Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne powinien zostać przez Ciebie wypełniony starannie i ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawność i prawdziwość podanych przez Ciebie informacji. W tym artykule pokazujemy, jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Wzór wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne wraz z omówieniem pomoże Ci uzyskać 2458 zł miesięcznie. Spiesz się, bo świadczenie na osobę dorosłą można dostać tylko do końca 2023 roku.

Czy trzeba mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest z pewnością ważne w kontekście starania się o świadczenie pielęgnacyjne, bo większość takich orzeczeń ma zaznaczony pkt. 7. o konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.

Tak naprawdę znaczny stopień niepełnosprawności nie jest wymogiem, ale orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bardzo rzadko mają wskazania dotyczące sprawowania stałej lub długotrwałej opieki, a jest to absolutnie niezbędny element orzeczenia osoby, którą się opiekujesz.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wzór?

Poniżej przedstawiamy wzór wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.

Ważne! Poszczególne cyfry na grafikach odpowiadają odpowiedniemu objaśnieniu z tekstu.

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
 1. Dane organu, do którego składasz wniosek

W tej części musisz podać dane organu, do którego składasz wniosek. Jeżeli mieszkasz w mieście, to wniosek skierujesz do prezydenta miasta lub do burmistrza. Zwróć uwagę na poprawne wpisanie adresu i nazwy organu. Poszukaj tych informacji na stronie internetowej, np. na stronie urzędu miasta lub gminy.

 1. Dane osoby składającej wniosek

W tym miejscu musisz podać swoje dane, o ile jesteś osobą ubiegającą się o świadczenie, czyli opiekujesz się kimś, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami dotyczącymi stałej lub długotrwałej opieki.

Koniecznie wpisz swój nr PESEL. Jeśli to zrobisz, to nie będzie potrzeby podawania danych Twojego dowodu osobistego.

Nie musisz podawać swojego adresu e-mail, ale niewątpliwie ułatwi Ci to otrzymywanie informacji na temat postępów w sprawie złożonego przez Ciebie wniosku. Podobnie wygląda sytuacja z nr. telefonu.

 1. Dane osoby wymagającej opieki

Tutaj ponownie nie musisz podawać danych dotyczących dowodu osobistego, jeśli osoba wymagająca opieki ma nadany nr PESEL. Kategorię “stan cywilny” musisz wypełnić z tego względu, że małżonek lub małżonka są pierwsi w kolejności do sprawowania opieki.

Możliwe stany cywilne to:

 • panna, kawaler,
 • zamężna, zamężny,
 • rozwiedziona, rozwiedziony,
 • w separacji (o ile zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu),
 • wdowa, wdowiec.

W dalszej części uzupełnij dane adresowe, a na koniec możesz podać nr telefonu osoby wymagającej opieki. Znowu nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi Wam komunikowanie się z organem decydującym o przyznaniu świadczenia.

Wzór wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne
 1. Pouczenia i oświadczenia ogólne

Ta część wniosku mieści się również na kolejnej stronie. Dotyczy głównie ogólnych oświadczeń i pouczeń. Jest to tak naprawdę fragment art. 17. z ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi o tym, komu nie przysługuje i komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Możesz tam więc znaleźć konkretne grono osób, którym może przysługiwać ta należność:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (obowiązek zapewnienia środków do życia osobie wymagającej opieki).

Jest też oczywiście wskazanie o konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W pouczeniach możesz też znaleźć fragment, który dotyczy tego, że świadczenie pielęgnacyjne można uzyskać tylko na niepełnoletnią osobę wymagającą opieki. Jest to fragment wyjęty z ustawy, ale został on podważony przez Trybunał Konstytucyjny. Dzięki temu możesz się starać o świadczenie nawet wtedy, kiedy opiekujesz się osobą dorosłą. Wymaga to jednak odwołania z pomocą kancelarii. Więcej na ten temat piszemy w dalszej części artykułu.

Wzór wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne
 1. Pouczenie dla osób związanych z gospodarstwem rolnym i osób pobierających inne należności

Kolejne pouczenie dotyczy konkretnie osób, które pracują w gospodarstwie rolnym lub je prowadzą. Konkretnie chodzi tam o konieczność rezygnacji z pracy w gospodarstwie lub zaprzestania zarządzania nim.

Jeszcze niżej znajduje się bardzo ważne wskazanie odnośnie pobierania innych świadczeń i zbiegu praw do nich. W takiej sytuacji musisz wybrać jedno świadczenie, które chcesz dostawać od państwa.

O każdej zmianie dotyczącej tych należności musisz poinformować gminny organ odpowiedzialny za przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego.

jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wzór
 1. Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pierwsze oświadczenia są bardzo ogólne i dotyczą głównie pouczeń zawartych w poprzedniej części wniosku. Bardzo istotne są podpunkty j) i k), przy których znajdują się kratki do wstawienia znaku “x”.

