Częstymi urazami w przypadku złamania nogi są uszkodzenia kostek podudzia. Jeśli doznałeś złamania kostki bocznej, kostki przyśrodkowej, obu z nich albo nawet złamania trójkostkowego, to koniecznie przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, ile wynosi odszkodowanie za złamanie kostki bocznej, jakie inne świadczenia Ci się należą oraz w jaki sposób możesz je uzyskać.

Złamanie trójkostkowe i dwukostkowe

Gdy zostaną złamane kostki boczna i przyśrodkowa, to mówimy wtedy o złamaniu dwukostkowym. Najrzadziej dochodzi natomiast do złamania trójkostkowego, w wyniku którego złamania doznaje także trzecia kostka, czyli dokładnie tylna krawędź kości piszczelowej. Zazwyczaj dochodzi do tego na skutek działania siły, która przekroczyła zakres ruchu stawu. Zdarza się też, że temu złamaniu towarzyszy rozerwanie więzozrostu strzałkowo-piszczelowego i zwichnięcie kości skokowej w jej tylnej części.

Jaki procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje za takie złamania?

Normy, które określają procentową wartość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa m.in. tabela norm PZU. Ile procent za złamanie kostki bocznej PZU? (u każdego ubezpieczyciela te wartości mogę się od siebie nieznacznie różnić, ale odszkodowanie za złamanie kostki bocznej PZU jest zgodne z poniższymi wartościami). Wedle tej tabeli wartości te prezentują się następująco:

 • izolowane złamanie strzałki bocznej (kostka boczna nie jest wliczana): 1–5%
 • złamania kości stawu goleniowo-skokowego / skokowo-piętowego i nasad dalszych kości podudzia:
  • ograniczenie funkcji w niewielkim stopniu: 2–5%;
  • ograniczenie funkcji średniego stopnia: 5–10%;
  • zaburzenie funkcji dużego stopnia: 10–20%;
  • zesztywnienie z ustawieniem niekorzystnym czynnościowo: 20–30%;
  • zaburzenia funkcji dużego stopnia + powikłania + zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem: 20–40%; (w zależności od stopnia powikłań)
 • złamanie kości skokowej:
  • z niewielkimi zmianami: 1–10%;
  • ze średnimi zmianami: 10–20%;
  • z dużymi zmianami: 20–30%;
 • utrata kości skokowej:
  • częściowa utrata: 20–30%;
  • całkowita utrata: 30–40%.

Odpowiedzialność prawna sprawcy wypadku

Odpowiedzialność prawna sprawcy zdarzenia jest określona w Kodeksie cywilnym, a konkretnie w art. 415. Jest to artykuł, który dotyczy odpowiedzialności na zasadzie winy ex delicto, czyli dosłownie odpowiedzialność za czyn niedozwolony (z łac.). A zatem, wedle prawa ten, który ponosi winę za wyrządzenie krzywdy drugiej osobie, jest zobowiązany do naprawienia tej szkody.

Kierujący pojazdem odpowiada na zasadzie ryzyka wobec pieszych, rowerzystów i pasażerów, dzięki czemu osoby te – jeśli zostały poszkodowane w wyniku wypadku – nie muszą udowadniać jego winy.

Czym jest naprawienie szkody?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, na czym polega naprawienie szkody. Tę sprawę również wyjaśnia Kodeks cywilny, wedle którego istnieją dwa sposoby na naprawienie szkody, a wybór jednego z tych sposobów należy do poszkodowanego.

Pierwszy sposób

Polega na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli stanu sprzed wyrządzenia szkody i zaistnienia wypadku. W przypadku szkód osobowych takie przywrócenie stanu poprzedniego może być trudne albo wręcz niemożliwe, w związku z czym ustawa przewiduje, że w takich przypadkach poszkodowany jest ograniczony do wyboru jedynie drugiej z dostępnych opcji. Sposób ten jest niedostępny również wtedy, gdy przywrócenie stanu poprzedniego byłoby zbyt kosztowne dla sprawcy wypadku.

Drugi sposób

Polega konkretnie na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej, która to suma jest wypłacana tytułem odszkodowania, a w przypadku szkód osobowych także tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Kodeks cywilny ustala w tym przypadku, że wysokość odszkodowania musi być ustalana według cen, które obowiązują w dniu ustalenia odszkodowania, o ile jakieś wyjątkowe okoliczności nie wymagają skorzystania z cen, które obowiązywały w innym terminie.

