Odwołanie od wyceny szkody samochodu to czynność, umożliwiająca poszkodowanemu ubieganie się o wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czym jest wycena szkody i jaki ma wpływ na wysokość odszkodowania? Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Jakie alternatywy dla samodzielnej walki o z zakładem ubezpieczeń, mają poszkodowani? Na te i inne pytania, odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Czym jest wycena szkody?

Wycena szkody to zbiór czynności, których celem jest oszacowanie kosztu naprawy uszkodzeń samochodu po kolizji lub wypadku drogowym. Na jej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość wypłaty rekompensaty za szkodę, o ile poszkodowany nie spotkał się z odmową wypłaty odszkodowania.

Wyceny szkody dokonuje się na podstawie oględzin przez rzeczoznawcę samochodowego lub na podstawie fotografii, które zakład ubezpieczeń otrzymuje od poszkodowanego.

Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają kosztorysy, przez co wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania. Na szczęście, w przypadku, gdy poszkodowany nie zgadza się z wyceną, ma prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, o ile nie wcześniej nie zgodził się na ugodę.

Wycena szkody, a metoda jej likwidacji

Przed zgłoszeniem szkody, każdy poszkodowany musi podjąć decyzję o sposobie jej likwidacji. Wyróżnia się dwa rozwiązania – metodę warsztatową oraz metodę kosztorysową.

Metoda warsztatowa jest mniej popularną opcją, niż jej kosztorysowy odpowiednik. Polega na oddaniu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi i naprawy, w której mechanicy przywracają auto do stanu sprzed wypadku. Fakturę za naprawę samochodu otrzymuje zakład ubezpieczeniowy.

Dużym minusem tej metody, jest fakt, że poszkodowany nie ma wglądu do zmian w zakresie części auta (np. nie może sprawdzić, czy nie zastosowano części zamiennych zamiast oryginalnych), przez co jego wartość handlowa może zostać znacznie obniżona.

O wiele popularniejszym sposobem rozliczenia się z ubezpieczycielem, jest skorzystanie z metody kosztorysowej. Wiąże się ona z wizytą rzeczoznawcy i wyceną szkody samochodu, na podstawie której wypłaca się odszkodowanie.

Jak przebiega proces wyceny szkody?

Proces wyceny szkody w metodzie kosztorysowej, składa się z pięciu etapów:

 1. Zgłoszenie szkody – pierwszy etap, w którym ubezpieczyciel otrzymuje informację o zdarzeniu drogowym i powstałych w nim uszkodzeń. Aby otrzymać odszkodowanie, poszkodowany musi złożyć do ubezpieczyciela sprawcy odpowiedni dokument, w którym opisze zdarzenie i zażąda rekompensaty pieniężnej za usunięcie szkód.
 2. Oględziny pojazdu – po otrzymaniu informacji o powstaniu uszkodzeń w wyniku zdarzenia drogowego, ubezpieczyciel wysyła do poszkodowanego rzeczoznawcę samochodowego, który przeprowadza oględziny i określa rozmiar szkód.
 3. Sporządzenie kosztorysu naprawy – w tym etapie, rzeczoznawca sporządza dokument, będący podstawą do wypłaty odszkodowania. W kosztorysie zawiera się szacowany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść w związku z naprawą auta. Ekspertyza powinna zawierać informacje na temat części, które należy kupić oraz koszt roboczogodziny pracy mechanika.
 4. Decyzja ubezpieczyciela – na tym etapie, poszkodowany otrzymuje od towarzystwa ubezpieczeniowego informację o kwocie odszkodowania z OC sprawcy. Niestety, bardzo często okazuje się, że proponowana rekompensata za szkodę nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków, związanych z naprawą pojazdu. Odwołanie od wyceny szkody jest najczęściej przygotowywane po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela.
 5. Wypłata rekompensaty za szkodę – po otrzymaniu dyspozycji wypłaty odszkodowania (dotyczącej jego bezspornej części), ubezpieczyciel przekazuje środki pieniężne na wskazane przez poszkodowanego konto.

Ile czasu na wycenę szkody i wypłatę odszkodowania, ma ubezpieczyciel?

Zgodnie z prawem, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o powstaniu szkody. Ze względu na ten termin, wizyta rzeczoznawcy w celu oględzin pojazdu następuje po około 7 dniach od zgłoszenia szkody.

Po sporządzeniu ekspertyzy, ubezpieczyciel składa propozycję wypłaty odszkodowania w określonej kwocie. Może się to odbyć zarówno za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, jak i telefonicznie. Następuje to zwykle po około 14 dniach od zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zaniżenie wyceny szkody – jakie sztuczki stosują ubezpieczyciele?

