Poszkodowanemu w wyniku wypadku mogą się należeć różne renty, które zalicza się do grupy rent nazywanych potocznie powypadkowymi. Z treści tego artykułu dowiesz się, czy przysługuje Ci któraś z nich i zobaczysz, w jaki sposób można taką rentę uzyskać.

Kiedy może Ci przysługiwać renta?

To, czy będzie Ci przysługiwać renta po wypadku, jest zależne od wielu czynników. Dodatkowo też ważne jest to, na jak długi okres czasu zostanie przyznana renta, co jest uzależnione od tego, jak długo będą się utrzymywać te skutki wypadku, które stanowią podstawę do wypłacania takiej renty. Podstawę prawną wypłacenia renty po wypadku stanowi art. 444 § 2. k.c., wedle którego naprawienie szkody w postaci wypłacania renty spoczywać ma na tym, kto został zobowiązany do naprawienia powstałej szkody, czyli do sprawcy wypadku. Rentę wypłaca jednak ubezpieczyciel sprawcy, co przyczynia się się do zwiększenia składki polisy OC sprawcy wypadku.

Jaka renta powypadkowa może przysługiwać poszkodowanemu?

Poszkodowany, który w wyniku wypadku doznał szkody na osobie, może się ubiegać o stosowną rentę powypadkową. Wyróżnia się jednak różne rodzaje rent, które można uzyskać po wypadku, dlatego warto przyjrzeć się im nieco bliżej, każdej z osobna.

Renta wyrównawcza

Jest to renta powypadkowa, która ma za zadanie wyrównać różnicę w świadczeniach za straty, które osoba poszkodowana poniosła w wyniku niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, która to niezdolność spowodowana była przez skutki wypadku. Punkt odniesienia przy obliczaniu wysokości tej renty stanowią zarobki, które poszkodowany osiągał tuż przed momentem wypadku przy założeniu, że dalej pracowałby na tym samym stanowisku. Zarobki te są porównywane z rentą z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej z ZUS-u, dlatego renta wyrównawcza stanowi wysokość różnicy pomiędzy rentą z ZUS-u i pensją, a wypłaca ją ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

Przy ustalaniu wysokości renty wyrównawczej bierze się pod uwagę premie, które otrzymywał pracownik i wszelkie inne dodatki do pensji, które mu przysługiwały. Tak jest w przypadku osób, które były zatrudnione, ale renta ta przysługuje także osobom, które przed wypadkiem nie pracowały. W takich przypadkach bierze się pod uwagę minimalne wynagrodzenie, które obowiązywało w momencie zdarzenia.

Renta z tytułu wzmożonych potrzeb

Gdy w wyniku wypadku dochodzi do poniesienia przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel ma dwie opcje z tym związane. Pierwszą z nich jest pokrycie kosztów poniesionych przez ten uszczerbek na podstawie przedłożonych rachunków.

Druga opcja to przyznanie osobie poszkodowanej renty z tytułu wzmożonych potrzeb, jednakże taka renta na skutek wypadku może być przyznana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzeby te zostaną orzeczone jako okresowe lub nawet stałe.

Takie potrzeby mogą obejmować przede wszystkim koszty zakupu:

 • lekarstw;
 • maści;
 • wkładek chłonnych;
 • innych środków sanitarno-higienicznych;
 • albo konieczność dalszego leczenia i/lub rehabilitacji.

Ważne jest określenie tego, czy taka renta będzie przyznana na jakiś okres czasu czy też na stałe, co jest oczywiście uzależnione od odwracalności szkód na osobie. Warto jednak zauważyć, że nawet przy przyznaniu tej renty na stałe może ona ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, czego przyczyną może być zmienność stanu zdrowia poszkodowanego. Zazwyczaj dochodzi jednak do zwiększenia renty na wniosek poszkodowanego i po przeprowadzeniu odpowiednich badań, które wykażą wzrost jego potrzeb.

Renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość

Zmniejszenie widoków na przyszłość w przypadku tej renty dotyczy nade wszystko drogi kariery, która przed zdarzeniem stała przed poszkodowanym, a skutki tego zdarzenia uniemożliwiły pięcie się w górę po szczeblach tejże kariery i osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Szczególne znaczenie ma to w przypadku tych zawodów, w których istotną rolę odgrywa sprawność fizyczna lub wygląd fizyczny, a zatem w pierwszym przypadku będą to wszelkie zawody manualne, a w drugim te związane z modelingiem lub pokrewnymi dziedzinami, a także w przypadku pełnienia funkcji reprezentatywnych. Dodatkową możliwością na uzyskanie takiej renty jest sytuacja, w której poszkodowany nadal jest w stanie pracować, jednakże nie jest w stanie uzyskać awansu, a hipotetycznie taki awans byłby możliwy, gdyby nie doszło do wypadku.