Jak uzyskać świadczenia za złamanie kostki bocznej z OC sprawcy zdarzenia?

Aby uzyskać świadczenia po takim wypadku, należy podjąć odpowiednie kroki, które wyglądają następująco:

 1. zdobycie oszacowania strat, czyli procentu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 2. zgromadzenie dokumentów, które potwierdzą koszty poniesione w związku z doznanym urazem;
 3. przygotowanie notatki z miejsca zdarzenia, o ile taka notatka została sporządzona (a powinna, skoro doszło do szkody na osobie);
 4. potwierdzenie (udowodnienie) winy sprawcy zdarzenia (bo mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy ex delicto);
 5. złożenie kompletu dokumentów i odpowiedniego wniosku w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.

Jeśli te kroki nie będą wystarczające, to konieczne może być złożenie odwołania albo nawet wstąpienie na drogę sądową. Ile wynosi odszkodowania za złamanie kostki bocznej? Ile odszkodowania za złamaną nogę w kostce? Jest to uzależnione m.in. od poniesionych w związku z wypadkiem kosztów i doznanego uszczerbku na zdrowiu. Przy poważnych wypadkach złamaniu kostki bocznej może towarzyszyć złamanie wyżej położonych kości piszczelowej lub strzałkowej. Wtedy będzie Ci oczywiście przysługiwać odszkodowanie za złamaną nogę.

NNW – dla kogo?

Uczestnicy wypadku, którzy mieli wykupione ubezpieczenie NNW mogą także starać się o świadczenia właśnie z tej polisy. Dotyczy to zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy. Wysokość takich świadczeń, a także w ogóle sam fakt ich wypłacenia są uzależnione od OWU konkretnego ubezpieczenia.

Kto może Ci pomóc w uzyskaniu największej kwoty za złamanie kostki bocznej i złamanie kości podudzia?

Jak widać, uzyskanie odpowiednich świadczeń za doznane krzywdy może być trudne i czasochłonne. Nie wspominając nawet o uzyskaniu wysokich świadczeń, których zdobycie z pewnością będzie wymagało nie tylko poświęcenia dużej ilości czasu, ale także posiadania odpowiedniego zasobu wiedzy na temat prawa odszkodowawczego.

Aby uniknąć tych nieprzyjemności i uzyskać odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie za złamanie kostki bocznej, możesz zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej, która posiada w swoich szeregach odpowiednich specjalistów. Specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu odpowiedniej, czyli możliwie najwyższej kwoty za doznane przez Ciebie krzywdy, a ich usługi nie są płatne z góry, czyli opłata jest pobierana dopiero po wygraniu sprawy.

Jak dochodzi do złamania kostek podudzia?

Zazwyczaj do złamania kostek podudzia dochodzi na skutek urazów skrętnych w obrębie stawu skokowego. Klasyfikacja według Danisa-Webera zwraca szczególną uwagę na lokalizację uszkodzenia kostek, wedle której im wyższa lokalizacja, tym większe uszkodzenia.

 • Typ A – powstaje zwykle w następstwie ruchu kończyny w kierunku ciała i jej przekręcenia do wewnątrz. Zazwyczaj w przypadku takiego urazu dochodzi do utworzenia się w miejscu złamania poprzecznej szczeliny, której czasem towarzyszy też skośne złamanie kostki przyśrodkowej.
 • Typ B – ten typ dotyczy aż 80–90% złamań w tym obszarze i powstaje w wyniku rotacji kostki bocznej na zewnątrz. Uszkodzenie występuje na poziomie szpary stawowej i jest skierowane skośnie od przodu do tyłu. Często występuje tutaj też poprzeczne złamanie kostki przyśrodkowej albo przerwanie więzadła przedniego i trójgraniastego strzałkowo-piszczelowego, a zdarza się też, że dochodzi również do złamania tylnej krawędzi piszczeli.
 • Typ C – złamanie strzałki jest ulokowane nad szparą stawową, a towarzyszy mu przerwanie więzozrostu strzałkowo-piszczelowego. Do tego złamania może dojść w wyniku samego ruchu odchylenia kończyny od ciała albo w wyniku odchylenia od ciała, któremu towarzyszyć będzie zewnętrzna rotacja kończyny. W tym drugim przypadku złamanie kości znajduje się na tyle wysoko, że powoduje bardzo duże obrażenia więzozrostu.

