Zastanawiasz się, skąd czerpać środki do życia po tym, jak osoba Tobie bliska utraciła zdolność do samodzielnej egzystencji? Możesz uzyskać świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, nawet jeśli niepełnosprawność pojawiła się po przekroczeniu przez nią ustawowego wieku! Dowiedz się z tego artykułu, jak tego dokonać.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Jest to takie świadczenie opiekuńcze, które przysługuje dla osób wymienionych w odpowiedniej ustawie. Jego zadaniem jest przynajmniej częściowe wynagrodzenie osobie podejmującej się opieki braku zatrudnienia w związku z opieką nad osobą, która nie posiada zdolności do samodzielnej egzystencji, a zatem jest osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i wymaga pomocy innej osoby.

Świadczenie wypłacane jest opiekunowi faktycznemu dziecka lub innej osoby, który zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może uzyskać takie świadczenie?

Jeśli jesteś opiekunem osoby, która stała się niepełnosprawna po ukończeniu 18 roku życia lub po ukończeniu 25 roku życia, jeśli nadal podejmowała edukację, to również przysługuje Ci świadczenie pielęgnacyjne lub też wyrównanie do jego wartości. Wyrównanie otrzymasz wtedy, kiedy pobierasz specjalny zasiłek dla opiekuna w wysokości 620 zł. Dodatek będzie zatem różnicą między zasiłkiem a świadczeniem, a więc wyniesie on 1499 zł. Ostatecznie i tak opiekunowi należy się pełna kwota 2119 zł miesięcznie. Uzasadnieniem dla takiego stanu rzeczy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego polskie prawo zabrania dyskryminacji i nierównego traktowania, a takim właśnie procederem byłoby rozgraniczanie opiekunów osób niepełnosprawnych wedle czasu powstania niepełnosprawności ich podopiecznych.

Prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki (długotrwałej opieki) z konieczności współudziału w życiu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (wymagającej długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w życiu codziennym), a której niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia, jeśli osoba ta była w trakcie podejmowania edukacji, przysługują:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, które opieki wymaga;
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;
 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, poza osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje też osobom, które są spokrewnione w stopniu dalszym niż pierwszy z osobą wymagającą opieki i spełniają następujące warunki:
  • rodzice wymagającego opieki nie żyją, nie mają praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawni;
  • nie ma osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z wymagającym opieki lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • wymagający opieki nie ma opiekuna faktycznego i nie jest w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dla rolnika, jeśli:

 • rolnik zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • małżonek rolnika lub domownik zaprzestał pracy w gospodarstwie rolnym lub zaprzestał prowadzenia tego gospodarstwa.

Powyższe muszą być potwierdzone odpowiednim oświadczeniem, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ważny jest fakt nieprowadzenia gospodarstwa rolnego, a nie bycie jego właścicielem.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby uzyskać to świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, który odpowiada miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, czyli ustalenie niepełnosprawności osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które to ustalenie będzie świadczyć o konieczności współudziału w celu sprawowania opieki. Osoba, która ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne powinna oczywiście dostarczyć też potwierdzenie tego, że nie podejmuje żadnej pracy zarobkowej. Jeżeli jednak osoba, nad którą sprawujesz opiekę, stała się niepełnosprawną po ukończeniu 18 roku życia, to wtedy proces ten staje się bardziej skomplikowany. Właśnie w tej sytuacji potrzebna Ci będzie pomoc kancelarii odszkodowawczej, aby wszcząć odpowiednie postępowanie administracyjne z powołaniem się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Co zrobić, gdy otrzymasz odmowę przyznania Ci świadczenia pielęgnacyjnego?

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego to nie koniec świata. Na pewno nie wtedy, kiedy rzeczywiście powinno Ci ono przysługiwać. Przysługuje Ci wtedy prawo do złożenia odwołania od decyzji, które powinno być jednak sporządzone bardzo profesjonalnie, aby zapewnić Ci możliwie największe szanse na uzyskanie świadczenia. O przyznanie tego świadczenia możesz się starać tylko raz, dlatego należy skorzystać z pomocy ekspertów i mieć jak największe szanse na sukces.

