Zasiłek dla opiekuna może Ci przysługiwać, jeśli podejmiesz się opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Istnieją jednak 3 różne formy takiego zasiłku. Którą najlepiej wybrać? Czym się od siebie różnią? Ile wynosi zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej? Odpowiadamy!

Zasiłek dla opiekuna – czym jest?

Zasiłek dla opiekuna to należność od Państwa, która może Ci się należeć, jeżeli podejmujesz się opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami dotyczącymi konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.

Konkretne świadczenie, które nosi ustawową nazwę “zasiłek dla opiekuna”, to zasiłek, który przysługuje na podstawie specjalnej ustawy. Został on stworzony z myślą o wszystkich osobach, które straciły prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wyniku zmian wprowadzonych w prawie w latach 2012–2013.

Ile wynosi zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

W kwietniu 2014 roku, czyli w momencie wprowadzenia tego zasiłku, przysługiwał on w kwocie 520 zł. W tamtym czasie świadczenia rodzinne przysługiwały w bardzo podobnych kwotach. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego było to w tamtym czasie 620 zł, a nowo utworzony specjalny zasiłek opiekuńczy również był wypłacany w takiej samej kwocie jak zasiłek dla opiekuna, czyli 520 zł.

Wysokość świadczeń rodzinnych podlega waloryzacji, ale w przypadku nowych świadczeń (tj. zasiłku opiekuńczego i specjalnego zasiłku opiekuńczego) odbywa się to rzadziej niż w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Można zatem powiedzieć, że niestety nowo utworzone należności nie spełniają do końca swojej roli, ponieważ ich wartość nie jest weryfikowana w taki sposób, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającą się wartością pieniądza.

Co ważne, zasiłek dla opiekuna przysługuje do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, w związku z którym został on przyznany.

Kiedy przysługuje zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekuna może Ci przysługiwać, jeśli nie pracujesz i opiekujesz się osobą wymagającą opieki. Ważna jest również rezygnacja z dotychczasowego zatrudnienia w celu podjęcia się opieki, tak samo jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.

Jeśli chcesz pobierać jeden z zasiłków dla opiekuna, to musisz:

 • być w stosunku do osoby wymagającej opieki matką, ojcem, opiekunem faktycznym dziecka, osobą będąco rodziną zastępczą spokrewnioną, dziadkiem, babcią, siostrą lub bratem;
 • być względem osoby wymagającej opieki najbliższym krewnym, który może się podjąć opieki, lub być z Tą osobą w związku małżeńskim;
 • być osobą niezatrudnioną;
 • poświęcać większość swojego czasu w ciągu dnia na rzeczywistą opiekę.

Osoby bliżej spokrewnione są niezdolne do sprawowania opieki, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co do samej osoby, którą się opiekujesz, to musi ona:

 • legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaną koniecznością sprawowania stałej opieki.

Zasiłek dla opiekuna może też przysługiwać w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego w celu podjęcia się opieki.

Zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna – czy dla każdego?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy zostały stworzone w związku z tym, że ustawa od 2012 roku przewiduje ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jedynie dla opiekunów osób niepełnoletnich.

Głównie z tego powodu powstały dwa pozostałe zasiłki. Jeden dla tych osób, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Drugi dla tych, które dopiero będą się starać o zasiłek związany z opieką nad osobą starszą.

W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny przyjrzał się tej sprawie i wydał wyrok, zgodnie z którym wykluczanie opiekunów dorosłych osób jest niekonstytucyjne. W związku z tym możemy Ci pomóc uzyskać to świadczenie w wysokości 2458 zł miesięcznie, jeśli pobierasz inny, mniej korzystny zasiłek dla opiekuna.

Istnieją jednak pewne kwestie, które mogą Ci uniemożliwić uzyskanie praw do któregokolwiek z zasiłków dla opiekuna.

