Poślizgnąłeś się na chodniku? Chodnik był oblodzony albo źle utrzymany? Jeżeli nie spowodowałeś tego wypadku, to dowiedz się więcej na temat swoich możliwości dochodzenia odszkodowań za takie zdarzenie, czytając ten artykuł.

Czy można uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie się na chodniku?

Otrzymanie odszkodowania za poślizgnięcie się na chodniku jest oczywiście możliwe. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja w przypadku roszczeń związanych z zadośćuczynieniem. Świadczenia te są wypłacane z OC sprawcy, ale tylko wtedy, kiedy upadek spowodował u poszkodowanego stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Zazwyczaj do groźnych upadków dochodzi jesienią i zimą, kiedy chodniki są oblodzone lub źle utrzymane w związku z opadami deszczu oraz liści z okolicznych drzew.

Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie

Najbardziej istotną kwestią w kontekście wypadku na chodniku jest ustalenie podmiotu zarządzającego danym jego fragmentem. Za utrzymanie chodników w należytym stanie (m.in. utrzymanie czystości), a zatem również za szkodę doznaną przez poszkodowanego na zaniedbanym chodniku odpowiada:

 • spółdzielnia mieszkaniowa (na jej terenie);
 • przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej (przystanki należące do tego przedsiębiorstwa);
 • wykonawca robót budowlanych (teren budowy);
 • właściciel lub najemca lokalu (wejście do budynku użyteczności publicznej);
 • administrator parkingu (parking);
 • podmiot zarządzający nieruchomością, czyli np. właściciel nieruchomości (drogi wewnętrzne, na terenie chodników położonych wzdłuż nieruchomości);
 • wójt/burmistrz/prezydent miasta (drogi gminne);
 • zarząd powiatu (drogi powiatowe);
 • zarząd województwa (drogi wojewódzkie);
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe i autostrady).

Przesunięcie odpowiedzialności dotyczy właścicieli tych posesji, które leżą przy chodniku z wyznaczonym płatnym postojem, gdzie możliwe jest parkowanie pojazdów samochodowych, bo odpowiedzialność w takich miejscach spoczywa nie na nich, lecz na gminie.

odszkodowanie za poślizgnięcie się na chodniku

Wyjątki od odpowiedzialności

Może się zdarzyć tak, że utrzymanie drogi lub utrzymanie chodnika w należytym stanie będzie po prostu niemożliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Wiąże się to oczywiście z niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, którzy zdecydują się na przejście przez taki fragment drogi lub chodnika. Przyczyny te mogą dotyczyć zarówno sprawności sprzętu, jak i dostępu zaplecza kadrowego, które mogłoby doprowadzić drogę lub chodnik do odpowiedniego stanu.

Istnieje też szansa na to, że dany wypadek na śliskim chodniku lub na śliskiej drodze będzie wywołany przez tzw. siłę wyższą. Mogą to być np. bardzo obfite opady deszczu lub inne warunki pogodowe, którym podmioty zobowiązane do utrzymania chodnika w należytym stanie nie mogły zapobiec. W związku z tym nie zaistniała możliwość poczynienia starań mających na celu poprawienie stanu nawierzchni.

Odpowiedzialność w świetle prawa

Odpowiedzialność sprawcza w kontekście poślizgnięcia się na chodniku jest determinowana przede wszystkim przez dwa artykuły z Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 444. i 445. Jako ten, który wyrządził szkodę, może zostać uznany podmiot obowiązany do uprzątnięcia chodnika i utrzymanie go w należytym stanie.

Ważny jest też Art. 5. ustawy Dz.U.2022.1297 t.j. na temat utrzymywania czystości i porządku w gminach. W punkcie piątym sprecyzowany został obowiązek utrzymania czystości i porządku, czyli pozbyciu się śniegu, lodu, błota i wszelkich innych zanieczyszczeń z chodników, o ile dany chodnik lub jego część stanowią miejsce postoju, za który gmina pobiera opłaty.

Od podmiotu odpowiedzialnego poszkodowany może żądać odpowiedniego zadośćuczynienie i odszkodowania – niezależnie od tego, czy wypadek miał miejsce na chodniku przy granicy nieruchomości, na terenie, którym zarządza spółdzielnia mieszkaniowa, czy też podczas przechodzenia pieszego przez wydzieloną część drogi publicznej.

