Miałeś wypadek i w jego wyniku doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Należy Ci się nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie. W jaki sposób je otrzymać i ile wynosi?

Co to jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu jest zaburzeniem układu lub narządu, które powoduje jego stałą dysfunkcję, zaburzenia czynności i budowy, zmniejszenie wydolności i sprawności układów lub narządów. Jest to następstwo nieszczęśliwego wypadku bądź innego zdarzenia, które jest objęte odpowiedzialnością przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W ramach tej definicji mieści także rozstrój zdrowia, czyli zaburzenia chorobowe bądź zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, które zostały wywołane urazem bądź innym szkodliwym czynnikiem.

Dodatkowo, warto podkreślić uszkodzenie ciała powodujące uszczerbek, może wymagać procesu leczenia, co z kolei niekiedy wiąże się z czasową niezdolnością do pracy. W związku z tym trwały uszczerbek nie musi być jednoznaczny z trwałą niezdolnością do pracy.

Stopień uszczerbku jest określany na podstawie orzeczenia lekarza. To zaświadczenie jest niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania, a bardziej precyzyjnie zadośćuczynienia. Standardowo to, ile wynosi świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela uzależnione jest często od tabeli procentowej, które znajduje się w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Uszczerbek na zdrowiu - przykładowa tabela OWU

ZdarzenieProcent uszczerbku na zdrowiu
Utrata oka 40%
Utrata zęba 1-3%
Uszkodzenie krtani, które uniemożliwia mówienie90-100%
Bóle głowy po urazie1-5%
Znaczące zaburzenia równowagi 80%
Całkowita utrata języka100%
Uszkodzenie nosa 1-5%
Złamanie żebra1-7%
Uszkodzenie płuc8-40%

Orzeczenie lekarskie jest wydawane na podstawie dokumentacji medycznej (dot. wypadku oraz procesu leczenia) oraz osobistego badania poszkodowanego przez lekarza orzecznika. Stopień uszczerbku określa się po zakończeniu procesu leczenia bądź rehabilitacji. Nie może jednak nastąpić to później niż 2 lata po zdarzeniu.

Trwały a długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Warto także zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy trwałym a długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Trwały uszczerbek na zdrowiuDługotrwały uszczerbek na zdrowiu
trwałe uszkodzenie lub upośledzenie narządu, układu lub organu działanie organizmu jest upośledzone przez co najmniej 6 miesięcy
nie rokuje żadnej poprawyjest szansa, że ulegnie poprawie w przyszłości

Ponadto, firmy ubezpieczeniowe nierzadko biorą pod uwagę to, co przyczyniło się do powstania uszczerbku: gwałtowne zdarzenie wywołane przez zewnętrzną przyczynę, zdarzenie objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, sytuacja niezależna od woli oraz stanu zdrowia danej osoby.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - jaka różnica?

Zadośćuczynienie to rekompensata za doznane w wyniku wypadku negatywne przeżycia psychiczne oraz cierpienia. Zgodnie z przepisami prawa jest to we właściwej wysokości kwota pieniężna wypłacona za poniesioną krzywdę. Celem tego świadczenia jest wyrównanie doznanej krzywdy.

Zadośćuczynienie jest przyznawane zatem za szkodę niematerialną (inaczej osobową), czyli cierpienia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie z kolei można otrzymać za szkodę materialną np. uszkodzenie samochodu. Można również ubiegać się o zwrot kosztów za leczenie, leki, sprzęt medyczny, dojazd do placówek zdrowotnych, czy utratę dochodów (w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim).

Przykład: Pani Małgorzata na skutek wypadku samochodowego z nie swojej winy doznała obrażeń ciała, a jej samochód uległ uszkodzeniu. Za szkodę na osobie może uzyskać zadośćuczynienie, a za szkodę na pojeździe odszkodowanie.

Z OC sprawcy zadośćuczynienie mogą otrzymać także bliscy poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć. Wniosek o wypłatę tego świadczenia powinien być poparty dowodem na to, że pomiędzy osobą zmarłą a osobą ubiegającą się o świadczenie istniała bliska więź.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Napisanie wniosku o odszkodowanie za wypadek czy zadośćuczynienie nie jest wcale prostą czynnością. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia należy dość precyzyjnie wymienić kilka czynników.

Najwięcej problemów przysparza określenie wysokości wnioskowanego roszczenia. Osoba poszkodowana najczęściej nie ma odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań. To z kolei może rzutować na wysokość odszkodowania przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto zatem sporządzenie wniosku zostawić profesjonalistom.

