czynienia z wypadkami komunikacyjnymi, dlatego podjęcie decyzji o podpisaniu umowy musi być rzetelnie przemyślane, nie jest wskazane działanie pod wpływem impulsu lub co gorsza nacisku. Wybierając kancelarię odszkodowawczą, która ma nam pomóc w uzyskaniu odszkodowania, należy zwrócić uwagę na 7 kluczowych aspektów.

 1. Opinie innych klientów

Warto sprawdzić co o danej kancelarii piszą klienci, którzy wcześniej skorzystali z jej usług. Najbardziej miarodajne są portale internetowe, na których opinie nie mogą być moderowane przez kancelarię, np. Facebook, Google, Panorama Firm. Im większa ilość opinii, tym większe doświadczenie danej kancelarii. Część kancelarii wyłącza możliwość opiniowania na portalu Facebook, co już powinno dawać do myślenia. Mydleniem oczu jest również dodawanie opinii w formie postów, które są w całości przygotowywane przez administratora.

 1. Doświadczenie pracowników

Wiedza i doświadczenie to kluczowe czynniki, które pozwalają na skuteczne dochodzenie odszkodowania i maksymalizowanie jego wartości. Warto dopytać daną kancelarię, czy powierzoną sprawą będzie się zajmowała osoba kompetentna oraz czy miała już sukcesy w prowadzeniu podobnych spraw. Istotne jest również, czy dana osoba poradzi sobie w razie ewentualnego postępowania sądowego.

 1. Sposób działalności

Większość kancelarii bazuje na przedstawicielach handlowych, których praktyki często są nieuczciwe. Należy pamiętać, że te osoby są zdeterminowane, aby podpisać umowę z poszkodowanym albo rodziną zmarłego i wykorzystują momenty słabości i wzburzonych emocji. Faktem jest również, że przedstawiciel nie jest ekspertem w dziedzinie odszkodowań więc każda obietnica dokładnej kwoty odszkodowania jest wyssana z palca. Poprawna analiza sprawy powinna być przeprowadzona przez prawnika i opierać się na posiadanej dokumentacji. Nawet jeśli handlowiec wzbudza zaufanie, wskazana jest weryfikacja wiarygodności danej firmy i odczekanie z decyzją kilka dni.

Działalność online jest całkowicie odmienną formą. Poszkodowany sam wyraża chęć rozmowy z ekspertem o odzyskaniu odszkodowania. Niemniej również w tym przypadku wskazane jest zweryfikowanie kompetencji pełnomocników i opinii w Internecie.

 1. Cena

Przedstawiciele handlowi są wynagradzani za podpisanie umowy z poszkodowanym w oparciu o prowizję, dlatego niekiedy uciekają się do znacznego zawyżania ceny wykonania usługi dochodzenia odszkodowania. Uczciwe jest stosowanie przedziału 15-30% prowizji, w zależności od powagi i skomplikowania sprawy. Kancelarie oferujące wyższe wartości procentowe nie są godne zaufania i należy domniemać, że owe wynagrodzenie w większości trafia do handlowca, który doprowadził do zawarcia umowy.

Kolejną ważną kwestią jest powiększenie ceny o 23% VAT, co w praktyce powoduje rażąco zawyżoną cenę za wykonaną usługę. Uczciwą praktyką nie jest również pobieranie opłat wstępnych.

 1. Zasady wynagrodzenia

Jednym z najważniejszych zapisów w umowie jest paragraf dotyczący zasad wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej. Wynagrodzenie powinno być ściśle powiązane z uzyskanym efektem. W umowie powinno być określone w jakim czasie pieniądze, uzyskane od ubezpieczyciela, trafią na konto poszkodowanego. Termin ten powinien być jak najkrótszy, wiarygodne kancelarie odszkodowawcze nie mają powodu do przetrzymywania otrzymanych kwot, dlatego wypłata odszkodowania od nich następuje jak najszybciej.

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się kancelarie stosujące metodę rozliczenia polegającą na bezpośrednim przelewie odszkodowania wypłacanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na konto poszkodowanego. Wypłata odszkodowania jest od razu pomniejszona o wartość wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej. Ten sposób działania jest najkorzystniejszy dla poszkodowanego, ponieważ nie zachodzi obawa o niewypłacalność danej firmy.

 1. Warunki i przejrzystość umowy

Umowa pełnomocnictwa w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych szkód powinna być przede wszystkim przejrzysta i zrozumiała dla klienta. Do najczęstszych pułapek należą:

 • skomplikowane, wielostronicowe regulaminy i szeregi załączników, które są niezrozumiałe dla osób spoza sektora prawa;
 • brak możliwości odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;
 • kara za odstąpienie od umowy przez poszkodowanego.

Kancelarie stosujące powyższe zapisy w umowach powinny być odrzucone na samym wstępie. Jeśli umowa była zawierana poza siedzibą firmy, to poszkodowany zawsze ma możliwość od niej odstąpić. Klauzulą abuzywną (niezgodną z prawem) jest zapis o karaniu poszkodowanego za rezygnację ze współpracy. Odzyskiwanie odszkodowań jest bardzo ważne dla poszkodowanych, dlatego powinni uzyskiwać swoje odszkodowania powypadkowe z pomocą uczciwych specjalistów.

 1. Odzyskiwanie odszkodowań – Zakres pomocy

Decydując się na dochodzenie odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą należy zapewnić sobie kompleksowość pomocy. Może zdarzyć się, że kancelaria będzie chciała udzielić wsparcia na drodze cywilnej w odzyskiwaniu odszkodowań, a oferta nie obejmie już reprezentowania klienta na ścieżce sądowej. Ważne jest, aby w umowie została ujęta informacja o tym, że kancelaria pomaga również w dochodzeniu zwrotu wszelkich kosztów po wypadku, np. zwrotu kosztów leczenia. Nie warto nawiązywać współpracy z kancelariami, które stosują wybiórcze sfery pomocy poszkodowanemu.

Podsumowanie

 • Najbezpieczniejszą metodą dochodzenia odszkodowania jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej i rozliczenie za osiągnięty sukces. Odzyskiwanie odszkodowań w ten sposób często wiąże się też z najwyższą możliwą kwotą, która trafia do poszkodowanego.
 • Wybierając kancelarię odszkodowawczą, aby rozpocząć dochodzenie odszkodowań, należy zwrócić uwagę na 7 najważniejszych aspektów: opinie innych klientów, doświadczenie pracowników, sposób działalności, cena, zasady wynagrodzenia, warunki i przejrzystość umowy, zakres pomocy.
 • Poszkodowanemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń, co przydaje się, gdy ta decyzja jest niekorzystna, czyli np. kiedy proponowana przez zakład ubezpieczeń kwota nie pokrywa się z wysokością zgłaszanych roszczeń. Warto wtedy zwrócić się do Kancelarii odszkodowawczej, aby uzyskać pomoc w dochodzeniu odszkodowań.
 • Próby polubownego rozwiązania sporu i dochodzenie roszczeń np. poprzez Rzecznika Finansowego mogą być nieskuteczne.

Źródła

Kodeks cywilny

Rzecznik Finansowy

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.