Upadek na lodzie w zimę

Upadki spowodowane przez oblodzenie nawierzchni zazwyczaj należą do grupy najgroźniejszych wypadków na chodniku. Jest to spowodowane większą dynamiką takiego upadku, która towarzyszy mu ze względu na nadzwyczajną śliskość powierzchni lodu.

Warto też zauważyć, że nie tylko poślizgnięcie się może być niebezpieczne dla pieszych na chodniku. Odszkodowanie będzie się należeć także temu, kto upadnie w związku z wystającą kostką, dziurą lub nieoznaczoną studzienką kanalizacyjną.

Udokumentowanie zdarzenia z upadkiem na chodniku

O udokumentowanie zdarzenia, jakim jest upadek na śliskim chodniku, można zadbać nawet samemu w bardzo prosty sposób. Należy po prostu wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia, które przedstawią niebezpieczny fragment chodnika. Ze znacznie bardziej komfortową sytuacją mają do czynienia Ci poszkodowani, którzy upadli w obecności świadków lub w miejscu objętym monitoringiem. Na miejsce zdarzenia można też wezwać policję, co jest wskazane z tego względu, że ich notatka będzie stanowić niepodważalny dowód w postępowaniu odszkodowawczym. Doznanym przez Ciebie urazem może być np. skręcenie i naderwanie stawu skokowego – odszkodowanie będzie wtedy zależne od stopnia skręcenia i ogólnego wpływu urazu na Twoje życie. Czasami w wyniku takiego upadku może też dojść do skręcenia lub zwichnięcia stawu kolanowego. Wtedy należy się odszkodowanie za artroskopię kolana.

Podczas upadku możesz też doznać urazu ręki, np. stawu barkowego. Sprawdź, jakie odszkodowanie za artroskopię barku możesz wtedy otrzymać.

Odszkodowanie dla pieszego po upadku na chodniku

Odszkodowanie za szkodę osobową z OC sprawcy, a takie właśnie szkody powstają na skutek upadków na chodniku, to wyrównanie poniesionych w wyniku zdarzenia strat. A zatem dotyczy to kosztów leczenia, zakupu leków, dojazdu do placówek medycznych i innych podobnych kosztów, która też są związane z następstwami wypadku.

Najczęściej jeśli już dochodzi do złamania kończyny w wyniku poślizgnięcia się na chodniku, to dotyczy ono zazwyczaj ręki lub nogi, co raczej nie powinno wywoływać żadnego zaskoczenia. Dlaczego? To proste – te części ciała mają kontakt z twardym podłożem i są przez to narażone na poważne obrażenia.

Zadośćuczynienie dla pieszego po upadku na chodniku

Poza odszkodowaniem, które ma za zadanie wyrównać poniesione przez poszkodowanego straty, należne jest też zadośćuczynienie. Jakie są różnice – zadośćuczynienie a odszkodowanie? To pierwsze przysługuje za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne. Jest to zatem takie świadczenie, którego wysokość jest trudniejsza do ustalenia, bo wymaga dogłębnej analizy sytuacji poszkodowanego, a nie tylko przedstawienia odpowiednich rachunków czy faktur w związku z poniesionymi kosztami.

Jak uzyskać świadczenia za upadek na chodniku?

Aby uzyskać świadczenia za upadek na chodniku, należy zgłosić swoje roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymywanie porządku w miejscu zdarzenia. Należy to zrobić w ciągu trzech lat od momentu zdarzenia lub od momentu uzyskania wiedzy na temat szkody, jeśli ta nie wystąpiła od razu po upadku. Kluczowe jest uzyskanie odpowiedniej dokumentacji i zeznań świadków zdarzenia.

Wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku

Najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o odszkodowanie powypadkowe bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje, do których można zaliczyć datę i miejsce wypadku, wskazanie przyczyny zdarzenia, opis przebiegu ewentualnego leczenia, dowody w postaci rachunków i kwotę, którą powinien pokryć ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie mogą być trudne do uzyskania przez poszkodowanego, który nie ma wiedzy na temat obowiązującego prawa, a także nie może sobie pozwolić na poświęcenie czasu, aby zagłębić się w ten temat. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, dlatego też warto zwrócić do profesjonalistów o pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Kto pomoże Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za takie zdarzenie?

Poszkodowany ma dwie realne opcje na skuteczne dochodzenie odszkodowania w sporze z ubezpieczycielem. Obie z nich wiążą się z kosztem finansowym, ale oferują największe możliwości i zapewniają największe szanse na uzyskanie odpowiednio wysokich świadczeń.