We wniosku o odszkodowanie należy zawrzeć szereg informacji, takich jak m.in.:

 • opis zdarzenia (lokalizacja, data i przebieg zdarzenia),
 • opis uszczerbku na zdrowiu (dokładny zakres obrażeń),
 • przebieg leczenia,
 • przebieg rehabilitacji,
 • opis następstw w życiu osoby poszkodowanej, spowodowanych przez uszczerbek na zdrowiu,
 • poniesione koszty (np. poniesione na leczenie, rehabilitację, utratę dochodów),
 • wysokość roszczenia (należy wskazać konkretną kwotę oraz ją uzasadnić).

Specjaliści ds. odszkodowań we wniosku do ubezpieczyciela zapewne nie pominą informacji, które mogą pomóc w określeniu skali cierpienia osoby poszkodowanej. Tym sposobem rosną szanse nie tylko na uzyskanie świadczenia, ale i w możliwie maksymalnej wysokości.

Uwaga! O świadczenia, które są związane z uszczerbkiem na zdrowiu może ubiegać się tylko osoba poszkodowana. To oznacza, że jeśli np. koszty dojazdu do placówek medycznych poniosła osoba trzecia, to nie ma ona możliwości ubiegania się o ich zwrot. Oczywiście takie koszty może uwzględnić w swoim wniosku poszkodowany.

Do wniosku o odszkodowanie należy dołączyć takie dokumenty jak m.in.:

 • notatka policyjna sporządzona po wypadku samochodowym,
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • opinia lekarska,
 • skierowania na leczenie specjalistyczne,
 • faktury za prywatne leczenie czy rehabilitację.
 • karta wypadku (wypadek przy pracy).

Ile wynosi odszkodowanie, zadośćuczynienie?

W przypadku ubiegania się o roszczenie z OC sprawcy nie bierze się pod uwagę wyłącznie określonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Nie jest to jedyne kryterium, które decyduje o wysokości świadczenia. Oczywiście jest to kluczowy parametr, ale nie jedyny.

Bez większego problemu można jednak obliczyć zwrot kosztów. Chodzi tutaj o koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, opieki nad osobą poszkodowaną. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odszkodowania, które ma celu zrekompensować utracone dochody.

Wiele trudności z kolei przysparza określenie wysokości zadośćuczynienia. To jednorazowo wypłacane świadczenie. Jego zadaniem jest rekompensata za doznane w wyniku wypadku cierpienia fizyczne i psychiczne. W niektórych przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane także za te cierpienia, które prawdopodobnie wystąpią u osoby poszkodowanej w przyszłości.

Ponadto oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy można również wnioskować o rentę. Są to takie sytuacje, w których osoba poszkodowana utraciła zdolność do pracy zarobkowej, widoki powodzenia na przyszłość, czy zwiększyły się jej potrzeby (np. większe koszty utrzymania związane z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego).

Zaniżone odszkodowanie - co robić?

Jeśli uważasz, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, to możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Najlepiej, jeśli takie pismo zostanie sporządzone przez kancelarię odszkodowawczą. Wówczas Twoje szanse na uzyskanie wyższego świadczenia zapewne wzrosną.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy lub kancelarii odszkodowawczej?

 • bezpłatna analiza dokumentów,
 • wyższe świadczenie niż w przypadku samodzielnego wnioskowania do zakładu ubezpieczeń,
 • profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie sprawy,
 • minimalne formalności.

Specjaliści przeanalizują sprawę pod kątem zaniżeń. Sprawdzą, czy są podstawy prawne, aby składać reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli faktycznie świadczenie powinno być wyższe, to zapewne otrzymasz informacje o jaką kwotę możesz walczyć. Kancelaria nie tylko napisze pismo odwoławcze, ale i również odpowiednio je uzasadni. Takie wsparcie prawne, szczególnie w takich sprawach jak szkody osobowe, może okazać się nieocenione.

Pozew o odszkodowanie za uszczerbek

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się złożenie w sądzie pozwu o odszkodowanie. Droga sądowa jest oczywiście czasochłonna. Niemniej jednak uzyskane w ten sposób świadczenie zapewne będzie wyższe (zapewne wielokrotnie) niż te uzgodnione przez strony w ramach ugody. Tutaj również niezbędna jest pomoc specjalistów.

Jak napisać pozew?

Pozew o odszkodowanie powinien zawierać szczegółowy opis roszczeń odszkodowawczych oraz wykaz dowodów. Ubezpieczyciela z polisy OC sprawcy można pozwać o wypłatę takich świadczeń jak:

 • odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie,
 • rentę.

Uwaga! Roszczenia, które są zgłoszone w pozwie można zmienić jeszcze w trakcie postępowania.

Ponadto w pozwie o odszkodowanie należy zawrzeć wnioski, takie jak m.in. zabezpieczenie powództwa, zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego.

Jeśli chodzi o wymogi formalne to pozew powinien być złożony w minimum dwóch egzemplarzach, z niezbędnymi załącznikami. Pozew można wysłać do sądu listem poleconym albo w biurze podawczym sądu. Następnie sąd sprawdza, czy złożony pozew spełnia wymogi formalne. W przypadku braków, wzywa do ich uzupełniania w ciągu 7 dni. W sytuacji, gdy strona ich nie uzupełni, to sąd zwraca pozew.

