Skarga do WSA na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego to bardzo ważna kwestia. Przygotowany w odpowiedni sposób dokument może Ci zapewnić prawa do tej należności. Podpowiadamy, jak się do tego zabrać i pomagamy przygotować skargę.

Co to jest skarga do WSA?

Jest to zaskarżenie decyzji wydanej przez organ administracyjny. W tym konkretnym artykule skupiamy się głównie na zaskarżeniu decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, ale zawarte tu treści mogą mieć zastosowanie także w przypadku innych decyzji administracyjnych.

Kiedy można wnieść skargę do WSA?

Skargę do WSA możesz wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje 2 etapy postępowania, które muszą zawsze poprzedzić wniesienie skargi do WSA w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego:

 1. Wydanie decyzji przez ośrodek pomocy społecznej lub inny organ uprawniony do przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 2. Odwołanie od decyzji wydanej przez pierwszą instancję, a także spełnienie ewentualnego wniosku kolegium odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Gdy Twoja sprawa będzie już na etapie następującym po odwołaniu do SKO, to możesz wówczas zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy administracyjnej również umożliwiają Ci złożenie skargi do WSA. Najpierw musisz jednak wystosować ponaglenie do organu administracyjnego, który zwleka z wydaniem decyzji.

Kto może wnieść skargę do WSA?

Tak naprawdę skargę do WSA może wnieść każdy, kto ma w tym jakiś interes prawny.

Co to w ogóle znaczy? Czym jest interes prawny? Jest to taki interes, który musi być Twój własny, indywidualny. Musi też być podparty przepisami prawa materialnego, czyli chroniony przez prawo. Tak właśnie jest w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.

 1. Opieka nad osobą wymagającą jest określona prawnie w orzeczeniu o niepełnosprawności, w którym znajduje się zapis dotyczący konieczności jej sprawowania lub orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Po rezygnacji z pracy w celu podjęcia się opieki nie masz źródła środków niezbędnych do życia, dlatego uzyskanie w ramach świadczenia pielęgnacyjnego jest zgodne z prawem materialnym, a także jest Twoim indywidualnym interesem.

Skargę w Twoim imieniu może także wnieść Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka lub prokurator. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że musisz mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, jeśli chcesz wnieść skargę do WSA.

Przedmiotem skargi musi być decyzja organu administracyjnego, a właśnie taką decyzją jest odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wydana przez samorządowe kolegium odwoławcze.

Czy WSA może zmienić decyzję organu niższej instancji?

Wojewódzki sąd administracyjny może zmienić decyzję podjętą przez inny organ. Nie musi jednak tego robić. Tak naprawdę dopuszczalne są 3 opcje.

 1. WSA może po prostu przyznać Ci świadczenie pielęgnacyjne, uznając zaskarżoną decyzję za niezgodną z prawem.
 2. Sąd może też przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia (uchylić decyzję), ale z przymuszeniem organu niższej instancji do zastosowania się do konkretnej wykładni prawa.
 3. WSA ma również możliwość wydania negatywnej decyzji w Twojej sprawie, jeśli uzna takie postępowanie za zgodne z prawem.

Czy decyzja zaskarżona do WSA jest ostateczna?

Nie jest ostateczna, bo decyzję wojewódzkiego sądu możesz zaskarżyć do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny jest jednak najwyższym organem administracyjnym w państwie, dlatego musisz mieć ważny powód, aby złożyć skargę kasacyjną.

Skargi do NSA rzadko przynoszą oczekiwane rezultaty, bo większość spraw, które dotyczą kwestii w jakimś stopniu ugruntowanych już w orzecznictwie, kończy się na etapie SKO lub WSA i zapewnia opiekunowi lub opiekunce oczekiwany rezultat – przyznanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego. Oczywiście pod warunkiem, że odwołania zostały sporządzone przez profesjonalistę.

Ważne! Skargę kasacyjną do NSA może złożyć tylko adwokat lub radca prawny.

Ile kosztuje napisanie skargi do WSA?