 1. Dane członków rodziny przebywających za granicą

W tym miejscu musisz podać dane członków i członkiń rodziny osoby wymagającej opieki przebywających za granicą. Podaj imię i nazwisko, a także numer PESEL. Jeśli nie ma takich osób, to po prostu nie wypełniaj tego fragmentu.

jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wzór
 1. Oświadczenie dla rodzeństwa, wnuków, wnuczek, dziadków i babć

Oświadczenie dotyczy potwierdzenia tego, że uprawnione w pierwszej kolejności nie są w stanie sprawować opieki ze względu na jedną z 3 przyczyn wymienionych we wniosku. Jeśli jesteś rodzicem, małżonkiem, małżonką, rodziną zastępczą spokrewnioną, opiekunem faktycznym lub opiekunką faktyczną (czyli osobą bez obowiązku utrzymywania kogoś, która jednak postanowiła się nim lub nią opiekować), to nie musisz wypełniać tego pola.

 1. Oświadczenie dla osób związanych z gospodarstwem rolnym

W tym oświadczeniu musisz zaznaczyć opcję 1), jeśli chcesz uzyskać świadczenie pielęgnacyjne. Rezygnacja z pracy w gospodarstwie rolnym lub z prowadzenia go jest konieczna.

 1. Rachunek bankowy, dokumenty i podpis

Ostatni fragment wniosku jest bardzo prosty do wypełnienia. Wystarczy, że wpiszesz nr rachunku bankowego, na który ma co miesiąc wpływać należność. Musisz też wymienić dokumenty, które dołączasz do wniosku i złożyć swój odręczny podpis wraz z datą i miejscowością.

Jakie dokumenty do świadczenia pielęgnacyjnego?

Najważniejszym dokumentem, który musisz dołączyć do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należące do osoby, nad którą sprawujesz opiekę. Drugim niezbędnym dokumentem jest świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy lub inny dokument, który będzie świadectwem Twojej rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Możesz też dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia swojego dziecka, jeśli to ono wymaga opieki. Jeśli pobierasz już jakiś inny zasiłek lub ktoś inny pobiera zasiłek na osobę wymagającą opieki, to dołącz też decyzję zasiłkową.

Podsumowując:

Zawsze musisz dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami dotyczącymi konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki,
 • dowód rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W niektórych sytuacjach musisz też dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • decyzję zasiłkową.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Najpierw musisz wypełnić wniosek zgodnie z powyższą instrukcją. Koniecznie uzyskaj też wymienione przez nas dokumenty i złóż je razem z wnioskiem w urzędzie gminy lub miasta.

Później pozostaje Ci już tylko oczekiwanie na decyzję odpowiedniego organu. Czas takiego oczekiwania może być dłuższy lub krótszy, ale będzie wynosić minimum miesiąc.

Jeśli starasz się o świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad dzieckiem, to złożenie wniosku wystarczy, aby urząd przyznał Ci tę należność. Oczywiście pod warunkiem, że nie popełnisz jakiegoś błędu formalnego podczas wypełniania wniosku.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne na rodzica?

Świadczenie pielęgnacyjne na rodzica może być trudne do uzyskania, jeśli niepełnosprawność powstała po uzyskaniu pełnoletności lub w czasie nieokreślonym. W takiej sytuacji konieczne będzie skorzystanie z pomocy kancelarii w celu złożenia odpowiedniego odwołania od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne na osobę starszą?

Sytuacja będzie analogiczna do świadczenia pielęgnacyjnego na rodzica – niezbędna okaże się pomoc profesjonalistów, którzy przygotują dla Ciebie pismo odwoławcze.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne – odwołanie od decyzji

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego musi być przygotowane z dołożeniem należytej staranności. Szczególnie w sytuacji, kiedy starasz się o świadczenie ze względu na opiekę nad osobą starszą. Musisz zachować formalny ton wypowiedzi i zwrócić szczególną uwagę na wskazanie odpowiednich przepisów z ustaw, a także wyroków sądowych w podobnych sprawach.

Ważne! Na złożenie odwołania masz tylko 14 dni od momentu otrzymania decyzji!

Więcej na ten dowiesz się z artykułu odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Podsumowanie

 • Wypełnij wniosek zgodnie z naszą instrukcją. Zwiększysz wtedy swoje szanse na pozytywną decyzję ośrodka pomocy społecznej.
 • W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy kancelarii w sprawie odwołania.
 • Pamiętaj o uważnym wypełnieniu wniosku, bo błędy mogą się wiązać z koniecznością złożenia odwołania.
 • Wzór wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne pozwoli Ci bez problemu rozpocząć procedurę starania się o 2458 zł miesięcznie, ale masz czas tylko do końca 2023 roku, jeśli opiekujesz się osobą dorosłą.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych Świadczenie pielęgnacyjne
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.