Jak sporządzić takie odwołanie? Najlepiej skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą, która może zapewnić Ci pełnomocnika. Taki pełnomocnik sporządzi dla Ciebie odwołanie, a dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy wybierze te dokumenty, które należy dołączyć do takiego odwołania. Choć najlepiej byłoby skorzystać z takiej usługi już na samym początku, bo pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć stresu związanego z odwoływaniem się od negatywnej decyzji.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej 2021/2022

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne 2022? Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 119,00 zł po waloryzacji z dnia 1 stycznia 2022 r. Wysokość tego świadczenia nie jest zależna od zarobków osoby uprawnionej czy też od zarobków całej rodziny. Jak prezentowało się to świadczenie na przestrzeni kilku ostatnich lat?

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2021 r. – 1 971,00 zł
 • Świadczenie pielęgnacyjne 2020 r. – 1 830,00 zł
 • Świadczenie pielęgnacyjne 2019 r. – 1 583,00 zł
 • 2018 r. – 1 477,00 zł
 • 2017 r. – 1 406,00 zł
 • 2016 r. – 1 300,00 zł
 • 2015 r. – 1 200,00 zł
 • 2014 r. – 1 000,00 zł

Od świadczenia pielęgnacyjnego jest odprowadzana składka emerytalno-rentowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że ten, kto sprawuje opiekę nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, może otrzymywać świadczenie emerytalne, ale wcale nie musi, bo ma możliwość dalszego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli wyrazi taką chęć. Warto jednak zauważyć, że emerytura w wysokości niższej niż 1 100 zł wcale nie wyklucza się wzajemnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Może wówczas otrzymywać oba te świadczenia jednocześnie.

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego

Różnice w powyższych kwotach, a konkretnie ich coroczny wzrost, są uzależnione od minimalnej stawki wynagrodzenia, która obowiązuje w danym roku. Kwestia ta jest badana i w dniu 1 stycznia każdego roku ustalana jest nowa wartość świadczenia pielęgnacyjnego, która opiera się o wskaźnik waloryzacji, a zatem o procentowy wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia.

Może się też zdarzyć tak, że należne będzie wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli wniosek o przyznanie go zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od spełnienia warunków do otrzymywania go. Wyrównanie będzie wtedy przysługiwać za miesiące od momentu złożenia wniosku aż do momentu przyznania świadczenia.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do dochodu?

Jeżeli osoba wymaga całodobowej opieki i nie przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, to świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi tej osoby. Wedle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygnaturze akt II SA/Po 149/20 to świadczenie jest traktowane jako dochód. Warto jednak zauważyć, że w niektórych sytuacjach sąd może podjąć inną decyzję w sprawie uznania tego świadczenia za dochód.

Kiedy nie przysługuje takie świadczenie?

Tutaj lista jest już nieco dłuższa, dlatego warto się jej przyjrzeć i stwierdzić, czy czasem nie przysługuje nam inne świadczenie pokrewne (jeśli świadczenie pielęgnacyjne akurat nie przysługiwało), bo zasada jest taka, że w przypadku zbiegu praw do do otrzymywania świadczeń wymienionych niżej, przysługuje tylko jedno z nich, wedle wyboru osoby uprawnionej:

 • świadczenie rodzicielskie;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy; (w tej sytuacji warto jednak zgłosić się do kancelarii, aby zamienić go na wyższe świadczenie pielęgnacyjne)
 • dodatek do zasiłku rodzinnego (opieka nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego);
 • zasiłek dla opiekuna.

W jakiej sytuacji nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Kiedy osoba sprawująca opiekę:

 • ma przyznane prawo do emerytury lub renty w wysokości powyżej 1100 zł/mies, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku stałego;
 • ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego, które zostały wymienione też wyżej;
 • jest uprawniona do pobierania świadczenia za granicą na wydatki związane z opieką.
 • ma prawo do wcześniejszej emerytury w wysokości powyżej 1100 zł/mies.

Kiedy osoba wymagająca opieki:

 • jest w związku małżeńskim, a współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • należy do rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, przebywa w domu dziecka lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z tej opieki minimum 5 dni w ciągu tygodnia;
 • ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub do zasiłku dla opiekuna.
świadczenie pielęgnacyjne

Na jak długo jest przyznawane to świadczenie?

To, na jak długo jest przyznawane świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, jest uzależnione od tego, na jaki czas została orzeczona niepełnosprawność osoby, która wymaga opieki.

