Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego to bardzo ważny i trudny do zrealizowania krok. Decyzja odmowna z ośrodka pomocy społecznej to duży cios, a wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest trudny do samodzielnego przygotowania. Możemy Ci jednak pomóc sporządzić odwołanie, które nie zostanie odrzucone.

Czy SKO przyznaje świadczenie pielęgnacyjne?

SKO może przyznać Ci świadczenie pielęgnacyjne, ale urzędnicy nie zawsze decydują się na taki krok. Tak naprawdę istnieją 3 możliwości, gdy zdecydujesz się na odwołanie do SKO. Samorządowe kolegium odwoławcze może:

 1. Przyznać Ci świadczenie.
 2. Przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, ale z przymuszeniem organu niższej instancji (MOPS lub GOPS) do zastosowania się do wykładni prawnej przedstawionej przez SKO.
 3. Odmówić przyznania ci świadczenia.

Decyzja, jaką podejmie SKO, zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze będzie sporządzone Twoje pismo odwoławcze. W dalszej części artykułu pokazujemy, w jaki sposób możesz zadbać o przygotowanie możliwie najlepszego odwołania, dzięki któremu Twoje szanse na uzyskanie świadczenia znacząco wzrosną.

Odwołanie od decyzji do SKO – najważniejsze kwestie

Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego to skomplikowany temat. Cechuje go jednak kilka bardzo istotnych kwestii, o których musisz wiedzieć.

 1. W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok odnośnie art. 17 ust. 1b z ustawy o świadczeniach rodzinnych, uznając zawarty tam zapis za niekonstytucyjny.
 2. Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nadal występują sytuacje, kiedy SKO odmawia przyznania świadczenia w związku z wiekiem, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki – możesz rozwiązać ten problem, powierzając przygotowanie odwołania kancelarii z rankingu.
 3. Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji z ośrodka pomocy społecznej.

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego – z jakich przyczyn?

Przyczyny odmowy mogą być różne, jednak najczęściej dochodzi do tego ze względu na źle wypełniony wniosek. Istnieją jednak pewne przeszkody formalne, które niestety wymuszają od Ciebie rozpoczęcie procedury odwoławczej.

 1. Zwróć uwagę na to, kiedy powstała niepełnosprawność osoby, którą się opiekujesz. Jeśli było to po ukończeniu przez nią 18. lub 25. (jeśli kontynuowała naukę) roku życia, to niestety uzyskanie świadczenia nie będzie możliwe bez pomocy profesjonalistów.
 2. Często odmowy dotyczą też zawartych w orzeczeniu wskazań dotyczących konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki. Bez takiego wskazania uzyskanie świadczenia jest niemożliwe.
 3. Rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej to konieczność, bo w przeciwnym wypadku nastąpiłoby naruszenie przepisów prawa materialnego.
 4. Odmowy dotyczą też rolników i rolniczek, jeśli zrezygnowali tylko z pracy w gospodarstwie rolnym, ale nadal je prowadzą i czerpią z niego korzyści.

Jak napisać odwołanie do sko w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego – wzór?

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS do SKO? W Internecie możesz znaleźć różne wzory odwołań od decyzji MOPS, ale niestety nie oznacza to, że na pewno przyniosą Ci one sukces, czyli przyznanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego.

Możesz spróbować temu zaradzić, stosując się do naszych wskazówek. Pamiętaj, że odwołanie musi być dostosowane do Twojej sytuacji. Nie może zatem być takie jak gotowe wzory z Internetu. Jak je przygotować w odpowiedni sposób?

 1. Przede wszystkim skup się na uzupełnieniu informacji zawartych we wniosku SR-5. To właśnie ten wniosek, który został przez Ciebie złożony w urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej.
 2. Koniecznie odnieś się do decyzji wydanej przez ośrodek pomocy społecznej. W odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ośrodek zawsze podaje powód, który przyczynił się do nieprzyznania tej należności.
 3. Podczas sporządzania odwołania pamiętaj o oficjalnym, formalnym stylu wypowiedzi. Zwróć szczególną uwagę na kwestie merytoryczne – opieraj argumentację na obowiązujących przepisach i orzecznictwie sądowym w sprawach podobnych do Twojej.
 4. W odwołaniu zamieść też niezbędne informacje, czyli:
 • swoje dane,
 • wskazanie organu, do którego się odwołujesz,
 • wskazanie organu, za pośrednictwem którego się odwołujesz,
 • data wydania i nr decyzji.

