Istnieją sytuacje, w których świadczenie pielęgnacyjne mogłoby odmienić sytuację rodziny, ale niestety uzyskanie go jest niemożliwe z pewnych przyczyn. Często są to przyczyny, które można zlikwidować z odpowiednią pomocą. Podpowiadamy, jak możesz uzyskać 2458 zł mimo przeszkód. Trzeba jednak się spieszyć, bo w związku z opieką nad osobą dorosłą możesz dostać tę kwotę tylko do końca 2023 roku. Później zachowasz ją jako prawo nabyte.

Komu nie przysługuje świadczenie opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze nigdy nie przysługują osobom, które podejmują się zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Każde z 3 świadczeń dostępnych dla opiekunów wymaga poświęcenia zdecydowanej większości swojego czasu opiece. Gdyby Twoja opieka była wymagana tylko przez 6 godzin dziennie, to niewątpliwie istniałaby możliwość podjęcia przez Ciebie zatrudnienia w jakiejś formie, chociażby zdalnej.

Jeśli opieka ma charakter stały i całodobowy lub prawie całodobowy, to wówczas z pewnością nie masz możliwości podjęcia się żadnej formy pracy zarobkowej lub innego zatrudnienia, a zatem należy Ci się z tego tytułu rekompensata od państwa w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego(620 zł/mies.), świadczenia dla opiekuna (620 zł/mies.) lub świadczenia pielęgnacyjnego (2458 zł/mies.).

Kto nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego?

Poza faktem podejmowania pracy zarobkowej lub innej formy zatrudnienia istnieją też inne kwestie, które mogą sprawić, że ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania Ci świadczenia pielęgnacyjnego. Jeżeli chociażby jedno z poniższych jest prawdą, to nie uzyskasz świadczenia pielęgnacyjnego bez zrezygnowania z danej należności, do której masz ustalone prawo:

 1. Masz ustalone prawo do:
 • emerytury,
 • renty (poza rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy),
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku stałego,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 1. Masz ustalone prawo do jednego ze świadczeń rodzinnych jako osoba sprawująca opiekę:
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego (możesz się opiekować tylko jedną osobą),
 • zasiłku dla opiekuna.

Ważne! Posiadanie statusu bezrobotnego lub zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy nie stanowi przeszkody na Twojej drodze do otrzymania praw do świadczenia pielęgnacyjnego

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje ze względu na osobę wymagającą opieki?

Osoba wymagająca opieki również może nie spełniać pewnych warunków, co sprawi, że opiekun lub opiekunka nie uzyskają praw do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsza kwestia dotyczy oczywiście tego, że taka osoba musi się legitymować odpowiednim orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale koniecznie ze wskazaniami dotyczącymi sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.

Poza tym osoba wymagająca opieki nie może być umieszczona w:

 • rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej),
 • rodzinnym domu dziecka
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę (np. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w przypadku dzieci) i przebywa w niej dłużej niż 5 dni w tygodniu.

Teoretycznie w ustawie nie przewidziano świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów i opiekunek osób, których niepełnosprawność powstała po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Kancelarie z rankingu mogą Ci pomóc w takiej sprawie.

komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

W jaki sposób osoby trzecie mogą wpływać na możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego?

Czasami nawet osoby niezainteresowane, czyli nie opiekun i nie osoba wymagająca opieki, mogą wpłynąć na Twoje starania o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Istnieją 3 takie możliwości, a każda z nich jest związana z innym rodzajem należności pobieranych właśnie na osobę z orzeczeniem, która wymaga opieki.

Są to prawa do:

 • wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki,
 • zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
 • świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką, o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej.

Zamiana emerytury na świadczenie pielęgnacyjne

Jeśli nie spełniasz jakichś wymogów formalnych, to możesz zadbać o to, aby jednak zostały spełnione. O ile zmiana orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na takie, które ma zawarte wskazania do sprawowania stałej opieki może być trudna, tak rezygnacja z pobierania renty lub innej należności jest możliwa.

Pamiętaj, że ustalone prawo do danej należności (np. emerytury) nie zostanie Ci odebrane, a jedynie nie będziesz otrzymywać tych pieniędzy przez okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Wystarczy, że złożysz wniosek wypełniony zgodnie z wzorem wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne w urzędzie i dołączysz do niego wniosek o zawieszenie prawa do emerytury lub renty.

Jak można uzyskać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dorosłą osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną jest możliwe do uzyskania tylko na drodze odwoławczej. Wymaga to znajomości obowiązującego prawa i orzecznictwa sądowego w podobnych sprawach. Eksperci z kancelarii mogą Ci pomóc przygotować odpowiednie pismo odwoławcze do SKO. Analiza jest bezpłatna, dlatego zachęcamy do kontaktu.

Podsumowanie

 • Świadczenie pielęgnacyjne nigdy nie przysługuje osobie, która nadal podejmuje się zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Osoba wymagająca opieki musi mieć orzeczenie ze wskazaniami dotyczącymi konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.
 • Jeśli wystąpiły jakieś przeciwwskazania spośród tych, które wymieniliśmy w tym artykule, to możesz spróbować je zniwelować i dopiero później złożyć wniosek o przyznanie Ci świadczenia pielęgnacyjnego.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.