Problem nieterminowych płatności dotyka coraz większej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie jest też tajemnicą, że piętrzące się niezapłacone faktury przyczyniają się do zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z artykułu dowiesz się, jak sobie z tym poradzić i odzyskać swoje pieniądze.

Windykacja długów - co to?

Wielu przedsiębiorców trafia w swojej karierze na niesolidnych kontrahentów, którzy nie opłacają faktur na czas. Jednorazowe opóźnienie nie sprawia kłopotów, jednak gdy problem przeterminowanych należności przybiera chroniczny charakter, firma może mocno ucierpieć.

W takich sytuacjach zazwyczaj swój początek ma windykacja długów, której wierzyciel może się podjąć w celu odzyskania pieniędzy.

Windykacja należności jest procesem złożonym z szeregu działań, które mają za zadanie wyegzekwować spłatę długu przy pomocy środków, które zostały określone w obowiązujących przepisach prawnych.

Windykację wierzyciel może przeprowadzić na własną rękę albo zlecając ją profesjonalnej firmie windykacyjnej. Warto zaznaczyć, że druga opcja jest zdecydowanie korzystniejszym wyjściem z uwagi na szybkość działania oraz szerokie kompetencje, jakimi dysponują podmioty zewnętrzne.

Windykacja długów dzieli się na dwa etapy:

 • windykacja polubowna;
 • windykacja sądowo-ezgekucyjna.

W pierwszej kolejności procedura windykacji opiera się na metodzie polubownej. Dopiero gdy ta nie przyniesie oczekiwanych efektów, wnosi się przeciwko dłużnikowi sprawę do sądu.

Etap windykacji sądowej polega na uzyskaniu tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności. Dzięki temu osobę zadłużoną można poddać egzekucji komorniczej.

windykacja długów

Windykacja długów - rodzaje

Powtórzmy więc raz jeszcze — działania podejmowane w celu odzyskania zaległej zapłaty, dzieli się na dwa typu: windykację polubowną (tzw. miękka) oraz windykację sądowo-egzekucyjną (tzw. twardą).

Windykacja polubowna

Pierwszy typ zasadniczo skupia się na przeprowadzeniu negocjacji co do spełnienia świadczenia wobec wierzyciela. Proponuje się wówczas harmonogram spłat, rozkładając przykładowo zadłużenie na raty.

Firmy windykacyjne, które posiadają potrzebne umiejętności i narzędzia, potrafią wypracować taki kompromis, który zadowoli obie strony sporu.

Windykacja polubowna składa się m.in. z takich działań jak:

 • przypomnienie o terminie płatności (windykacja telefoniczna, SMS, e-mail, poczta tradycyjna);
 • podejmowanie kontaktu z dłużnikiem;
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty;
 • przeprowadzanie negocjacji z osobą zadłużoną;
 • wpisanie danych dłużnika do rejestru zadłużonych (np. biuro informacji gospodarczej);
 • windykacja terenowa.

Warto podkreślić, że zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi najbardziej opłaca się doprowadzić do ugody właśnie na tym etapie. Powód jest prosty, bowiem polubowne zakończenie windykacji należności pozwala uniknąć stresującego i długotrwałego postępowania sądowego.

A więc postępowanie polubowne to dobrowolne skłonienie dłużnika do spłaty zadłużenia bez konieczności angażowania w proces organów państwowych.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Windykacja twarda rozpoczyna się w momencie, kiedy windykacja polubowna nie przyniosła pożądanych rezultatów.

Czynności windykacyjne klasyfikowane jako windykacja sądowa lub sądowo-egzekucyjna, polegają w głównej mierze na złożeniu do sądu pozwu o zapłatę, by następnie uzyskać prawomocny wyrok sądu czy nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty zobowiązuje zadłużonego nie tylko do zapłaty zaległej kwoty, ale i również do uregulowania naliczonych odsetek czy dodatkowych kosztów. Warto przy tym zaznaczyć, iż firmy windykacyjne oferują windykację należności na koszt dłużnika, co pozwala wierzycielowi na jej przeprowadzenie bez ponoszenia opłat.

Postępowanie sądowe - liczy się czas

Kiedy odzyskiwanie pieniędzy odbywa się na etapie sądowym, należy pamiętać o możliwości przedawnienia się roszczenia, co oznaczałoby niemożność jego dochodzenia na tej właśnie drodze.