Renta alimentacyjna

Jest to renta, o którą mogą się ubiegać te osoby, których bliski poniósł śmierć w wypadku samochodowym. Warunkiem jest jednak to, że na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny wobec poszkodowanego. O rentę alimentacyjną mogą się też ubiegać te osoby bliskie w stosunku do zmarłego, którym ów zmarły stale dostarczał środków utrzymania wedle swojej woli, a dostarczanie to miało również charakter stały. Dla takich osób muszą jednak zostać zachowane zasady współżycia społecznego.

Wysokość tej renty jest zależna od rzeczywistych potrzeb osoby poszkodowanej, czyli uprawnionej do otrzymywania renty, ale zarazem jest uzależniona od dochodów osoby zmarłej i jej możliwości zarobkowych. Ważne jest też to, że taka renta po wypadku przysługuje również dziecku, które w momencie zdarzenia było poczęte, ale nie jeszcze nienarodzone.

renta po wypadku

Jakie dokumenty są potrzebne, aby mieć szansę na uzyskanie renty?

Odpowiednie dokumenty to zawsze podstawa dla poszkodowanego, który chce się ubiegać o uzyskanie odpowiednich świadczeń i tak samo jest w przypadku roszczeń rentowych.

Najważniejsze dokumenty, które mogą uprawniać do otrzymania renty to:

 • orzeczenie o niezdolności do pracy zarobkowej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • rachunki, które potwierdzą koszty poniesione w związku ze skutkami wypadku;
 • oświadczenie o zwiększeniu potrzeb i ich zakresie;
 • decyzja ZUS, jeśli została Ci przyznana renta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta po wypadku – jak uzyskać?

Przede wszystkim uzyskanie renty powypadkowej wymaga szczegółowego udokumentowania żądanych świadczeń. O ile lista dokumentów została przedstawiona wyżej, tak zdobycie tych dokumentów nie zawsze jest takie proste, dlatego konieczna będzie pomoc, którą zaoferować mogą profesjonaliści z kancelarii odszkodowawczej. Poza tym, że mają oni wiedzę na temat tych dokumentów, to oferują oni wyznaczenie dla Twojej sprawy pełnomocnika, który w twoim imieniu poprowadzi sprawę, czyli przeprowadzi m. in. negocjacje z ubezpieczycielem, które zazwyczaj są bardzo trudne i stresujące.

Dodatkowo przedstawiciele towarzystwa ubezpieczeniowego nie zawsze traktują zwykłych poszkodowanych poważnie, czego nie zrobią z pełnomocnikiem, który doskonale zna się na swojej pracy. Kancelarie odszkodowawcze pobierają tzw. succes fee, czyli prowizję tylko i wyłącznie od wygranej sprawy, dzięki czemu nie musisz nic płacić z góry.

Jeśli chcesz uzyskać rentę chorobową z ZUS lub KRUS, to istotny będzie wykaz chorób uprawniających do renty.

Przykładowe sytuacje

Sytuacja pierwsza

Kacper był świeżo po napisaniu egzaminu maturalnego i planował rozpocząć studia niestacjonarne, co pozwoliłoby mu podjąć pracę zawodową, której mógłby się poświęcać w tygodniu. Chłopak jechał jako pasażer motocykla ze swoim starszym przyjacielem, który kierował pojazdem. Motocykl przemieszczał się po drodze w terenie zabudowanym, lecz nagle z drogi podporządkowanej wyjechał samochód, który uderzył w Kacpra i jego kolegę z ogromną siłą, która wynikała z prędkości, z jaką poruszał się samochód.

Na skutek zdarzenia Kacper uderzył odcinkiem szyjnym kręgosłupa tuż pod kaskiem o okoliczny słupek znaku drogowego, a jego kolega został przygnieciony przez motocykl, ale jego zdrowie zostało uratowane przez kask, bo koło motocykla uderzyło go właśnie w ten kask. W wyniku zdarzenia poszkodowany, tj. Kacper, doznał tetraplegii, czyli niedowładu wszystkich czterech kończyn, które nastąpiło na skutek przerwania kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Poszkodowany otrzymał z ZUS-u rentę, która nie pozwalała nawet na opłacenia zajęć z rehabilitantem, a co dopiero na sprostanie oczekiwaniom Kacpra, który miał przed sobą możliwości, lecz te zostały mu odebrane przez sprawcę wypadku.

Chłopak i jego rodzice zgłosili się do kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu, co pozwoliło specjalistom rozpoczęcie procesu uzyskiwania odpowiednich świadczeń dla poszkodowanego. Po zgromadzeniu wszystkich dowodów rozpoczęli negocjacje z ubezpieczycielem, które doprowadziły ostatecznie do przyznania Kacprowi takiej renty powypadkowej, której kwota była oparta o jego wyniki w nauce, w tym wyniki matur, które mogłyby mu zapewnić potencjalnie duży zarobek, gdyby mógł on kontynuować swoją edukację na wyższej uczelni. Dodatkowo chłopak otrzymał też odpowiednie zadośćuczynienie.