Konkretne typy złamań dzielą się dodatkowo na podtypy A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 i C3 ze względu na stopień niestabilności.

złamanie kostki bocznej

Przykładowa sytuacja

Arek wracał ze szkoły pieszo i przechodził przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Samochody stały nieruchomo po obu stronach przejścia, czekając, aż chłopak znajdzie się na chodniku po drugiej stronie ulicy. Gdy Arek dotarł już do krawędzi chodnika, to kierowca, który znajdował się najbliżej niego, ruszył swoim samochodem, co doprowadziło do uderzenia pieszego w nogę.

Arek upadł na ziemię i leżał na jezdni, czekając, aż ktoś udzieli mu pomocy. Okoliczny ruch został wstrzymany do momentu przeniesienia poszkodowanego na chodnik, gdzie została mu udzielona pierwsza pomoc. Po przewiezieniu chłopaka do szpitala przez wezwaną na miejsce zdarzenia karetkę pogotowia okazało się, że doznał on złamania kostki bocznej i kostki przyśrodkowej, a także złamania kości piszczelowej, czyli złamania trójkostkowego. Dodatkowym urazem była złamana kość śródstopia.

Po poddaniu się operacji chirurgicznej i odbyciu pobytu w szpitalu rodzice chłopaka zaczęli się starać o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel zaproponował im zadośćuczynienie w wysokości 2300 zł oraz ugodę, która zakładała wypłacenie dodatkowo 3000 zł. Te kwoty ledwo starczyłyby na pokrycie wydatków spowodowanych przez złamanie kości, które rodzina poniosła na tym etapie leczenia, a w tamtym momencie sama rehabilitacja nie była jeszcze nawet rozpoczęta.

Rozgoryczeni rodzice chłopaka zgłosili się do kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu i podpisali umowę, która pozwoliła kancelarii działać w ich imieniu i dochodzić roszczeń. Ostateczna kwota, którą uzyskała rodzina wynosiła aż 11 580 zł, co zawierało w sobie 6000 zł zadośćuczynienia i 5580 zł odszkodowania, które miało pokryć wydatki związane z następstwami wypadku, z których najgroźniejsze było złamanie kości piszczelowej. Dodatkowo poszkodowany uzyskał też prawie 2000 zł ze swojego dodatkowego ubezpieczenia, czyli NNW szkolnego za złamanie kostki bocznej i odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Jak przebiega diagnoza takich złamań?

Diagnoza przebiega w kilku krokach, które prezentują się następująco:

 1. zebranie wywiadu od pacjenta, aby ustalić mechanizm danego urazu;
 2. badanie palpacyjne, które ma na celu zlokalizowanie miejsca złamania;
 3. badanie USG stawu skokowego;
 4. wykonanie zdjęcia rentgenowskiego i ocena tego zdjęcia przez lekarzy;
 5. w przypadku najbardziej skomplikowanych złamań: wykonanie tomografii komputerowej, która zrekonstruuje obraz w technologii 3D;
 6. w przypadku podejrzenia ostrego urazu chrzęstno-kostnego: wykonanie badania metodą rezonansu magnetycznego.

Objawy urazu

 • Ból;
 • ograniczone możliwości chodzenia;
 • obrzęk na nodze.

Ewentualnie również:

 • podwichnięcie;
 • zwichnięcie stawu skokowego.

Leczenie urazu

Aby prawidłowo przeprowadzić leczenie w przypadku złamania kostek podudzia, należy przede wszystkim prawidłowo określić stopień stabilności tego złamania zgodnie z klasyfikacją Danisa-Webera. Ma to bezpośredni związek z trudnością utrzymania odłamów kości w ryzach przez okres potrzebny do uzyskania zrostu.

Kolejnym problemem, który dotyczy leczenia jest to, że poszkodowani zazwyczaj nie są w stanie opisać mechanizm powstania urazu, który ich dotknął.