Napisanie skargi może być droższe lub tańsze, wszystko zależy od tego, jakiego prawnika wybierzesz do jej sporządzenia. Nie jest jednak jedyna opłata, którą musisz ponieść w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję organu administracyjnego wiąże się z opłatą za wpis stały, a także z kosztami kancelaryjnymi. Opłata za wpis stały wynosi 200 zł. Koszty kancelaryjne to 10 zł za każdą stronę odpisu lub innego dokumentu i 2 zł za każdą stronę kopii dokumentów.

Ile odpisów skargi do WSA? Do sądu musisz dostarczyć po jednym odpisie zarówno skargi, jak i każdego załącznika do niej. Takim odpisem może też być fotokopia, o ile jest uwierzytelniona (za co pobierana jest opłata kancelaryjna), a także wydruki z poczty elektronicznej, również uwierzytelnione.

Odwołanie od decyzji SKO

Wzór skargi do WSA – świadczenie pielęgnacyjne

Skarga do WSA to oficjalny dokument, dlatego powinien być utrzymany w formalnym stylu i starannie przygotowany.

Istnieją ustawowe wymagania dotyczące skargi do WSA. W skardze musisz koniecznie zawrzeć następujące informacje:

 • wskazać zaskarżoną decyzję,
 • określenie naruszenia prawa materialnego przez organ administracyjny niższej instancji,
 • określenie naruszenie Twojego interesu prawnego,
 • uargumentowanie wniesienia przez Ciebie skargi,
 • wskazanie dokładnych przepisów, które zostały naruszone w zaskarżonej decyzji.

Dodatkowo skarga do sądu administracyjnego musi też spełniać ustawowe wymagania dotyczące każdego pisma procesowego. Musi zatem zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujesz skargę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, a także ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych,
 • oznaczenie rodzaju pisma (skarga),
 • merytoryczną treść, czyli osnowę wniosku,
 • Twój podpis, jeśli jesteś stroną postępowania lub podpis Twojego pełnomocnika,
 • spis załączników.

Gdy Twoja skarga będzie zawierać wszystkie wymienione wyżej elementy, to będzie można ją wnieść do sądu.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy ze sporządzeniem pisma, to zgłoś się do kancelarii z naszego rankingu. Uzyskasz w ten sposób niezbędną pomoc od najlepszych specjalistów w kraju.

Skarga do WSA – termin

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego możesz wnieść w ciągu 30 dni od dnia, kiedy została Ci doręczona decyzja niższego organu.

Jak wnieść skargę?

Skargę musisz zanieść do organu, którego decyzję zaskarżasz. Ma to związek z tym, że to właśnie ten organ ma za zadanie przekazać skargę do WSA. Jeśli złożysz skargę bezpośrednio w wojewódzkim sądzie administracyjnym, to procedura postępowania i tak wymusi skierowanie skargi do organu niższej instancji, który ponownie przekaże dokument do sądu.

Jeśli chcesz uniknąć wydłużenia całego procesu, to od razu skieruj pismo do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

Data wniesienia skargi ma znaczenie, bo w ciągu 30 dni od niej pismo musi zostać przekazane do sądu. Jeśli tak się nie stanie, to organ niestosujący się do tego terminu może zostać ukarany grzywną.

Ile czeka się na rozpatrzenie skargi przez WSA?

Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje niezwłoczne rozpatrzenie każdej skargi, najpóźniej w ciągu miesiąca. Niestety w rzeczywistości wygląda to inaczej.

Większość spraw jest rozpatrywana w terminie 6 miesięcy od wniesienia skargi.

Skargi rozpatrywane w ciągu miesiąca są rzadkością, można wręcz powiedzieć, że prawie wcale się nie zdarzają. Ma to również związek z tym, że zazwyczaj pismo trafia do sądu dopiero po miesiącu, a zatem ustawowy termin wydłuża się wtedy do 60 dni od dnia wniesienia skargi (30 dni na dostarczenie pisma do sądu przez niższy organ i 30 dni dla sądu na rozpatrzenie skargi).