Sytuacja druga

Pani Agnieszka pracowała jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej od czasu, kiedy skończyła szkołę, czyli już od 20 lat. Podczas spaceru z psem na drodze wewnętrznej kobieta została potrącona przez kierowcę, który stracił przytomność podczas jazdy. Agnieszka upadła na jezdnię, opierając się na rękach, ale siła uderzenia była bardzo duża. W wyniku działania tej siły powstało poważne złamanie nasady dalszej kości promieniowej obu rąk.

Wykonywanie pracy stało się dla niej niemożliwe aż do momentu wyleczenia urazu, ponieważ jej praca wymaga pełnej sprawności obu rąk. Kobieta otrzymała rentę z ZUS-u, która jednak nie była równowartością jej dotychczasowego wynagrodzenia, a należy zauważyć, że miała ona dostać awans na początku następnego miesiąca.

Leczenie i rehabilitacja miały potrwać długo, bo aż do 11 miesięcy, a Agnieszka musiała się utrzymywać przez cały ten czas, dlatego też postanowiła, że poszuka pomocy w uzyskaniu należnych jej świadczeń. W końcu natrafiła na jedną z kancelarii odszkodowawczych z naszego rankingu, dzięki czemu nie musiała toczyć samotnej batalii z ubezpieczycielem. Pełnomocnik wywalczył dla Agnieszki rentę wyrównawczą, która zakładała również podwyżkę, jaką miała dostać kobieta po awansie, co pozwoliło jej na prowadzenie godnego życia w trakcie rehabilitacji i leczenia.

Jak ustalana jest wysokość renty powypadkowej?

Renta powypadkowa jest wypłacana przez zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku i przez ZUS. Wysokość renty wyrównawczej musi pokrywać się z dotychczasowymi zarobkami osoby poszkodowanej, czyli ubezpieczyciel sprawcy musi pokryć tę sumę, której nie obejmuje renta z ZUS-u. W przypadku innych rent powypadkowych wysokość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji poszkodowanego w związku z następstwami wypadku.

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty jest zmianą jej formy płatności. Normalnie renta jest wypłacana okresowo, czyli co miesiąc lub w innych odstępach czasu, a kapitalizacja polega na przeliczeniu kwoty, którą mógłby otrzymać beneficjent danej renty powypadkowej w czasie życia, jaki mu pozostał, w wyniku czego poszkodowany jednorazowo otrzymuje od ubezpieczyciela określoną kwotę jako jednorazowe odszkodowanie. Kwota ta stanowi sumę tego, co otrzymywałby okresowo lub na stałe.

Wpływ na tę kwotę mają badania lekarskie, których celem jest właśnie ustalenie przewidywanego czasu życia danej osoby, a także wszelkie wskaźniki ekonomiczne. W związku z tym obliczenie kwoty kapitalizacji jest bardzo skomplikowane i prawdopodobnie będzie wymagać pomocy specjalistów z kancelarii odszkodowawczej, którzy mają doświadczenie w tej materii i odpowiednią wiedzę. Kapitalizacja może być o tyle korzystna, że towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć kwotę danej renty, a przy wypłaceniu jej w całości można uniknąć takiej nieprzyjemności.

Waloryzacja renty

Waloryzacja renty to po prostu dostosowanie jej kwoty do aktualnej wartości rynkowej pieniądza. Taki proces odbywa się raz w roku. Wartość, o jaką zmienią się kwoty wypłacanych rent, jest ustalana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zostaje podana do informacji publicznej w formie komunikatu, który zostaje ogłoszony do końca stycznia każdego roku. Celem waloryzacji jest rekompensowanie inflacji i wzrostu wynagrodzeń, jeśli taki wzrost nastąpił.

Podsumowanie

 • Najczęściej rentę powypadkową przyznaje się tym osobom poszkodowanym na skutek utraconych możliwości zarobkowych lub utraconych perspektyw na przyszłość, a charakter renty (okresowa lub stała) zależy od trwałości następstw na skutek wypadku.
 • Najlepiej jest uzyskać pomoc w uzyskaniu renty powypadkowej. Takiej pomocy może udzielić np. kancelaria odszkodowawcza.
 • Niektóre propozycje od ubezpieczycieli dotyczą zawarcia ugody, która zakłada jednorazową wypłatę całej renty, czyli inaczej jej kapitalizację.
 • Wypłatę renty po wypadkach komunikacyjnych poddaje się waloryzacji, czyli dostosowaniu do rynkowej wartości pieniądza.
 • Roszczenie o rentę wymaga ścisłego wyliczenia kwoty tegoż świadczenia i przedłożenia odpowiednich dokumentów, które będą świadectwem zasadności takiego roszczenia.
 • Renty powypadkowe są wypłacane z polisy OC sprawcy danego wypadku.

Źródła

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.