Zasady, których należy przestrzegać w trakcie leczenia złamań kostek podudzia:

 • złamania te powinny być nastawione tak szybko, jak to możliwe – zmniejsza to ryzyko powstania martwicy skóry i zaburzeń krążenia;
 • anatomiczne odtworzenie wszystkich powierzchni stawowych to konieczność – w przypadku niezastosowania się do tej reguły może wystąpić artroza lub niestabilność stawu skokowego;
 • opatrunek gipsowy lub orteza musi być używana przez cały okres gojenia.

Musi też zostać podjęta decyzja odnośnie sposobu leczenia – zachowawczo lub operacyjnie. Kolejną decyzją w trakcie leczenia jest wybór opatrunku, który może być długi lub krótki. Ten wybór jest uzależniony od tego, czy zachowana zostanie stabilność rotacyjna, a także od tego, czy rotacje przysparzają poszkodowanemu bólu.

Możliwe powikłania po leczeniu kostek podudzia to:

 • sztywność stawu, czyli zmniejszenie maksymalnego zakresu jego ruchomości;
 • choroba sudecka;
 • długotrwałe dolegliwości bólowe;
 • fałd błony maziowej;
 • zahamowanie wzrostu chrząstki nasadowej bocznej strony piszczeli;
 • powstanie infekcji i rozległej martwicy tkanek miękkich.

Rehabilitacja po leczeniu

Ważne jest to, aby podczas procesu rehabilitacji fizjoterapeuta współpracował z lekarzem-ortopedą, który podejmował się wykonania operacji lub leczenia zachowawczego, zależnie od przebiegu leczenia danego urazu. Jest to o tyle istotne, że pozwala fizjoterapeucie na pełny ogląd danego przypadku i wdrożenia najbardziej odpowiednich czynności rehabilitacyjnych.

Kiedy rozpocząć?

Same ćwiczenia rehabilitacyjne powinny zostać rozpoczęte już w ciągu 2-3 dni od momentu przeprowadzenia operacji lub zastosowania leczenia zachowawczego. Dzięki wykonywaniu ich poszkodowany może zapewnić sobie poprawę bezpieczeństwa chodu. Należy jednak zauważyć, że kończyna, która jest poddawana rehabilitacji, nie powinna być obciążana przez okres od 6 do aż 10 tygodni. Przez ten czas wymagane jest poruszanie się o kulach.

Obciążenie kończyny

Zrost kostny umożliwia wreszcie rozpoczęcie obciążania uszkodzonej kończyny, ale zacząć je należy po prostu od odpowiednich ćwiczeń, w wyniku których kończyna dolna służy jedynie za podporę dla górnych kończyn, które zostają bezpośrednio obciążone.

Powrót do zdrowia

Ogólny czas powrotu do zdrowia po rehabilitacji jest uzależniony od poziomu skomplikowania urazu, ale rzadko trwa to dłużej niż 8 miesięcy. Zdarza się jednak, że proces ten nie przynosi oczekiwanych rezultatów niezależnie od zaangażowania poszkodowanego, doprowadzając do trwałych ograniczeń funkcyjnych stawu.

Podsumowanie

 • Złamanie kostki bocznej i innych kości podudzia to uraz, do którego dochodzi często podczas wypadków komunikacyjnych i podczas uprawiania sportu.
 • Sposób leczenia i wysokość wypłaty świadczenia za dane złamanie kości zależą od jego rozległości, ale zazwyczaj są to urazy łatwiejsze do wyleczenia niż złamanie kości udowej.
 • Jeśli złamałeś kostkę lub kostki podudzia w wyniku wypadku komunikacyjnego, to zgłoś się z tym do specjalistów z kancelarii odszkodowawczej, którzy pomogą Ci uzyskać pzu odszkodowanie za złamanie.
 • Zależnie od rodzaju złamania kostki bocznej (klasyfikacja Danisa-Webera) mogą występować różne dolegliwości i utrudnienia, które mogą przeszkadzać poszkodowanemu w funkcjonowaniu w jego życiu codziennym.
 • Jeśli doznałeś urazu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, to wtedy przysługuje Ci odszkodowanie z nieobowiązkowego ubezpieczenia NNW wedle warunków umowy, o ile masz takie ubezpieczenie wykupione.
 • Złamanie kości piszczelowej to oznaka urazu trójkostkowego, za który może przysługiwać wysokie odszkodowanie, ale uraz ten wymaga szybkiego udzielenia pomocy medycznej.

Źródła

Kodeks cywilny

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.