Prawidłowo wniesiony pozew zostaje następnie doręczony pozwanemu, czyli ubezpieczycielowi, który na nie pisemnie odpowiada. Powód może, ale nie musi ustosunkować się do tej odpowiedzi.

Opłata za pozew

Nie można też zapomnieć o kolejnym formalnym wymogu, a więc o opłacie za pozew. Wynosi ona 5 procent sumy roszczeń, których poszkodowany domaga się od firmy ubezpieczeniowej. Taką opłatę uiszcza się jeszcze przed złożeniem pozwu. Dowód uiszczenia opłaty powinien być załączony do pozwu. Sąd może zwolnić poszkodowanego z obowiązku wnoszenia tej opłaty - jeśli jego sytuacja materialna jest naprawdę trudna.

Miejsce złożenia pozwu

Kolejna kwestia to miejsce złożenia pozwu. To do którego sądu należy wnieść pozew jest uzależnione od dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest właściwość miejscowa sądu. Jest to określenie miejscowości, w której siedzibę ma sąd właściwy do rozpoznania pozwu. Inaczej mówiąc, jest to sąd mający lokalizację w miejscowości, w której siedzibę ma pozwany.

Od tej reguły są wyjątki, takie jak sprawy dot. odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty za wypadek komunikacyjny. Wówczas pozew składa się do sądu właściwego dla miejscowości, w której poszkodowany mieszka bądź wydarzył się wypadek.

Kolejną kwestią jest właściwość rzeczowa sądu, która to z kolei zależy od kwoty wnioskowanych roszczeń:

 • do 75 tys. zł - sąd rejonowy
 • powyżej 75 tys. zł - sąd okręgowy.

Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia bierze pod uwagę takie czynniki jak np. wiek osoby poszkodowanej, utrata zdolności do pracy, czas leczenia oraz rehabilitacji, czy rodzaj oraz rozmiar urazu.

Na wysokość świadczenia ma wpływ zatem wiele różnych czynników. Dlatego też każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Wysokie odszkodowanie lub zadośćuczynienie można uzyskać z pomocą kancelarii lub firmy odszkodowawczej. Specjalista m.in. oceni o jakiej wysokości świadczenia można wnioskować do zakładu ubezpieczeń.

Takie profesjonalne wsparcie przyda się szczególnie w przypadku ubiegania się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Po pierwsze, proces uzyskania tego świadczenia może być skomplikowany. Po drugie, jako osoba która doznała uszczerbku na zdrowiu możesz być w nie najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej.

W branży odszkodowawczej, tak zresztą jak w każdej innej, zdarzają się firmy które działają nierzetelnie. Dlatego też zanim zdecydujesz się podjąć taką współpracę, zapoznaj się z opiniami innych klientów oraz co najważniejsze dokładnie przeanalizuj proponowaną umowę na pełnomocnictwo.

Podsumowanie:

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia procent (stopień) uszczerbku na zdrowiu przede wszystkim na podstawie orzeczenia lekarskiego.
 • Rozróżnia się następujące świadczenia: odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.
 • We wniosku do ubezpieczyciela należy m.in. podać kwotę roszczenia.
 • Do pisma dołącz niezbędne do uzyskania odszkodowania dokumenty np. kartę z leczenia szpitalnego.

FAQ

W jakim czasie należy złożyć wniosek o zadośćuczynienie czy odszkodowanie z OC sprawcy?

Wniosek o zadośćuczynienie/odszkodowanie najlepiej złożyć niezwłocznie po zakończeniu leczenia. Warto wiedzieć, że co do zasady roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu po 3 latach od danego zdarzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda nastąpiła na skutek występku bądź zbrodni. Wówczas okres ten wydłuża się do 20 lat.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić zadośćuczynienia. Co zrobić?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, to osoba poszkodowana ma prawo złożyć odwołanie od decyzji. W razie ponownej odmowy sprawę można skierować do Rzecznika Finansowego. Kolejną opcją jest ścieżka sądowa.

PZU odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jakie dokumenty są potrzebne?

Przygotuj takie dokumenty jak np.: historia choroby, karta informacyjna z SOR, opinie lekarskie, wypisy ze szpitala, wyniki badania, skierowanie na specjalistyczne leczenie, zwolnienie lekarskie, opinie psychologa bądź psychiatry, faktury za koszty dot. leczenia lub rehabilitacji.

Czy przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brany jest pod uwagę tylko stopień uszczerbku na zdrowiu?

Nie. To tylko jeden z czynników, który bierze się pod uwagę. Na wysokość przyznanego świadczenia wpływ ma m.in. wiek osoby poszkodowanej, czas trwania dolegliwości.

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.