Wiele osób zastanawia się, jak wygląda relacja między świadczeniem pielęgnacyjnym a stażem pracy. Czy dostaniesz emeryturę, jeśli przestaniesz pobierać świadczenia pielęgnacyjne? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie te pytania i omawiamy inne kwestie z nimi związane.

Rezygnacja z pracy a opieka nad rodzicem w 2023 roku

Rezygnacja z pracy nie zawsze przychodzi łatwo. Oczywistym jest, że zależy Ci na dobrostanie Twojego rodzica, ale problem pojawia się wtedy, kiedy jesteś jedyną osobą, która może się podjąć opieki nad rodzicem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Taka decyzja może być szczególnie trudna, jeśli Twoje zarobki są na dobrym poziomie, ale nie na tyle dobrym, żeby zatrudnić profesjonalnego opiekuna lub opiekunkę dla Twojego rodzica.

Niestety właśnie z taką sytuacją boryka się coraz więcej osób. Stoją więc przed wyborem: pozostawić rodzica samemu sobie i wspomagać go częścią swojej pensji czy zrezygnować z pracy, zaopiekować się rodzicem i pobierać świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł miesięcznie?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do stażu pracy?

Niestety, świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do stażu pracy. Jest to uwarunkowanie prawnie i nie ma żadnego sposobu na “obejście” tego faktu. W 2012 roku poseł Piotr Babinetz wystosował interpelację w sprawie uznania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem za pracę zawodową. Odpowiedzi na interpelację udzielił (z upoważnienia ministra) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Z odpowiedzi tej jasno wynikało, że opieka nad dzieckiem z orzeczeniem nie może być traktowana jak praca. Taki stan rzeczy jest uwarunkowany tym, że do uznania czegoś za pracę potrzebny jest tzw. stosunek pracy. Zakładając, że opiekujesz się swoim dzieckiem lub rodzicem, pojawiłaby się konieczność, aby to dziecko lub rodzic było Twoim pracodawcą, bo to właśnie względem tej osoby świadczysz “usługi”.

Twoim płatnikiem musiałaby być osoba, którą się opiekujesz, a nie organ odpowiedzialny za wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego w Twojej miejscowości. Dodatkowo stosunek pracy zakłada też, że między pracownikiem a pracodawcą musi być zawarta jakaś umowa, a w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie podpisuje się żadnej umowy świadczącej o zawarciu stosunku pracy.

czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury?

Do czego wlicza się świadczenie pielęgnacyjne? Czy świadczenie pielęgnacyjne liczy się do emerytury? Tak, wlicza się do emerytury. Jest to uwarunkowane w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r.

Ustęp 2a artykułu 6. z tej ustawy stanowi, że organ odpowiedzialny za wypłacenie świadczenia pielęgnacyjnego musi odprowadzać składki emerytalno-rentowe za osobę pobierającą świadczenie.

Oznacza to oczywiście, że Twoja emerytura nie będzie drastycznie niska, gdy osiągniesz wiek emerytalny i zdecydujesz się z niej skorzystać. Podstawą składek będzie wartość świadczenia pielęgnacyjnego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym.

Do 2013 roku obowiązywało ograniczenie, która zakładało, że takie składki możesz gromadzić tylko przez minimalny okres składkowy, czyli przez 20 lat, jeśli jesteś kobietą lub przez 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną. Aktualnie minimalny okres składkowy wynosi 25 lat zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, ale składki możesz gromadzić tak długo, jak tylko zechcesz, dzięki czemu zwiększysz potencjalną kwotę swojego świadczenia emerytalnego.

Jeśli ośrodek pomocy społecznej odmówił przyznania Ci świadczenia pielęgnacyjnego, to możemy Ci pomóc sporządzić odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Wyrównanie emerytury do świadczenia pielęgnacyjnego

Jaka emerytura po świadczeniu pielęgnacyjnym? Wysokość Twojej emerytury po zakończeniu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego będzie uzależniona od podstawy, od której były odprowadzane Twoje składki, a zatem im wyższe były Twoje zarobki, tym wyższa kwota świadczenia emerytalnego. Podobnie z długością pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – im dłużej było ono przez Ciebie pobierane, tym wyższa będzie Twoja emerytura.

Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego jest okresem składkowym?

Wcześniej odpowiedzieliśmy już, czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do stażu pracy. Niestety tak nie jest, ale ma to solidne podstawy prawne. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku okresów składkowych.

Dla przykładu zasiłek dla bezrobotnych jeszcze kilka lat temu nie przysługiwał osobie, która straciła prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie był wówczas okresem uprawniającym do uzyskania praw do pobierania tego zasiłku.

Aktualnie prawo dopuszcza pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Musisz jednak pobierać świadczenie nie krócej niż przez 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień, w którym zarejestrujesz się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Do uzyskania okresu ubezpieczenia na cele emerytalne niezbędne jest przepracowanie 25 lat, ale do tego wlicza się do tego także czas, kiedy pobierasz świadczenie pielęgnacyjne.

Przykład

Marek opiekował się swoją żoną odkąd skończyła 70 lat. Mężczyzna był w tym samym wieku i po 2 latach zaczął pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Przepracował już wtedy od 20 lat, więc do minimalnego okresu składkowego brakowało mu 5 lat. Marek pobierał świadczenie pielęgnacyjne przez 5 lat, do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dzięki temu osiągnął minimalny okres składkowy i mógł pobierać świadczenie emerytalne.

Czy świadczenie pielęgnacyjne może uprawniać do pobierania świadczenia przedemerytalnego?

Tak, jak najbardziej. Musisz jednak spełnić konkretne warunki, żeby móc pobierać świadczenie przedemerytalne:

  • musisz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy nie później niż po 60 dniach od utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
  • świadczenie było przez Ciebie pobierane nie krócej niż przez 365 dni,
  • masz co najmniej 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną) i masz przepracowane (razem z okresem pobierania świadczenia) co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Czy opieka nad starszą osobą wlicza się do lat pracy?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy? Niestety opieka nad osobą starszą nie różni się niczym od innej opieki. W obu tych przypadkach będziesz pobierać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli opiekujesz się swoim rodzicem, babcią lub dziadkiem. Takie świadczenie nie stanowi jednak Twojego wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy.

Czy opieka nad rodzicem doliczana jest do stażu pracy?

Opieka nad rodzicem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest wliczana do stażu pracy, podobnie jak opieka nad babcią czy dziadkiem. Cały okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego jest jednak zaliczany do okresu składkowego na cele emerytalne i rentowe. To bardzo ważne dla każdej osoby, która podejmuje się opieki, ponieważ wysokość emerytury ma ogromne znaczenie, gdy zabraknie już osoby, która wymagała opieki.

Podsumowanie

  • Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych warunkiem wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego jest również rezygnacja z pracy w celu sprawowania opieki.
  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nie tylko rodzinie, ale również opiekunowi faktycznemu dziecka, lecz podobnie jak w przypadku członków rodziny okres pobierania go nie wlicza się do stażu pracy.
  • Pobieranie świadczenia nie ma żadnego wpływu na staż pracy.

Źródła

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991001/U/D20041001Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.