Niestety złożenie odwołania nie jest jednoznaczne z uzyskaniem praw do świadczenia pielęgnacyjnego. Musisz mieć taką świadomość. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse, to skorzystaj z pomocy jednej z kancelarii z naszego rankingu. Kancelaria oznacza również przekazanie odwołania do SKO. Wzór będzie sporządzony tak, aby idealnie pasował do Twojej sprawy.

Jak uzyskać pomoc w procesie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne?

Otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego nadal sprawia ogromne problemy opiekunom i opiekunkom dorosłych osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzieje się tak pomimo wyroko trybunału konstytucyjnego, który powinien doprowadzić do naniesienia zmian w treści ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli jesteś opiekunem lub opiekunką dorosłej osoby niepełnosprawnej, to potrzebujesz pomocy na drodze odwoławczej. Bez tego spotkasz się jedynie z odmową i stracisz jedyną szansę na świadczenie pielęgnacyjne.

odwołanie do sko w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu

Możesz się starać o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu, ale musisz w tym celu spełnić pewne warunki. Najważniejsza kwestia dotyczy daty uzyskania orzeczenia przez osobę wymagającą opieki.

Jeśli zaczniesz swoje starania o świadczenie w ciągu 3 miesięcy od tej daty, to wyrównanie będzie obejmować cały okres od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia aż do momentu, w którym wreszcie otrzymasz prawa do świadczenia. Wyrównanie nie będzie Ci się należeć, jeśli nie złożysz wniosku o przyznania świadczenia pielęgnacyjengo w ciągu 3 miesięcy od dnia, kiedy osoba wymagająca opieki uzyskała swoje orzeczenie.

Poniżej przedstawimy jednak przykład, który pomoże lepiej zobrazować potencjalne wyrównanie.

 1. Osoba, którą się opiekujesz złożyła wniosek o przyznanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 1 marca 2022 r.
 2. Wniosek został rozpatrzony i komisja wydała orzeczenie miesiąc później, czyli 1 kwietnia 2022 r.
 3. Wniosek o przyznanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego (SR-5) został przez Ciebie złożony 1 czerwca 2022 r., czyli w ustawowym terminie do 3 miesięcy od dnia uzyskania orzeczenia.
 4. Ośrodek pomocy społecznej wydał 1 lipca 2022 r. decyzję odmowną.
 5. W ciągu 14 dni zostało przez Ciebie złożone odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
 6. 2 września 2022 r. SKO wydało decyzję negatywną w sprawie przyznania Ci świadczenia.
 7. 1 października decyzja SKO została przez Ciebie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 8. 30 listopada 2022 r. wojewódzki sąd administracyjny przyznał Ci świadczenie pielęgnacyjne.

W 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 2119,00 zł miesięcznie, dlatego właśnie taka kwota byłaby brana pod uwagę w powyższej sytuacji. Od 1 marca do 30 listopada to okres wynoszący aż 9 miesięcy, dlatego potencjalne wyrównanie wynosiłoby aż 19 071,00 zł.

Co w przypadku kolejnej odmowy?

Jeśli spotkasz się z odmową ze strony samorządowego kolegium odwoławczego, to pozostanie Ci odwołanie od decyzji SKO do WSA. Takimi sprawami zajmuje się wojewódzki sąd administracyjny. Skargę do tej instytucji możesz złożyć z pomocą kancelarii. Opłata za wpis stały wynosi 200 zł.

Często zadawane pytania

Ile trwa rozpatrywanie odwołania przez kolegium odwoławcze?

Sprawa w samorządowym kolegium odwoławczym nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, ale w szczególnych przypadkach ten czas może się wydłużyć do 2 miesięcy. Takie terminy przewiduje art. 35. z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy odwołanie do SKO jest darmowe?

tak, złożenie odwołania do SKO jest bezpłatne.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kodeks postępowania administracyjnego

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.