Możliwe decyzje wojewódzkiego sądu administracyjnego

Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe decyzje wojewódzkich sądów administracyjnych odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego. Oczywiście tylko skrótowo, prezentując jedynie najważniejsze informacje.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 r. (IV SA/Wr 348/17)

Skarżąca otrzymała decyzję odmawiającą przyznania jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na opiekę nad małoletnią córką. Organ uzasadnił swoją decyzję tym, że rzekomo ustawa dopuszcza jedynie przyznanie świadczenia komuś, kto opiekuje się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Samorządowe kolegium odwoławcze uzasadniło decyzję odmowną w podobny sposób. Według urzędników zapis odnośnie tego, jakie orzeczenie jest wymagane od osoby, nad którą jest sprawowana opieka, należy interpretować łącznie z przepisami odnośnie przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności.

Oznacza to po prostu, że samorządowe kolegium odwoławcze uznało zapis “orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” za orzeczenie, które jest przyznawane osobom poniżej 16. roku życia.

Tymczasem wedle Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu taki zapis może oznaczać dwa różne orzeczenia:

 • to, które otrzymują dzieci poniżej 16. roku życia,
 • orzeczenie o stopniu innym niż znaczny, ale ze wskazaniami dotyczącymi konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.

Sąd uchylił decyzję SKO i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, ale zmuszając organ niższego szczebla do przyjęcia wykładni zakładającej dwa możliwe orzeczenia kryjące się pod nazwą “orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami [...]”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. (III SA/Kr 353/18)

Skarżąca sprawuje opiekę nad swoją matką, która została uznana za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika ZUS. Kobieta miała w tamtym czasie 72 lata.

Z tego względu prezydent miasta odmówił przyznania opiekunce świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ konieczność sprawowania opieki pojawiła się po ukończeniu 25. roku życia przez matkę wymagającą opieki. Dodatkowo organ zwrócił uwagę na to, że skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, a nie można go pobierać jednocześnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym.

Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało tę decyzję. Argumentem kolegium było to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na który powołała się skarżąca, nie uchylił obowiązującej ustawy, a także nie wykreował nowego “prawa”. Dodatkowo kolegium uznało, że strona nie może wybrać przysługującego świadczenia (w wynik uzbiegu uprawnień), bo nie jest uprawniona do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a zatem nie może wystąpić zbieg uprawnień.

Sąd uznał oba te decyzje za niezgodne z prawem, ponieważ wyrok TK ma charakter zakresowy, a zatem tworzy dodatkowy zakres w ustawie, który to zakres musi być brany pod uwagę przez organy administracyjne. Wyrok uchylił obie decyzje, zmuszając SKO i prezydenta do przyjęcia wykładni WSA i ponownego rozpatrzenia sprawy w oparciu o tę wykładnię.

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po wyroku sądu

Możesz się starać o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli wojewódzki sąd administracyjny wyda pozytywną decyzję w Twojej sprawie. Są dwie opcje wyrównania: pierwsza dotyczy Cię, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności Twojego podopiecznego zostało wydane wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem przez Ciebie wniosku o świadczenie. W takim przypadku dostaniesz wyrównanie z okres od złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.

Jeśli wniosek o przyznanie Ci praw do świadczenia pielęgnacyjnego został przez Ciebie złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym osoba wymagająca opieki uzyskała swoje orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli decyzja sądu będzie pozytywna, to dostaniesz wyrównanie za cały okres ubiegania się o świadczenie, a także za okres od dnia, w którym osoba wymagająca opieki złożyła wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Podsumowanie

 • Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi 30 dni od momentu otrzymania decyzji SKO.
 • Pismo do WSA musi być przygotowane bardzo starannie, dlatego lepiej zleć to profesjonaliście.
 • Sądy administracyjne w większości przypadków decydują się na uchylenie decyzji i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia, choć nie zawsze tak jest.

Źródła

Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o świadczeniach rodzinnych Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 r. (IV SA/Wr 348/17) Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. (III SA/Kr 353/18)

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.