Ubezpieczyciele stosują sporo sztuczek, aby wypłacić poszkodowanym jak najniższe odszkodowanie. Zastosowanie którejkolwiek z nich, sprawia, że poszkodowany ma prawo napisać odwołanie od wyceny szkody. Do najczęściej spotykanych należy zaliczyć:

Jak ubezpieczyciele zaniżają wycenę samochodu?
 • zaniżenie kosztu roboczogodziny pracy mechanika – aby ustalić koszt naprawy samochodu, rzeczoznawca musi oszacować, ile czasu należy przeznaczyć na tę czynność i jaką kwotę należy przeznaczyć za wykonanie usługi. Niestety, jest ona często nieadekwatna do aktualnie obowiązujących stawek pracy mechaników. Kwoty zaniżenia sięgają w tym przypadku nawet kilkuset złotych,
 • zastosowanie zamienników zamiast części oryginalnych – równie popularny sposób na zaniżenie kwoty odszkodowania. Obowiązkiem każdego ubezpieczyciela jest przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku lub kolizji. W przypadku zastosowania zamienników nie tylko zaniża się kwotę odszkodowania – spada również utrata wartości handlowej pojazdu,
 • pomijanie niektórych uszkodzeń – podczas sporządzania kosztorysu, obowiązkiem rzeczoznawcy jest przygotowanie rzetelnego spisu wszystkich uszkodzeń, powstałych w wyniku zdarzenia. Zdarzają się przypadki, w których specjaliści, przygotowując ekspertyzę, pomijają niektóre uszkodzenia, czego efektem jest zaniżony kosztorys i odszkodowanie,
 • zastosowanie rabatów na części zamienne – podczas sporządzania kosztorysu, rzeczoznawcy korzystają z bogatej oferty wielu różnych dostawców części do aut, w których można znaleźć różnego rodzaju promocje i rabaty, które (niezgodnie z prawem) uwzględnia się przy sporządzaniu kosztorysu.

Odwołanie od wyceny szkody – czy warto pisać je samodzielnie?

Odwołanie od wyceny szkody i decyzji ubezpieczyciela przysługuje każdemu poszkodowanemu, który nie zgadza się z wyceną ubezpieczyciela i potrafi wskazać argumenty przemawiające za swoim stanowiskiem. W tym celu należy przygotować odpowiednie pismo odwoławcze, w którym należy zawrzeć informacje, takie jak:

 • dane osoby pokrzywdzonej,
 • wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,
 • numer polisy OC sprawcy,
 • opis zdarzenia,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis.

Zakład ubezpieczeń przy rozpatrywaniu reklamacji, może się zgodzić na nieco wyższą kwotę odszkodowania, lecz warto pamiętać, że i ta suma może być niewystarczająca do pokrycia koniecznych napraw. Jeśli nie chcesz walczyć z ubezpieczycielem samodzielnie, możesz skorzystać z alternatywy, jaką jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania, którą oferują kancelarie odszkodowawcze.

Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest przejrzysty schemat działania, niewielka ilość formalności i gwarancja otrzymania dopłaty do odszkodowania. Po otrzymaniu dokumentów, specjaliści z firmy odszkodowawczej przeprowadzają darmową analizę kosztorysu. Jeśli wykaże ona, że poszkodowanemu należy się dopłata, firma odszkodowawcza kontaktuje się z nim w celu ustalenia szczegółów umowy, dotyczącej sprzedaży szkody OC.

Po akceptacji propozycji i podpisaniu umowy, kwota dopłaty, ustalona podczas rozmowy telefonicznej, trafia na konto poszkodowanego w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Co więcej, nawet w przypadku przegranej sprawy, kancelaria odszkodowawcza nie wróci do klienta z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty.

Ile czasu na odwołanie od wyceny szkody ma poszkodowany?

Przepisy dotyczące odszkodowań nie określają dokładnie, ile czasu na złożenie odwołania od wyceny szkody ma poszkodowany. W tym przypadku stosuje się ogólne zasady, dotyczące przedawnień z tytułu rekompensaty za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego.

Poszkodowany ma na złożenie odwołania od wyceny szkody trzy lata, liczone od momentu otrzymania decyzji o wypłacie odszkodowania. Okres ten wydłuża się do 10 lat, jeśli szkoda powstała na skutek czynu niedozwolonego, lub do 20 lat, jeśli jest wynikiem przestępstwa.

Podsumowanie

 • wycena szkody samochodu to proces, mający na celu ustalenie rozmiar wszystkich szkód, powstałych w wyniku zdarzenia. Szacunkowa kwota naprawy zawarta jest w kosztorysie naprawy pojazdu,
 • odwołanie od wyceny szkody samochodu przysługuje każdemu poszkodowanemu, który nie podpisał ugody z ubezpieczycielem i podejrzewa, że jego odszkodowanie jest zaniżone,
 • na przygotowanie i wysłanie odwołania od wyceny szkody, poszkodowany ma 3 lata,
 • jeśli poszkodowany nie chce walczyć o wyższe odszkodowanie samodzielnie, może zgłosić się do jednej z kancelarii odszkodowawczych działających na rynku.

Źródła:
1. uniqa.pl
2. helpfind.pl
3. allianz.pl
4. auto-swiat.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.