Nie możesz pobierać zasiłku dla opiekuna, jeśli jako osoba sprawująca opiekę:

 • masz ustalone prawo do pobierania emerytury, renty, renty socjalnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku stałego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w wyniku zbiegu praw do renty rodzinnej i innego świadczenia pokrewnego;
 • masz ustalone prawo do jednego z zasiłków dla opiekuna (możesz pobierać tylko jeden z nich).

Prawa do podbierania ich nie zostaną Ci też przyznane, jeśli osoba wymagająca opieki została umieszczona w:

 • rodzinnym domu dziecka,
 • rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej),
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę dłużej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą).

Czasami nawet osoby trzecie mogą mieć wpływ na to, czy dostaniesz zasiłek dla opiekuna. Może to być np. wtedy, kiedy:

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na osobę, którą się opiekujesz;
 • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia, które ma pokryć wydatki wynikające ze sprawowania opieki, o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej 2023 – jakie masz możliwości?

Jako zasiłek dla opiekuna możesz pobierać w 2023 roku jedno z trzech świadczeń. Dotyczące ich wymagania są bardzo podobne – różnią je tak naprawdę dwie kwestie.

Jedno z nich jest objęte kryterium dochodowym, a także nie wymaga zrezygnowania z dotychczas podejmowanej pracy – wystarczy jedynie być osobą bezrobotną, aby je pobierać.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych dotyczy tylko dwóch spośród tych zasiłków – świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek dla opiekuna jest uwarunkowany prawnie swoją indywidualną ustawą.

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna nie mają wśród swoich wymagań kryterium dochodowego, ale jednocześnie wiążą się z koniecznością zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego między brakiem zatrudnienia a podjęciem się opieki. Za to prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie wymaga samego wydarzenia “zrezygnowania z zatrudnienia”, ale wiąże się właśnie z kryterium dochodowym.

Co do świadczeń dla osoby z niepełnosprawnością, to niestety nie przysługuje renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Zamiast tego konieczne jest orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. Na podstawie orzeczenia można jednak dostać zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych – porównanie

zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej 2023

Świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych i jego wybór to bardzo ważna kwestia – możesz się zdecydować na trudniejsze do uzyskania, ale bardziej opłacalne, świadczenie pielęgnacyjne. Możesz też postawić na specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które przysługują w niższych kwotach.

Z naszą pomocą uzyskasz świadczenie pielęgnacyjne w pełnej kwocie, czyli 2458 zł miesięcznie. Możemy Ci w tym pomóc. Nawet jeśli opiekujesz się dorosłą osobą z orzeczeniem.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej – wniosek

Odpowiedni wniosek (SR-5) możesz znaleźć na stronie samorządu gminnego lub miejskiego, zależnie od Twojego miejsca zamieszkania. Możesz też zgłosić się do nas – zajmiemy się wszystkimi formalnościami i uzyskamy dla Ciebie 2458 zł miesięcznie. Musisz się liczyć z tym, że Twój wniosek zostanie odrzucony, jeśli opiekujesz się dorosłą osobą niepełnosprawną. Przeprowadzimy dla Ciebie skuteczne postępowanie odwoławcze.

Podsumowanie

 • Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych mają różne wymagania i przysługują w różnych kwotach. Musisz zdecydować, co jest dla Ciebie ważniejsze – łatwość uzyskania świadczenia czy kwota, w jakiej ono przysługuje. Skorzystaj z pomocy kancelarii i nie martw się o procedurę odwoławczą.
 • Zasiłek przysługuje w kwocie 620 zł lub 2458 zł, jeśli skorzystasz z pomocy przy sporządzeniu odwołania.
 • Wniosek o przyznanie zasiłku musisz złożyć w urzędzie, właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
 • Procedura odwoławcza jest konieczna, jeśli chcesz otrzymywać 2458 zł miesięcznie, a opiekujesz się dorosłą osobą niepełnosprawną.

Źródła

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.