Zazwyczaj jest tak, że niepełnosprawność zostaje orzeczona na czas nieokreślony, co prowadzi również do tego, że tak samo dzieje się ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Jeśli jednak sama niepełnosprawność zostanie orzeczona jedynie na czas określony, to tak samo będzie ze świadczeniem. Świadczenie przysługuje wtedy do ostatniego dnia miesiąca, w którym przysługuje świadectwo niepełnosprawności.

Przykładowa sytuacja

Pan Marek stracił żonę w wypadku samochodowym kilka lat temu. Małżeństwo miało wówczas 26-letniego syna, Arka, który również brał udział w tymże wypadku. Chłopak doznał paraliżu dolnych części ciała, co uniemożliwiało mu samodzielne funkcjonowanie.

Przed wypadkiem Marek pracował, utrzymując siebie, syna i swoją 80-letnią mamę, która niedomagała na zdrowiu, ale nie wymagała stałej opieki. Żadna rehabilitacja i żadne leczenie nie dawały mu szans na odzyskanie sprawności, co było dla tak młodego człowieka wielkim ciosem. Chłopak wymagał też całodobowej opieki, której nie mogła mu udzielić jego babcia, bo jej stan zdrowia na to nie pozwalał. Pan Marek pracował na pełen etat, żeby utrzymać matkę i syna, ale nie było go stać na zatrudnienie profesjonalnej opiekunki dla chłopca.

Mężczyzna został zmuszony do podjęcia trudnej decyzji, ale była to jedyna słuszna decyzja w tej sytuacji. Zrezygnował z pracy z konieczności stałego współudziału w opiece nad synem, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nad matką.

Pan Marek wiedział, że musi coś z tym zrobić, dlatego zaczął szukać informacji w internecie i natrafił na naszą stronę, dzięki czemu ostatecznie dotarł do jednej z kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu.

Pełnomocnik, z którym rodzina podpisała umowę, uświadomił ich na temat tego, co im przysługuje, a zatem roszczeń z OC sprawcy i świadczenia pielęgnacyjnego dla Marka, czyli opiekuna osoby niepełnosprawnej. Pracownik kancelarii odszkodowawczej zajął się sprawą rodziny, przygotowując wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego dla Marka, czyli opiekuna niepełnosprawnej osoby dorosłej, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., a później przeprowadzając profesjonalne negocjacje w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Takie działanie pozwoliło rodzinie na uzyskanie pieniędzy (comiesięczne świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł oraz jednorazowe odszkodowanie z OC sprawcy wypadku), za które mogli sobie pozwolić na godne życie w obliczu doznanej przez nich tragedii.

Podstawa prawna świadczenia pielęgnacyjnego

Art. 17 na temat świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia precyzyjnie wyjaśnia, komu może przysługiwać to świadczenia i wskazuje, w jakiej kwocie jest wypłacane. Są tam wyjaśnione nawet takie szczegóły jak to, że osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy nadal mogą skutecznie ubiegać się o przyznanie im świadczenia pielęgnacyjnego. W przypadku starań o świadczenie dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym, który nabył tę niepełnosprawność po ukończeniu 18 lub 25 (jeśli nadal się uczył) roku życia, podstawą prawną będzie również wyrok Trybunału Konstytucyjnego 21 października 2014 r.

Podsumowanie

 • Rodzice osoby wymagającej opieki lub inni opiekunowie są uprawnieni do pobierania świadczenia dla opiekuna, o ile zrezygnowali z wykonywania pracy zarobkowej.
 • Świadczenie dla opiekuna jest wypłacane w 2022 r. w wysokości 2 119,00 zł.
 • 1 stycznia każdego roku wysokość świadczenia jest poddawana waloryzacji, czyli dostosowaniu do obowiązującej w danym roku wartości procentowej stawki minimalnej.
 • Wniosek i dokumentacja muszą być rzetelnie wypełnione, jeżeli starasz się o świadczenie jako opiekun osoby niepełnosprawnej, która uzyskała swoje orzeczenie o niepełnosprawności po ukończeniu 18 roku życia i chcesz mieć duże szanse na pozytywną decyzję w Twojej sprawie. Najlepiej powierzyć tę sprawę profesjonalistom, bo starać się o takie świadczenie możesz tylko raz.
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.