W związku z tym nie warto zwlekać z podjęciem działań windykacyjnych. Mijający czas działa na niekorzyść wierzyciela, dlatego im szybciej podejmiesz się windykacji, tym masz większe szanse na odzyskanie należności od dłużnika.

Egzekucja komornicza

Angażowanie komornika sądowego w postępowanie windykacyjne jest ostatnim jego etapem. Do zainicjowania postępowania komorniczego potrzebny jest tytuł wykonawczy.

Windykacja komornicza następuje w chwili wpłynięcia wniosku o jej rozpoczęcie zawierającego szczegółowy opis działań, które powinny zostać podjęte. Takie założenia decydują o tym, na jakiej zasadzie ma zostać wyegzekwowane roszczenie od dłużnika, np. ze składników jego majątku czy z wynagrodzenia za pracę.

Co ważne, kosztami komorniczymi obciążany jest nie wierzyciel, a dłużnik.

Czy warto samodzielnie ściągać długi?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie istnieją żadne prawne przeszkody, które uniemożliwiałyby przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń na własną rękę.

Okazuje się jednak, że w znaczącej większości przypadków taki sposób na odzyskanie pieniędzy przynosi niewielkie efekty, narażając wierzyciela na zwiększenie strat, silny stres i nadwyrężenie kontaktów z dłużnikiem.

Taki stan rzeczy jest wypadkową wielu czynników, a do najważniejszych należą:

 • brak umiejętności negocjacyjnych,
 • nieznajomość przepisów prawa,
 • chaotyczne i niekonsekwentne działania,
 • brak odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy z dziedziny windykacji,
 • niedostępność narzędzi i strategii dogodnie wspomagających proces windykacji.

Kolejnym istotnym aspektem, który powinien zostać wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o samodzielnej windykacji zadłużenia, są koszty, które ostatecznie ponosi wierzyciel w ramach całego procesu.

Ostatecznie koszty, z jakimi związana jest windykacja długów, okazują się na tyle wysokie, że podważają ekonomiczny sens odzyskania długu. Jeszcze raz więc przypomnijmy o możliwości obciążenia nimi dłużnika, dzięki zleceniu windykacji na koszt dłużnika firmie zewnętrznej.

Windykacja długów z firmą windykacyjną

Fachowa windykacja należności jest szeroko dostępna dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ponieważ polski rynek oferuje wiele ofert podmiotów windykacyjnych.

Taka współpraca ma dużo zalet z wielu względów. Przede wszystkim profesjonalni windykatorzy dysponują odpowiednią wiedzą z zakresu prawa, windykacji i ekonomii, także posiadają umiejętności interpersonalne oraz negocjacyjne.

Ponadto jeżeli windykacja należności prowadzona jest przez profesjonalistów, uszczerbku nie doznają też relacje biznesowe między przedsiębiorcą a dłużnikiem.

Czym zajmują się firmy windykacyjne?

Głównym obszarem działalności podmiotów windykacyjnych jest rzecz jasna odzyskiwanie pieniędzy w imieniu wierzycieli. Jednakże nie robią tego za wszelką cenę. Skuteczna windykacja długów przeprowadzana jest zgodnie z literą polskiego prawa, oraz z zachowaniem norm etycznych, opierających się na Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

Poza tym prowadzenie negocjacji w towarzystwie wykwalifikowanego pracownika firmy windykacyjnej jest niezwykle efektywne, ponieważ wchodzi on niejako w rolę mediatora, który z sukcesem doprowadza do zawarcia porozumienia między skonfliktowanymi stronami. Podczas takich rozmów brane są pod uwagę rozwiązania satysfakcjonujące, i dłużnika, i wierzyciela.

Podsumowanie

 1. Windykacja należności jest zbiorem czynności i środków określonych w polskim prawie, które mają skłonić dłużnika do spłaty należności.
 2. Działania windykacyjne podzielić można na dwa następujące po sobie etapy: windykację polubowną oraz windykację sądową.
 3. Skuteczna windykacja należności jest możliwa, gdy w działania zaangażuje się firma windykacyjna.
 4. To, ile kosztuje windykacja należności, może przerosnąć wierzycieli ściągających dług na własną rękę.
 5. Firmy windykacyjne posiadają w ofercie dochodzenia roszczeń windykację na koszt dłużnika.
 6. Podmioty zajmujące się odzyskiwaniem długów z firmą zewnętrzną mają pewność co do profesjonalnego podejścia do sprawy.
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.