Jeśli jako osoba poszkodowana pragniesz możliwie najwyższych należnych Ci świadczeń, to zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej lub adwokackiej. Jaka jest różnica? Kancelaria odszkodowawcza nie pobiera opłaty z góry, a jedynie w przypadku odniesienia sukcesu w Twojej sprawie. Adwokat lub radca prawny oczekują wynagrodzenia za każdą godzinę swojej pracy w przypadku zajmowania się Twoją sprawą.

istnieje jeszcze jedna opcja, która nie wymaga nakładu finansowego lub też (zależnie od wyboru osoby poszkodowanej) wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 50 zł, czyli skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego. Można się do niego zgłosić przy pomocy jego oficjalnej strony internetowej. Warto jednak zauważyć, że jest to opcja jedynie w przypadku spraw, które były zgłaszane samodzielnie i zakończyły się odmową wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja nie jest dobra, bo ogranicza możliwości odpowiedniej kancelarii, która mogłaby uzyskać dla osoby poszkodowanej znacznie wyższą kwotę odszkodowania, gdyby sprawa od razu została zgłoszona do profesjonalistów.

Przykładowa sytuacja

Mikołaj był pracownikiem tartaku i szedł zimą do sklepu. Mężczyzna poruszał się zgodnie z przepisami, czyli chodnikiem, jednakże fragment chodnika przy domu Państwa Nowackich nie był odpowiednio utrzymany. Leżały tam kamienie, które ich pies wyniósł z ogrodu, a płyty chodnikowe były oblodzone i na dodatek pokryte śniegiem, przez co pieszy nie mógł nawet spróbować przejść znajdującą się obok chodnika jezdnią, ponieważ nie zdawał sobie sprawy z warunków na chodniku. Obowiązkiem Państwa Nowackich było dołożenie starań w utrzymaniu czystości na chodniku, czyli niedopuszczenie do pojawienia się śliskiej nawierzchni.

W wyniku ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy ich posesji zaistniał wypadek na chodniku, którego ofiarą był Mikołaj. W wyniku upadku doznał on poważnych obrażeń, czyli złamania nadgarstka, które uniemożliwiło mu pracę w tartaku na kilka miesięcy.

Mężczyzna był załamany swoją sytuacją, dlatego zaczął szukać pomocy w Internecie, gdzie znalazł nasz ranking. Mikołaj skontaktował się z jedną z kancelarii odszkodowawczych z rankingu i podpisał umowę o pełnomocnictwo. Pełnomocnik przygotował odpowiedni wniosek i zgromadził niezbędną dokumentację, dzięki czemu właściciele nieruchomości i zarządca nieruchomości – a raczej ich towarzystwo ubezpieczeniowe – zostali zobowiązani do naprawienia szkody.

Poszkodowany odzyskał należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także uzyskał tymczasową rentę wyrównawczą. Dzięki pomocy kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu mógł podjąć się leczeniu i rehabilitacji, co pozwoliło mu na szybszy powrót do pełnej sprawności.

Poślizgnięcie się na wejściu do sklepu lub innego budynku użyteczności publicznej

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie chodnika przy wejściu do budynku użyteczności publicznej to właściciel lub zarządca tegoż budynku. Oczywiście tylko wtedy, kiedy nie zatrudnia on specjalnej firmy, której obowiązkiem jest dbanie o czystość i odpowiednie utrzymanie chodnika przy sklepie. Roszczenia odszkodowawcze w przypadku poślizgnięcia się przy wejściu do budynku użyteczności publicznej należy zatem kierować do jednego z powyższych.

Podsumowanie

 • Właściciel nieruchomości może być podmiotem zobowiązanym do utrzymywania czystości na chodniku przylegającym do jego posesji, czyli również może być obowiązany do pokrycia roszczeń odszkodowawczych pieszego, który dozna uszczerbku na zdrowiu w związku z przewróceniem się na skutek przejścia po nieodpowiednio utrzymanym chodniku.
 • Bardzo istotne jest odpowiednie udokumentowanie zdarzenia upadku na chodniku, podczas którego ucierpiałeś. Mogą to być np. wykonane przez Ciebie zdjęcia z miejsca zdarzenia, ale najlepiej byłoby mieć świadków lub nagranie z monitoringu.
 • Złożenie wniosku o wypłacenie odszkodowania za taki wypadek nie należy do najprostszych rzeczy, dlatego warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się Twoją sprawą.
 • Odpowiedzialność gminy za utrzymanie chodnika w należytym stanie jest uwarunkowana głównie przez art. 5 z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Źródła

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.